Lastekaitse liidu uus projekt “Lapse hääl!” toob õpilased ja õpetajad üksteisele lähemale

21. June 2013

Meie projektijuht Kiira Nauts tutvustab Ida-Expressis projekti Laste Hääl.

“Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ning ma ehk jätan meelde, kui osalen, siis saan kindlasti aru.” Confucius

Demokraatlikus riigis on kõik inimesed teineteisega võrdsed ning seega on igaühel võrdne osalusõigus. Vabadus ise otsustada, oma valikute eest vastutada ning tunda huvi oma kodukohas toimuva suhtes on oluline väärtus, mis kuulub kõikidele, vaatamata nende rahvusele, soole või vanusele. Siiski on tänapäeva ühiskond suuremas osas täiskasvanukeskne ning meie väiksemate, kuid samamoodi võrdsete ja täisväärtuslike kodanikega ei osata veel arvestada.
Viimastel aastakümnenditel on suhtumine lastesse mitmeti muutunud ning koos ühiskonnas  toimuvate muudatustega lapsekuvand positiivsemaks muutunud, kuid tihti leiame end olukorras, kus lastega kas ei taheta või ei osata arvestada.
Oleme ehk mitmeid kordi kuulnud väiteid, et lapsed ja noored on teistsugused kui täiskasvanud, nad ei oska oma tegude eest vastutada, otsustada
ning üldiselt peetakse neid “ebaküpseks”. Selline arusaam tuleneb enamasti teadmatusest, kuid laste ja täiskasvanute ühiste tegevuste kaudu saadakse enamasti aru, et lapsed ja noored on meie avastamata ressurss, mille kasutamisel ning suunamisel kasvaksime koos vaid tugevamaks. Laste kaasamise olulisust rõhutab ka ÜRO lapse õiguste konventsioon, millele Eesti Vabariik 1991. aastal vastu võttis.
1. märtsist käivitus MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel kaheaastane projekt “Lapse hääl!”. Projekt keskendub lastele ja noortele nende õiguste ja kohustuste õpetamisele ning seeläbi nende osalemisoskuste ja võimaluste suurendamisele. Praxise ja lasteombudsmani lapse õiguste ja vanemluse monitooring 2012 näitas, et 23% täiskasvanutest ja 16% lastest ei ole Eestis laste õigustest kuulnud. Ilmnes ka tõsiasi, et 25% küsitletud lastest ei olnud veendunud, et kõigil lastel on ühesugused õigused. Siinkohal eristusid just Kirde-Eesti lapsed, kellest 67% ei nõustunud väitega, et kõigil lastel on ühesugused õigused. Sama piirkonna laste teadlikkus oma õigustest oli väga madal ning teadmatus loob alati ebaõiglase olukorra.

Projekt “Lapse hääl!” keskendub just Kirde-Eesti lastele ja noortele vanuses 14-16. Uudset metoodikat kasutades valitakse Ida-Virumaa kõikidest koolidest välja 6-8 pilootkooli (nii eesti kui ka vene õppekeelega koolid), neid toetatakse spetsiaalseid meetodeid kasutades oma igapäevastes tegemistes ning eelkõige lastega koos õppetöö ja õpikeskkonna kujundamises. Kokku valitakse kõikidest koolidest 48 õpilast, moodustades esialgu kaks eraldi gruppi: 24 vene õppekeelega õpilast ja 24 eesti õppekeelega õpilast. Kahe aasta jooksul õpivad noored 7 seminari kaudu oma õigusi (st õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele ja kaitsele, osalusõigus, õigus vägivallavabale elule jne) ja kohustusi (koolikohustus, kohustus austada ning arvestada oma lähedaste ja kaaskonnaga, kohustus suhtuda lugupidavalt oma elukeskkonda ning kohustus järgida mitmeid elu-, töö- ja õpikoha reegleid) paremini tundma. Mitteformaalse õppe meetodite kaudu (interaktiivsed töötoad, foorumteater, koomikstöötoad, fotod, esseed, küsitlused jt) õpivad lapsed paremini oma osalemisõigust kasutama, olles tänu sellele teadlikumad ühiskonnas toimuvast ning oma vastutusest perekonna, kooli ja kogukonna ees.
Vajadust inimõigustealaste õppematerjalide ning õppemeetodite järele on näinud eelkõige just kooliõpetajad. Uudne ning rahvusvahelist praktikat omav metoodika toetab õpetaja igapäevast õppetööd, pakkudes lastega päevast päeva kokku puutuvatele spetsialistidele mitmesuguseid tänapäevaseid õppemeetodeid. Rahvusvahelise seminari-koolituse läbinud õpetajal on praktilised oskused lapse õiguste konventsioonist tulenevate põhimõtete rakendamisest praktikas. Tänu projektile on koolimeeskonnad ühtsemad, omavad ühist kultuuri, lapsed austavad oma koolikeskkonda ning kogukonda.
Projektis osalenud laste, õpetajate ja teiste spetsialistide teadmiste ja tegevuste toetamiseks loodi eraldi internetikeskkond (lapsehaal.lastekaitseliit.ee), kust võib leida nii infot projekti kohta, temaatilisi käsiraamatuid, artikleid kui ka praktilisi mänge, küsimustikke, ankeete ja teisi metoodikaid. Kogu materjal on kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles. Uuendusliku meetodi kaudu kaasatakse piirkonna koolid, omavalitsused ning mittetulundusühingud. Koos tegutsetakse laste ja noorte lapsesõbraliku kasvukeskkonna kujundamiseks.
Projekti rahastab EMP toetuste vabaühenduste fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning kõik projekti raames toimuvad tegevused on kõikidele koolimeeskondadele tasuta.
Projekti tegevustesse panustavad ka järgmised koostööpartnerid: lasteombudsman, inimõiguste keskus, inimõiguste instituut, Tartu ülikooli Narva kolledž, MTÜ Mondo, MTÜ Foorumteater, TÜ riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituut, TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut,  Save theChildren Sweden, Child Rights Information Center Moldova, Nordic Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents ja paljud teised. Projekti vajalikkust ning kasulikkust toonitab ka Ida-Viru maavalitsus ning Ida-Viru omavalitsuste liit.
Julgustame koole sellest ainukordsest võimalusest kinni haarama, projektist osa võtma ning seeläbi muutma koolikeskkonda veelgi lapsesõbralikumaks!
Külasta ka projekti kodulehte: lapsehaal.lastekaitseliit.ee.