Märgukiri Riigikogu juhatusele: Eestis puudub laste ombudsmani institutsioon, mille loomist ei tohiks lükata kaugesse tulevikku.

14. jaanuar 2010

Lastekaitse Liidu infokeskuse Märka Last pressiteade

Lastekaitse Liit saatis Riigikogu juhatusele märgukirja, kus veelkord juhib tähelepanu sellele, et laste õiguste tagamine on riigile põhiseadusega pandud kohustus ning selle täitmist peaks jälgima, kontrollima ja selgitustööd tegema laste ombudsman. Eesti on vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus puudub sõltumatu riiklik laste õiguste järelevalvet teostav institutsioon ehk laste ombudsman.

Eesti ühines 1991. aastal ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, võttes sellega kohustuse tagada konventsioonis sätestatud õiguste ja kohustuste täitmise. Ka laste ombudsmani institutsiooni loomise kohustuse.  Juba  2003. aastal juhtis ÜRO Lapse Üiguste Komitee tähelepanu sellele, et Eestis pole õiguskantsleri institutsioonist eraldi olevat laste õigustega tegelevat asutust. Lastekaitse Liit on mures, et laste ombudsmani büroo loomine on veninud ning avaldab Riigikogu juhatusele saadetud  märgukirjas soovi, et sõltumatu laste õiguste tagamist jälgiva ja järelevalvet teostava asutuse tegemine ei lükkuks kaugesse tulevikku.      Lastekaitse Liit ja tema noortekogu teeb Riigikogu juhatusele ettepaneku moodustada lähiajal töörühm, mille ülesandeks oleks teha ettevalmistusi laste ombudsmani institutsiooni loomiseks ning ka määratleda laste ombudsmani pädevus ja mandaat ning töötada välja tema tegevuseks vajalikud seaduseelnõud.

Lastekaitse Liit kirjutab oma märgukirjas, et Eestis tuntakse suurt puudust laste õiguste teemal eestkõnelejast. Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm nendib, et laste õigustest ei ole piisavalt teadlikud ei lapsed ise, lapsevanemad ega ka õpetajad, kasvatajad ja teised spetsialistid, kes igapäevaselt lastega kokku puutuvad. "Teadmatusest ja ka vastastikusest mõistmatusest tekivad lastekaitses tihti tõsised lapse õigusi puudutavad probleemid, mis vajavad laste ombudsmani sekkumist," tõdes Alar Tamm.

Koostas:
Ants Tammar,
Lastekaitse Liidu infokeskuse infojuht
ants@lastekaitseliit.ee
tel.641 84 86, 51 14 665

Info:
Alar Tamm,
Lastekaitse Liidu juhataja
alar@lastekaitseliit.ee
63 11 128, 50 86 656