Meie tegevused

Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, Tallinn) kolmapäeviti kell: 15:00-18:00. Arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval).

Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28.

Vaata edasi siit!

Programm “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Vaata lisaks: www.kiusamisestvabaks.ee

Projekt “Targalt internetis”

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus. Loe edasi www.targaltinternetis.ee

MAPChiPP (lapsesõbralik õigusemõistmine)

 

newdisc

 

 

 

 

Multi-distsiplinaarne laste hindamis- ja osalusvahend lastekaitse talitlustes: koolitusprogrammi moodulid ja „tööriistakast“, rahvusvaheline võrgustik. (ingl: Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network).

Projekti rahvusvaheline meeskond:

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF) (Saksamaa)

Estonian Union for Child Welfare (Eesti)

Netherlands Youth Institute (Holland)

Family, Child, Youth Association (Ungari)

Child and Family Training (Suurbritannia)

Central Union for Child Welfare (Soome)

Instituto de Apoio à Criança (Portugal)

Hope and Homes for Children România (Rumeenia)

Projekti laiemaks eesmärgiks on valdkonna praktikute oskuste suurendamine (nt: õigustöötajad, sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, politsei).

Projekti kirjeldus:

Eesmärgid:

 • Multidistsiplinaarse hindamismeetodi edendamine ja sellega seotud oskuste suurendamine (riskid, vajadused ja ressursid, tugiteenuste plaanimine).
 • Laste ja peredega tegelevate spetsialistide võimekuse suurendamine, eetililiste probleemidega tegelemine olukorra hindamises ja sekkumises.
 • Kultuuriliselt tundlik sekkumine töös haavatavate peredega.
 • Koolitajatele koolitusprogrammi loomine (moodulid, veebipõhine tööriistakast, mis oleks kohandatav erinevatele liikmesriikidele).
 • Euroopa Liidu ülese multidistsiplinaarse koolitajate ja poliitikakujundajate võrgustiku loomine.
 • Poliitikakujundajate ja koolitajate indentifitseerimine, kaasamine interdistsiplinaarsesse võrgustikku (Euroopa)
 • Konverentsid poliitikakujundajatele / võtmeisikutele
 • Rahvusvaheline konverents

Oodatud tulemused:

 • Lastekaitse valdkonnas multidistsiplinaarse meetodi oskuste suurendamine
 • Muutused poliitikavaldkonnas
 • Osalisriikides multidistsiplinaarse meetodi (hindamine, sekkumine) teadmiste kasv
 • Rahvusvahelise kogemuse vahetamine

Tulemusrikka töö sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonnas annab koostöö eri professionaalide vahel. Ühine vastutus on jagatud erinevate osaliste vahel, kuid täpsustamata on rollide selgus, funktsioonid, üksteisest arusaamine, erinevad perspektiivid ja huvid.

Professionaalse koostöö üheks väljakutseks on lisaks valdkondade vahelisele koos töötamisele ka suhtlemine laste ja peredega. Professionaalidel jääb tihtipeale vajaka oskustest, et saada vahetu ja usalduväärne kontakt lapsega ning tema huvidele vastav vajalik informatsioon.  Kardetakse lapsi küsimustega koormata ja tihtipeale jäetakse see tegemata, selle asemel et saada koolitusi selle kohta, kuidas on õige käituda ja tegutseda.

Osalus ja hindamine sotsiaalselt nõrgemal positsioonil olevate laste (rahvusvähemused, puuetega lapsed, asenduskodude elanikud) gruppides saab järjest enam tähelepanu nõudes oskusi professionaalidelt. Paljud spetsiifilised oskused ei ole omandatavad läbi tavapäraste koolituste. Projekt on suunatud multidistsiplinaarse ja valdkondadevahelise lastekaitsetöö edendamisele. Projekti fookusgrupiks on erinevad lastekaitse valdkonna praktikud – sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, psühholoogid, tervishoiutöötajad, juristid, politsei jm. Laste ja perede aktiivne osalemine nõuab koordinatsiooni kõikide osalejate ja süsteemide vahel.

