Üiguskantsler soovib endale lasteombudsmani ametit

11. October 2010

Üiguskantsler soovib endale lasteombudsmani ametit

Tekst:  Martin Šmutov, Postimees

Üiguskantsler Indrek Teder nõustub Eesti Lastekaitse Liiduga, et lasteombudsmani ülesanded võiks anda õiguskantslerile, kuid ta ei näe selleks poliitilist tahet.

«Lasteombudsmani ametikoha loomine on üks minu esmaseid prioriteete,» rõhutas Teder.

«Mul on selge plaan, mida ja kuidas lasteombudsmani ülesehitamisel õiguskantsleri juures peab tegema. Kuid lasteombudsmani loomiseks vaja seadusandja otsust ja poliitilist tahet, mida ma praegu ei näe.»

Tederi sõnul on riikides, kus raha on piiratult, otstarbekam luua lasteombudsman juba tegutseva riikliku põhiõigusi kaitsva institutsiooni juurde.

Tema väitel täidab õiguskantsler juba praegu seadusest tulenevalt paljusid lasteombudsmani ülesandeid. Näiteks kontrollib ta laste õigusi puudutavate õigustloovate aktide seadusele ja põhiseadusele vastavust ning lahendab avaldusi, mis puudutavad laste põhiõigusi ja "vabadusi ning muudki.

«Lasteombudsmani funktsioonide ülevõtmine ja laiendamine õiguskantsleri juures oleks loomulik protsess,» sõnas Teder.

Tederi sõnul aitaks üks laiahaardeline sõltumatu institutsioon ära hoida järelevalvetegevuste dubleerimist riiklikul tasandil, samuti institutsioonide vahelisi vaidlusi pädevuse üle ning isikute avalduste edasi-tagasi suunamisest tingitud menetluste pikenemist.

Teder kinnitusel on oluline, et õiguskantsler saab üheaegselt tegeleda nii laste põhiõiguste rikkumiste menetlemise kui ka lapse õigusi puudutavate õigusaktide normikontrolliga.

Üiguskantsleri sõnul on lasteombudsmani ülesannete andmisel õiguskantslerile vaja kindlasti õiguskantsleri seaduse täiendamist, sest suur osa lasteombudsmani ülesandeid ei mahu õiguskantslerile praegu seadusega antud kohustuste raamesse.

Näiteks ei ole õiguskantsler lapse õiguste konventsiooni tutvustaja Eestis ja  ei vii läbi küsitlusi ega uuringuid, et välja selgitada laste seisukohti ega ole laste seisukohtade tutvustaja.

Üiguskantsleri pädevuses ei ole ka isikute ja asutuste nõustamine, samuti ei osale õiguskantsler lapse õigusi puudutavate õigusaktide väljatöötamisel.