Arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 207 SE

5. juuni 2023

Lastekaitse Liit esitas 02.06.2023 Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 207 SE. Olles esitanud Justiitsministeeriumile  mais 2023 omapoolsed tähelepanekud eelnõu osas (kiri nr 1-8/2/23/15), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Lastekaitse Liit lähtub oma arvamustes lapse õiguste perspektiivist.

Lastekaitse Liit toetab põhiosas eelnõu, jäädes muu hulgas seisukohtade juurde, mille esitas 23.05.2014 Riigikogu õiguskomisjonile arvamuses kooseluseaduse (650 SE) eelnõule (lisatud), kus toonitas: ”Samasooliste kooselu seadustamine on tervitatav samm ühiskonna avatuse ja võrdõiguslikkuse poole”. Lastekaitse Liit peab positiivseks, et eelnõuga lahendatakse praktikas kerkinud kitsaskohad ja luuakse õigusselgus. Sealjuures võttes arvesse, et praktikas tõlgendab SKA seadust normide piires juba praegu võimalikult laialt ning on arvestanud asjaolu, et lapsel on kaks samast soost vanemat üksikvanema lapse toetuse maksmisel (lõpetanud üksikvanema toetuse maksmise kui teine samast soost vanem lapse lapsendab), maksnud samast soost vanemale näiteks isa vanemahüvitist, jagatavat vanemahüvitist ja peretoetusi. On oluline, et lapsendamisel lähtutakse ka edaspidi lapse huvidest ja heaolust ning lapsendava pere sobivusest, olenemata sellest, kas lapsendajaks on eri või samast soost abielupaar. Lapsendajate ettevalmistamise ja põhjaliku hindamisega tegeleb jätkuvalt Sotsiaalkindlustusamet ning lapsendamise kohta teeb otsuse kohus.

Lastekaitse Liidu jaoks on iga laps oluline, sõltumata tema sünnijärjekorrast, elukohast või leibkonnatüübist. Eestis kehtib siduvalt alates 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsioon (edaspidi tekstis LÕK). ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldpõhimõtetele (mittediskrimineerimise põhimõte (art 2), lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõte (art 3), lapse õigus elule, ellujäämisele ja arengule (art 6) ning lapse õigus avaldada arvamust (art 12)) tuginedes peab Lastekaitse Liit oluliseks kõikide lastega perede toetamist, sh toetada tuleb kõigi laste sündi ja kasvamist.

Lapse subjektiivne heaolu on seda suurem, mida suuremal määral on tagatud lapse õigused erinevates keskkondades. Erinevad uuringud kinnitavad, et laste jaoks on esmatähtsad turvalisus ja head suhted, sh vanematega (sõltumata soost). Laste jaoks on perekondlik stabiilsus oluline arengu ja heaolu toetaja, nii ka samast soost vanematega laste puhul.  Sama kinnitasid ka Tartu ja Tallinna Ülikooli lapse õigustele ja heaolu uurimusele keskendunud teadlased, kellega Lastekaitse Liit konsulteeris käesoleva arvamuse koostamise protsessis.

Liit rõhutab oma arvamuses, et ÜRO Lapse õiguste konventsiooni üldpõhimõtetest tuleks juhinduda lapsesõbraliku ja lapse õigusi austava ühiskonna kujundamisel.

LASTEKAITSE LIIDU ARVAMUS

LOE LISAKS