Projekti tulemused on kohaldatavad nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel, luues osalejate vahel valdkondadevahelise, teooria ja praktika vahelist lõhet vähendava koostöö.

Projekt on rakendatav nii koolitajatele kui ka poliitika kujundajatele kõikides projektiga ühinenud riikides. Projektis osalevatele koolitajatele edastatakse teadmised valdkonna praktikute koolitamisest. Internetis muutub kättesaadavaks koolitusi toetav „tööriistakast“ interaktiivse koolitusprogrammiga, s.h. e-õpe, videod, animatsioonid, webinarid, testid jm.

Iga riigi poliitikakujundajad ja koolitajad on oma-ala spetsialistid ning nende kaasamine aitab teadmisi levitada üle riigi.

Lisainfo:

Kiira Gornischeff                                       Helen Karu

projektijuht                                                projekti assistent

kiira@lastekaitseliit.ee                             helen@lastekaitseliit.ee

Käesolevat projekti kaasrahastab Justiitsministeerium, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu nõukogu kaudu.

    

Ajakiri Märka Last

MTÜ Lastekaitse Liit ajakiri tutvustamaks lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning andmaks häid näpunäiteid lapsevanematele.

Vaata lisaks: ajakiri.lastekaitseliit.ee

Koolirahu

Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Vaata lisa: www.koolirahu.eu

Vihjeliin

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis.

Noortekogu

MTÜ Lastekaitse Liit juures tegutseb 7.-26.aastaseid noori koondav Noortekogu. Noortekogu loodi 2004. aasta esimesel juunil, mil tähistatakse ka lastekaitsepäeva. Tänaseks on Noortekogu märgitud ära ka MTÜ Lastekaitse Liit põhikirjas, moodustades seega olulise osa MTÜ Lastekaitse Liit töös.

Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, millega MTÜ Lastekaiste Liit kokku puutub. Seeläbi luuakse noortele võimalus avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu ka sellega seonduvaid tegevusi. Nii on Noortekogu eestvedamisel toimunud aastaid „101 last Toompeale“ noortefoorum ja „Noorteparlament“, koostöös Lastekaitse Liiduga on ellu viidud mitmeid konverentse ja üritusi, üle-Eestiliselt viiakse ellu erinevaid töötubasid ja koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

 Täna on Noortekogu peamiselt Tallinna-põhine, ent Noortekoguga koos tegutsevad ka noored Jõhvist, Tartust ja Võrumaalt. Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.

Juhul, kui soovid Noortekogust rohkem teada, kirjuta aadressile gertha@lastekaitseliit.ee.

Projekt “Väärtustan ennast ja teisi”

Projekti tulemusena valmib lastele mõeldud seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemaline raamat, mille eesmärk on toetada lapse positiivse enesehinnangu kujunemist. Raamat annab lastele teadmisi oma keha arengust, piiride seadmisest ning nende austamisest. Raamatule lisaks valmib teabematerjal lapsevanematele ja õpetajatele, mis annab juhiseid, kuidas lastega nendel teemadel rääkida ja olla valmis laste küsimustele vastama.

Projekti kestvus august 2015 – detsember 2016.

Projekti läbiviimist toetab Justiitsministeerium.

Hea lasteraamat

Lastekaitse Liit valib iga aasta märtsikuus uudiskirjanduse hulgast välja häid lasteraamatuid. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest.

Hea lasteraamat:

 • on kaunilt kujundatud
 • arendab kujutlusvõimet
 • inspireerib
 • äratab uudishimu
 • näitab, kui mitmekülgne on maailm
 • pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema
 • ei sea ealisi piiranguid, on huvitav nii lapsele kui vanemale

Koostööpartnerid:

Lastekaitse Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus, Rahva Raamat.

Vaata häid lasteraamatuid siit!

Lapse hääl

“Lapse hääl” eesmärgiks on edendada teadlikkust lapse õigustest ning seeläbi suurendada laste ja noorte kaasatust neid puudutavatesse küsimustesse.

Vaata lisa: lapsehaal.lastekaitseliit.ee