Lapse õigused tuleb töösuhtes seada esikohale

8. June 2017

Viimastel päevadel on ühiskonnas kirgi kütnud lehelaste töötamine. Kahjuks on teema kajastuses lapse huvid taas kõrvale jäetud. Lastekaitse Liit kui lapse huvide kaitse organisatsioon leiab oma kohuseks olevat lapse õiguste tagamise töösuhtes.

Lapse õiguste edendamine ja kaitse on Eesti Vabariigi üks põhiseaduslikest eesmärkidest. Rahvusvaheliselt on see oluline teema ka Euroopa Liidus ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis. ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal ühinenuna kohustub Eesti tagama lapse õigused igale Eestis elavale lapsele. Lapse väärtustamine täieõigusliku ühiskonnaliikmena nõuab jätkuvalt tähelepanu nii seadusandja tasandil kui ka igapäevaelu toimingutes.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 3 sätestab lapse huvide esikohale seadmise kõikides lastega seotud toimingutes. Sellest tuleb lähtuda ka lapse koolivaheajal tööle asumisel ning oluline on, et seda mõistaksid nii lapsevanemad kui ka tööandjad.

Võrreldes täiskasvanutega, kellel on suurem elu- ja töökogemus, on lapsed ja noored töökohal tihti rohkem ohustatud. Sageli on nad riskialtimad ja nende teadlikkus ohtudest on madalam. Seega vajavad lapsed täiendavat kaitset nii töösuhte sõlmimisel, aga ka tööandja-poolset tööülesannetest tulenevate ohtude selgitamist.

Töösuhe saab olla vaid kahepoolne. Rääkides paindlike võimaluste pakkumisest nüüdisaegses maailmas, ei saa leppida vaid sellega, et alaealine töövõtja töösuhte nõrgema poolena peab olema paindlik. Ka tööandjad peavad mõistma, et lapse huvides tuleb talle pakkuda eale ja vanusele sobilikku tööaega,  -kohta ja –mahtu.

Laps elab täna ja praegu. Seepärast tuleb arvestada iga lapse erilisust ja tema võimeid ning oskusi, mis sõltuvad vanusest ja arengutasemest. On oluline, et lapsevanem kui lapse heaolu eest esmane vastutaja hindaks lähtudes oma lapse huvidest konkreetse töö jõukohasust oma lapsele.

Lastekaitse Liit rõhutab, et last töösuhtes ümbritsevad täiskasvanud – nii vanemad, tööandjad, seadusandjad ja ka seaduse üle järelvalve teostajad lähtuksid lapse tööle rakendamisel tema täieliku füüsilise, vaimse ja emotsionaalse terviklikkuse tagamisest, toetades sellega lapse normaalset arengut ja tema inimväärikust. Lapse huvides on omandada haridus, mis koolikohustuse täitmise abil tekitab tööharjumuse ja pakub eluks vajalikke oskusi seejuures teda kahjustamata.

Lastekaitse Liit leiab, et  iga laps on Eesti riigi jaoks väärtus ning laste ja noorte arengu juures on töökasvatusel oluline roll – leiame, et õigusriigis on seda võimalik teha norme rikkumata ja last kahjustamata.