Laste ja noorte kaasamine

Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ning ma ehk jätan meelde, kui osalen, siis saan kindlasti aru” Confucius

Arenenud demokraatiat iseloomustab ühiskonna kõigi sotsiaalsete rühmade huvide ja vajadustega arvestamine ning nende sotsiaalne kaasatus. Ühiskonna täiskasvanud liikmetel on tänu suuremale teadmiste- ja kogemuste pagasile oluliselt lihtsam oma arvamusi ja soove laiema avalikkuseni viia. Täiskasvanud ühiskonnaliikmed saavad oma huvide eest seista valimistel osalemise kaudu ning saavad ka ise kandideerida valitavatesse esinduskogudesse, mis kujundavad inimeste elukorraldust nii paikkonna kui ka riigi tasandil. Ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemine ei sõltu aga east. ÜRO lapse õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära kuulatud ja konventsiooni kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses.

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liiduga viis ajavahemikul oktoober 2012 – mai 2013 läbi laiaulatusliku küsitluse teemal “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, mille eesmärgiks oli välja selgitada omavalitsuste parimad praktikad, laste ja noorte osalemis- ja kaasamisviiside eelistused, ning mõlema sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. Aastal 2006 viis MTÜ Lastekaitse Liit kohalike omavalitsuste seas läbi sarnase küsitluse (osales 34 kohalikku omavalitsust). Uuringu käigus viidi omavalitsuste seas läbi kordusküsitlus. Andmete võrdluseks ja sihtgrupi seisukohtade selgitamiseks viidi sellel korral küsitlus läbi ka laste ja noorte seas. Kokku osales uuringus 688 eesti ja vene keelt kõnelevat last ja noort vanuses 9-26 (ennekõike 12-17 aastased). Eraldi väärib rõhutamist, et osalejaid oli 110-st koolist üle Eesti (esindatud olid nii põhikoolid, gümnaasiumid, kui ka kutsekoolid). Positiivne oli ka teise sihtgrupi aktiivsus – küsimustikule vastas 115 kohalikku omavalitsust üle Eesti, kusjuures vastajate seas olid esindatud nii suuremad linnad kui ka väikesed maaomavalitsused.

Uuring “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” kinnitas taaskord, et lastel ja noortel on palju erinevaid ettepanekuid oma kodukoha elukorralduse kohta, ning nende mõtestatud kaasamise eelduseks on järjepidev koostöö laste ja noorte ning kohaliku omavalitsuse vahel. Uuringus osalenute aktiivsus kinnitab, et teema on aktuaalne ja vajab avalikku tähelepanu ning laiemat arutelu.

Käesoleval aastal viib MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga antud valdkonna kaardistamiseks ja arendamiseks läbi uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis”, mille eesmärgiks on laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus selgitada välja, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, mis teemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid. Uuringu tulemusi esitletakse 20. novembril 2014 MTÜ Lastekaitse Liit poolt korraldataval lapse õiguste konventsiooni 25-aastapäevale pühendatud konverentsil: “Lapse hääl!”

Käesolevale lehele oleme koondanud Teid abistavad infomaterjalid laste ja noorte kaasamisest. Julgustame Teid meie materjalidega tutvuma ning neid kõikidele huvilistele jagama.

Täname Teid julge ja aktiivse pealehakkamise eest!

MTÜ Lastekaitse Liit