Lastekaitseseadusega venitamine oleks vastuolus lapse õigustega

7. November 2014

MTÜ Lastekaitse Liit peab äärmiselt oluliseks ÜRO lapse õiguste konventsiooniga kooskõlas oleva ja lapse huvisid esikohale seadva lastekaitseseaduse vastuvõtmist. Tunnustust väärivad Sotsiaalministeeriumi sammud uue lastekaitseseaduse koostamisel, eraldi saab eelnõus välja tuua lapse parimast huvist lähtumise kohustuse ja laste füüsilise karistamise keelustamise.

Aastal 1992 vastu võetud lastekaitse seadus on iganenud redaktsiooniga, liigselt deklaratiivne ja abstraktne. Uuest ajakohasest ja rakendatavast seadusest on räägitud juba aastaid. Lastesse puutuv regulatsioon ei tohi olla õigusloome teisejärguline valdkond. Peaminister Taavi Rõivas toonitas oma kõnes valitsuse moodustamise alustest Riigikogus, 24. märtsil 2014, et iga inimene, iga laps on Eesti jaoks oluline. MTÜ Lastekaitse Liit juhib Riigikogu tähelepanu asjaolule, et lastel ei ole aega oodata, ning lastekaitseseadusega venitamine oleks lapse õigustega vastuolus!

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal ühinenuna on Eesti kohustunud tagama lapse õigused ja rakendama selleks vajalikke meetmeid, kuid lapse kui täieõigusliku ühiskonnaliikme väärtustamine nõuab jätkuvalt selgesuunalist, järjepidevat ja poliitikaülest tegutsemist. Lapse õiguste edendamine ja kaitse on üks Euroopa Liidu eesmärke. Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 nõutakse selgesõnaliselt, et Euroopa Liit peab edendama lapse õiguste kaitset, sama toetab ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta.

Soome lastekaitseseaduses on väga tabavalt sätestatud: Lastekaitse peab olema kvaliteedilt selline, et see tagab lapse õiguse turvalisele kasvukeskkonnale, tasakaalus ja mitmekülgsele arengule ja erilisele kaitsele.

Lastekaitse tulemuslikkus oleneb aga suuresti sotsiaalpoliitikast, mis on otseses sõltuvuses majanduspoliitikast ja sellest tulenevatest võimalustest.

Lisaks uuele lastekaitseseadusele peame vaatama kogu süsteemi komplekssemalt. Lastekaitse Liit ühtib Riigikontrolli arvamusega, et kui inimesi lastekaitsealase töö peale juurde ei tule, ei parane oluliselt ka omavalitsuste jõudlus seda tööd teha. Põhiosa laste heaolu ja hoolekannet mõjutavatest otsustustest tehakse KOV´i tasandil, seega sõltub laste heaolu ja hoolekanne ennekõike omavalitsuse tegevusest, omavalitsusjuhtide ja kohalike poliitikute hoiakutest ning omavalitsuse haldussuutlikkusest. Kontrastid laste heaolu tagamisel Eesti erinevates KOV´ides on lubamatult suured. Põhiseaduse § 28 alusel on lubamatu, et lapse sotsiaalsete põhiõiguste tagatus riigi eri piirkondades nii olulisel määral varieerub. Sellele juhtis eelmisel aastal tähelepanu ka Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Nils Muižnieks.

Abivajava lapse aitamine ja toetamine sõltub  muuhulgas lastekaitsetöötaja heaolust. Eesti vajab pädevaid lastekaitsetöötajaid, kes teevad oma tööd professionaalselt ja pühendumusega, ning kellel on piisavalt ressursse (teadmised, oskused, aeg, teenused, toetav ja rakendatav seadusandlus, toimiv koostöövõrgustik, kohaldatavad töövahendid) oma töö kvaliteetseks teostamiseks. Seega tähtis osa on baas – ja täiendõppel (sh põhjalikud koolitused uue lastekaitseseaduse rakendamise tutvustamiseks).  Väga oluline on seaduse ühetaolise mõistmise tagamine ja laialdane teavitustöö.

Septembris korraldas MTÜ Lastekaitse Liit järjekorras kolmanda tasuta seminari lastekaitsetöötajatele sarjast Samal poolel – lapse poolel, alateemal Lapse parimad huvid. Huvi oli väga suur, osalejaid kokku 130 üle Eesti. Kõikidest ettekannetest jäi kõlama märksõnana – koostöö lapse parimate huvide tagamiseks! Nagu Lastekaitse Liit rõhutas ka oma arvamuseses 21.01.2014 on Eestis laste elukvaliteedi tõstmiseks vaja senisest enam riigi ja kohalike omavalitsuseste omavahelist koostööd ning laiapõhjalist lähenemist.

Lapse õiguste professor Suvianna Hakalehto-Wainio Ida-Soome Ülikoolist rõhutas oma sõnavõtus, et lapse parimad huvid on kogu Lapse õiguste konventsioon. Lastekaitse Liidu kodulehelt on võimalik alla laadida Lapse õiguste komitee üldkommentaari nr 14, mis käsitleb  lapse õigust tema parimate huvide esikohale seadmisele (Lapse õiguste konventsioon artikkel 3 par. 1) Lapse parimate huvide esikohale seadmine on põhimõte, mida tuleb meil kõigil igapäevaselt arvesse võtta!

Ühiskonnas tervikuna on senisest enam vaja teha lapse õiguste alast teavitustööd (sh vene keeles), ning tutvustada lapse õiguste konventsiooni, kui rahvusvaheliselt tunnustatud lapse õigusi koondavat dokumenti, erinevatel viisidel ja vormides.