Temaatilisi materjale

Alljärgnevalt oleme koondanud temaatilisi materjale, mida soovitame lugeda.

Artiklid ajakirjas MÄRKA LAST  – rubriik Hea nõu lastega peredele, kus juriidilist nõu annavad spetsialistid:

Lapse elamispinna osa arvestamine elatise nõudmise hagis – Annika Vait, advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner ja Liisa Orav, advokaadibüroo ALTERNA perekonnaõiguse jurist

Lapse töötamine eeldab suuremat tähelepanu nii tööandja kui lapsevanema poolt – Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal

Laps ja pere vajavad Soomes abi:  mida teha, kuhu pöörduda? – Riina Mattila, Espoo linna lastekaitse juhtiv sotsiaaltöötaja

Piiriülesed vaidlused laste hooldusõiguse ja elatise teemal  – Haldi Koit, Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talituse nõunik

Alaealise õigused ja kohustused – Helen Tomberg, advokaat Advokaadibüroo Tibar & Partnerid

Elatisvõlglaste sissenõudmiseks on kasutusel uued meetmed – Ene Ahas, vandeadvokaat

Vägivald lastega perekonnas – Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuur, ringkonnaprokurör

Lapsega legaalselt välismaale – Katrin Orav, Advokaadibüroo LEXTAL advokaat

Lapsed vanemate lepingus – Kirsty Laidvee, Tallinna notar

Mis on perelepitus? – Advokaat Helen Hääl, advokaadibüroo Concordia

“Kes on isa?” – Advokaadi pilgu läbi – Advokaat Helen Hääl, advokaadibüroo Concordia

Suhtlusõigus – Advokaat Helen Tomberg

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite analüüs – Vandeadvokaat Ene Ahas

“Emme, miks see mees mulle vett pähe pritsis“ ehk Kas teise lapsevanema nõusolekut tuleks ikka eeldada? – Vandeadvokaat Katrin Orav

Muutused abikaasade vararegulatsioonis – Advokaat Helen Hääl

„Igal lapsel on õigus mõlemale vanemale“Vandeadvokaat Li Uiga ja vandeadvokaat Marian Priks

„Lähisuhtevägivallast ja lähenemiskeelust Vandeadvokaat Ene Ahas

„Parimad kokkulepped lapse nimel“  – Advokaat Veronika Aunpu

 „Kas mu laps rööviti?“ – Vandeadvokaat Senny Pello

Kui vanem ei maksa elatist – Vandeadvokaat Ene Ahas

Lahutus ja lapse õigused – Vandeadvokaat Senny Pello, advokaat Helen Hääl

Tehingutest alaealise varaga – Tallinna notar Ülle-Riin Raja

Kas ja kes saab pärijaks – Tallinna notar Tarvo Puri

“Kas vanavanemad on kohustatud oma lapselapsi ülal pidama?” – Vandeadvokaat Li Uiga

Lapse huvidest lähtumise kohustus uues lastekaitseseaduses” – Elise Nikonov, Sotsiaalministeerium

“Nuhkimisest…juriidiliselt” – Anu Baum, PPA

Artiklid on tõlgitud ka vene keelde:

Насилие в семье, где есть дети

Применение новых методов для взыскания задолженности по алиментам

Трансграничные споры по вопросам алиментов для детей и права попечения

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕ-ГО

ДЕТИ В ДОГОВОРАХ РОДИТЕЛЕЙ

Что такое семейная медиация?

ЛЕГАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ С РЕБЕНКОМ

Обязанность исходить из интересов ребенка в новом Законе о защите детей

Анализ решений Европейского суда по правам человека

Следует ли предполагать согласие второго родителя?

О вынюхивании …. с юридической точки зрения

Обязаны ли бабушки и дедушки содержать своих внуков?

 «Кто такой отец» с точки зрения адвоката.

ПРАВО ОБЩЕНИЯ

О сделках с имуществом несовершеннолетнего

О сделках с имуществом несовершеннолетнего

СТАНЕТ ЛИ И КТО СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ?

Развод и права детей

Прийти к согласию ради ребенка

Если родитель не платит алименты

Конвенция о правах ребенка – рабочий инструмент в построении общества, более дружелюбного к детям

Заголовок: Учет доли жилой площади ребенка в иске о взыскании алиментов

Ребенок и семья нуждаются в помощи в Финляндии: что делать и куда обращаться?

Детский труд предполагает серьезное внимание как со стороны работодателя, так и родителя

Õigusabiportaali “Jurist aitab” eesmärk on aidata inimestel leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele. Palju teemasid seotud ka perekonnaõiguslike küsimustega. Alates 01.05.2014 haldab portaali ning organiseerib küsimustele vastamist Eesti Juristide Liit.

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo nõuandenurk

Riigiportaal Eesti.ee

Claudius Õigusbüroo õigusblogi (sh temaatilised Riigikohtu lahendid)

Koduleht lapse heaolu hindamisest:

Kodulehel on koondatud lapse heaolu hindamise materjale ja erinevaid instrumente (sh lapsekeskseid). Julgustame kõiki materjale usinalt kasutama! Koduleht on pidevas täiendamises. Ettepanekud ja küsimused palun esitage kodulehe loojale – Karmen Toros Tallinna Ülikoolist (lai@tlu.ee).

Uuringud ja materjalid

Abikaasade varalised õigused

Vanema ja lapse hooldusõiguse tahke on selgitatud Justiitsministeeriumi poolt välja antud voldikus

ELi piiriülesed lapse hooldus-ja külastusõigused

Piiriülene vanemapoolne lapserööv

Hooldusõiguse lõpetamine ja üleandmine. Kohtupraktika analüüs  – Riigikohus 2013

Vanema hooldusõiguse määramise uuring  – RAKE 2013

Perekonnaga seotud seadused ja määrused

Perekonnaga seonduv on peamiselt reguleeritud Perekonnaseadus, perekonnaseisuakte ning -toiminguid puudutav Perekonnaseisutoimingute seaduse ja Riigilõivuseadusega.

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (õigusvõime, teovõime, tehingud ja tehingu kehtetus, esindamine, vastutus teise isiku eest)

Rahvusvahelise eraõiguse seadus (välismaal sõlmitud abielu, põlvnemise tuvastamine ja vaidlustamine, välisriigis toimunud lapsendamine)

Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus

Perehüvitiste seadus (lapsetoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, ajateenija lapse toetus, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus, sünnitoetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus, elatisabi, elatisabi määr, elatisabi maksmise tingimused ja taotlemine)

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus (lapse õigused ja lapse kohustused, laps ja perekond, lapse kohtlemine ja karistamine, laps ja haridus, laps ja elukeskkond, puudega laps)

Kohtuekspertiisiseadus (DNA-ekspertiis)

Abieluvararegistri seadus (abieluvararegister)

Tõestamisseadus (perekonnaseisu tuvastamine notariaalakti koostamisel, ühisvara tehingu esemena)

Lepitusseadus (lepitusmenetlus, vaidluse lahendamise ja lepituskokkuleppe sõlmimise ettepanek)

Sotsiaalhoolekande seadus (sotsiaalhoolekanne, toimetulek, sotsiaalteenus, sotsiaaltoetus, sotsiaalkorter, hoolekandetöötaja, sotsiaaltöötaja, vältimatu sotsiaalabi)

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus, täienduskoolitustoetus)

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus (mehe nõusolek abikaasa kunstlikuks viljastamiseks, lapse õigus saada teada oma kunstlikku eostatust)

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja maavalitsuse kogutavate dokumentide loetelu