Meie tegevused

Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, Tallinn) kolmapäeviti kell: 15:00-18:00. Arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval).

Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28.

Vaata edasi siit!

Programm “Kiusamisest vabaks!”

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav programm, eesmärgiga luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Vaata lisaks: www.kiusamisestvabaks.ee

Projekt “Targalt internetis”

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus. Loe edasi www.targaltinternetis.ee

Ajakiri Märka Last

MTÜ Lastekaitse Liit ajakiri tutvustamaks lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning andmaks häid näpunäiteid lapsevanematele.

Vaata lisaks: ajakiri.lastekaitseliit.ee

Noorte elukvaliteet Baltimaades

                                                                                                                                                                                                                     

MTÜ Lastekaitse Liit on ühinenud Balti riikide koostööprojektiga “(Re)searching for Quality of Life of Young People in Baltics” (ERASMUS+ Strategic Partnership Project in Youth Field nr. 2017-2-LV02-KA205-001657), mille eesmärgiks on parendada noorsootöö kvaliteeti Balti regioonis. Projekti tegevustega edendatakse tõenduspõhiseid noortepoliitika ja noorsootöö praktikaid, sh luuakse noorte heaolu monitooringusüsteem.

Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:

  • Luuakse noorsoovaldkonda uurivate või valdkonnas tegutsevate spetsialistide paneel Baltimaades;
  • Luuakse noorte heaolu monitooriv süsteem ning viiakse läbi monitooring;
  • Luuakse online info- ja kommunikatsioonikeskus – Balti Noorsootöö Pit-Stop.

 

Hei 15-25 aastane noor!
Palume Sul osaleda uuringus ja täita väike küsimustik Sinu võimaluste, tegevuste ja üldise rahulolu kohta.

Sinu arvamus on meie jaoks oluline!
Küsimustiku leiad SIIT

 

Lisainfo:  
Helen Saarnik
MTÜ Lastekaitse Liit
Projektijuht
helen.saarnik@lastekaitseliit.ee

 

Projekti partnerid:
MTÜ Lastekaitse Liit
Latvijas Bernu Labklajibas tikls
Exolo Latvia Ltd
Ziburio Fondas
Web Multishop Company OÜ

 


Projekti rahastab Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi.
Projekti kestvuseks on 1. september 2017 – 28. veebruar 2019.

Koolirahu

Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Vaata lisa: www.koolirahu.eu

Vihjeliin

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis.

Noortekogu

MTÜ Lastekaitse Liit juures tegutseb 7.-26.aastaseid noori koondav Noortekogu. Noortekogu loodi 2004. aasta esimesel juunil, mil tähistatakse ka lastekaitsepäeva. Tänaseks on Noortekogu märgitud ära ka MTÜ Lastekaitse Liit põhikirjas, moodustades seega olulise osa MTÜ Lastekaitse Liit töös.

Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, millega MTÜ Lastekaiste Liit kokku puutub. Seeläbi luuakse noortele võimalus avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu ka sellega seonduvaid tegevusi. Nii on Noortekogu eestvedamisel toimunud aastaid „101 last Toompeale“ noortefoorum ja „Noorteparlament“, koostöös Lastekaitse Liiduga on ellu viidud mitmeid konverentse ja üritusi, üle-Eestiliselt viiakse ellu erinevaid töötubasid ja koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

 Täna on Noortekogu peamiselt Tallinna-põhine, ent Noortekoguga koos tegutsevad ka noored Jõhvist, Tartust ja Võrumaalt. Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.

Juhul, kui soovid Noortekogust rohkem teada, kirjuta aadressile liit@lastekaitseliit.ee.

Hea lasteraamat

Lastekaitse Liit valib iga aasta märtsikuus uudiskirjanduse hulgast välja häid lasteraamatuid. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest.

Hea lasteraamat:

  • on kaunilt kujundatud
  • arendab kujutlusvõimet
  • inspireerib
  • äratab uudishimu
  • näitab, kui mitmekülgne on maailm
  • pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema
  • ei sea ealisi piiranguid, on huvitav nii lapsele kui vanemale

Koostööpartnerid:

Lastekaitse Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus, Rahva Raamat.

Vaata häid lasteraamatuid siit!

MAPChiPP (multidistsiplinaarne koostöö ja koolitus)

  

Rahvusvaheline projekt MAPChiPP (Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network) on suunatud valdkondadevahelise lastekaitsetöö edendamisele. Projekti eesmärgiks on eri valdkondade (nt: sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, politsei, õigussüsteem) praktikute oskuste suurendamine ja multidistsiplinaarse koostöö edendamine lastega seotud menetlustes.

Tulemusrikka töö sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonnas annab koostöö erinevate spetsialistide vahel. Professionaalse koostöö üheks väljakutseks on lisaks valdkondade vahelisele koos töötamisele ka suhtlemine laste ja peredega. Spetsialistidel jääb tihtipeale vajaka oskustest, et saada vahetu ja usalduväärne kontakt lapsega ning tema huvidele vastav vajalik informatsioon. Osalus ja hindamine sotsiaalselt nõrgemal positsioonil olevate laste (rahvusvähemused, puuetega lapsed, asenduskodude lapsed) gruppides saab järjest enam tähelepanu, nõudes oskusi spetsialistidelt. Paljud spetsiifilised oskused ei ole omandatavad läbi tavapäraste koolituste.

Projekti fookusgrupiks on erinevate valdkondade praktikud, kes oma töös puutuvad kokku lastega – sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, psühholoogid, tervishoiutöötajad, juristid, politsei jm. Projekti tulemused on kohaldatavad nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel, luues osalejate vahel multidistsiplinaarse teooria ja praktika vahelist lõhet vähendava koostöö.

Projekt viiakse ellu 2016-2017 rahvusvahelise meeskonna poolt, kus lisaks Lastekaitse Liidule osalevad Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) (Saksamaa); Netherlands Youth Institute (Holland); Family, Child, Youth Association (Ungari); Child and Family Training (Suurbritannia); Central Union for Child Welfare (Soome); Instituto de Apoio à Criança (Portugal) ja Hope and Homes for Children România (Rumeenia). Projekt on rakendatav nii koolitajatele kui ka poliitika kujundajatele kõikides projektiga ühinenud riikides.

Projekti MAPChiPP rahastab Euroopa Komisjon, kaasrahastajad siseministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

Lisainfo:
Helika Saar (projektijuht  liit@lastekaitseliit.ee)
Helen Saarnik (projekti assistent Helen.Saarnik@lastekaitseliit.ee)

    

Projekt “Väärtustan ennast ja teisi”

Projekti tulemusena valmib lastele mõeldud seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemaline raamat, mille eesmärk on toetada lapse positiivse enesehinnangu kujunemist. Raamat annab lastele teadmisi oma keha arengust, piiride seadmisest ning nende austamisest. Raamatule lisaks valmib teabematerjal lapsevanematele ja õpetajatele, mis annab juhiseid, kuidas lastega nendel teemadel rääkida ja olla valmis laste küsimustele vastama.

Projekti kestvus august 2015 – detsember 2016.

Projekti läbiviimist toetab Justiitsministeerium.

Lapse hääl

“Lapse hääl” eesmärgiks on edendada teadlikkust lapse õigustest ning seeläbi suurendada laste ja noorte kaasatust neid puudutavatesse küsimustesse.

Vaata lisa: lapsehaal.lastekaitseliit.ee