Soome ja Eesti ühisseminar “Karistusvägivallast – toetava vanemluseni”

Lapse kehalise karistamise keeld kehtestati Soomes 1980-ndate aastate alguses lapsehooldusseadusega, mille kohaselt tuleb last kasvatada nii, et laps kogeb mõistmist, turvatunnet ja hellust, mis omakorda on toetava vanemluse tugitalad. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad kehalise karistamise keelu ja vanemaid toetavate kampaaniate positiivset mõju ühiskondlike hoiakute muutumisel. Soomel on selles osas ette näidata edulugu.

Eestis on lapse kehaline karistamine selgesõnaliselt keelustatud alates 1. jaanuarist 2016, mil hakkas kehtima uus lastekaitseseadus. Samas ei piisa üksnes seaduse kehtestamisest, muuta tuleb ka ühiskondlikke hoiakuid ja toetada positiivset vanemlust. Laste ja lapse õiguste seisukohast on ju ennekõike oluline seaduse rakendamine praktikas. Selleks omakorda on oluline nii märkamine kui ka ennetustöö.

Ühisseminaril “Karistusvägivallast toetava vanemluseni – Soome ja Eesti kogemused”, esitletavast värskest Praxise “Lapse õiguste ja vanemluse uuring“ tulemustest selgub, et Eestis on endiselt vanemaid, kes kasutavad lapse distsiplineerimiseks füüsilist vägivalda. Seminaril antakse ülevaade vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ rakendamisest Eestis. Soome eksperdid teevad ühisseminaril ülevaate Soome headest praktikatest, mis puudutavad füüsilise karistamise keelustamist, positiivseid kasvatuspraktikaid ja vanemate toetamist laste kasvatamisel. Samuti toimub arutelu, kuidas Eestis tõsta teadlikkust lapse õigustest ja positiivse vanemluse põhimõtetest.

Seminaril teevad ettekanded järgmised spetsialistid Soomest:

  • Hanna Heinonen – Soome Lastekaitse Keskliidu juht ja Eurochildi president
  • Miia Pitkänen – Soome Lastekaitse Keskliidu programmijuht ja organisatsiooni eestkostetegevuse eest vastutaja ning tunnustatud asjatundja nii lapse- ja perepoliitika, lastekaitse kui ka laste väärkohtlemise ennetamise valdkonnas.
  • Johanna Matikka – töötab Soome Varjupaikade- ja turvakodudeliidus pere ja lähisuhtevägivalla spetsialistina ja keskendub oma töös ennekõike lähisuhtevägivalla mõjude vähendamisele, positiivse vanemluse toetamisele aga ka perekeskkonnas stressiga toimetulekule ning turvalise suhte arendamisele.

Soome esinejatega seotud organisatsioonid:

Eurochild on Europa suurim ja mõjukaim lapse õiguste eestkosteorganisatsioon, olles katuseorganisatsiooniks 171 liikmesorganisatsioonile 34 riigist. Nii Soome Lastekaitse Keskliit kui ka Lastekaitse Liit on Eurochild´i liikmed ja juhivad riiklikke partnervõrgustikke.  Eurochildi koduleht: https://www.eurochild.org/

Soome Lastekaitse Keskliit on 1937 aastal asutatud Soome mõjukaim ja suurim lapse õiguste ja heaolu eest seisev katuseorganisatsioon, mis igapäevaselt tegutseb aktiivselt nii üleriigiliselt kui ka Euroopa tasandil. Keskliidu liikmeteks on 93 ühingut ja 38 omavalitsust üle Soome, ning missioon on arendada lapse heaolu  ja hoida üleval koostööd mittetulundusühingute, omavalitsuste ja riiklike institutsioonide vahel. Soome Lastekaitse Keskliit on olnud Soomes eestvedaja laste kehalise karistamise keelustamisel ja positiivsete kasvatuspraktikate ning toetava vanemluse propageerimisel. Soome Lastekaitse Liidu ingliskeelne koduleht:  https://www.lskl.fi/english/

Soome Varjupaikade ja turvakodudeliit on üleriigiline laste- ja pereorganisatsioon, mis aitab rasketes ja ebaturvalistes oludes elavaid lapsi ja peresid, samuti teeb aktiivselt perevägivalla vastast tööd. Igapäevase töö keskne fookus on toetaval vanemlusel, mh tehakse tööd sõltuvushäiretega vanemate, nende laste, aga ka rasedatega, nõustatakse lahutuse korral ja jagatakse infot positiivsete kasvatuspraktikate kohta, pakutakse varjupaiga- ja turvakoduteenust. Organisatsioonil on 31 liikmesorganisatsiooni üle Soome, aastas kasutab nende teenuseid üle 12 000 inimese, sh 4000 last. Soome Varjupaikade- ja turvakodudeliidu koduleht:  https://ensijaturvakotienliitto.fi/en

MTÜ Lastekaitse Liit on tegutsenud 30 aastat lapse õiguste temaatikaga Eestis, olles Vabaühenduste Liidu hinnangul suurim ja mõjuvõimsaim eestkosteorganisatsioon antud vallas. Lastekaitse Liitu tunnustavad ja toetavad avaliku-, äri- ning mittetulundussektori institutsioonid ja elanikkond. ÜRO Lapse Õiguste Komitee tunnustas 2016 veebruaril Genfis Lastekaitse Liidu poolt loodud ÜRO lapse iguste konventsiooni täiendava aruande[1] kaitsmisel Lastekaitse Liidu aktiivset ja süsteemset tegutsemist lapse õiguste edendamisel ja monitoorimisel. Lapse väärtustamise ja õiguste edendamisega on Eestis aastakümneid nii riigi kui ka mittetulundusühenduste tasandil tegeletud, kuid ühiskonna teadlikkuse tõstmisega tuleb jätkuvalt igapäevaselt aktiivselt tegeleda.

Lastekaitse Liit on tegevusaja vältel hoidnud fookuses lapse õigust vägivallavabale elule, olles selle valdkonna eestkõneleja ja suunanäitaja ning teinud järjepidevalt eestkostetööd laste kehalise karistamise selgesõnaliseks keelustamiseks.

Lastekaitse Liidu tegevuste näited antud vallas:

  1. aasta konverentsil “Meie lapse mured – ühiskond ilma vägivallata” tõstatati laste vastu suunatud vägivalla teema;
  2. aastal alustati laste vägivallaalast ennetustööd;

1990-ndate aastate keskpaigas viis Lastekaitse Liit koostöös Soome Lastekaitse Keskliiduga läbi esmakordse uuringu laste kehalise karistamise kohta, milles osales 5000 last;

1997-1999 korraldati Soome Lastekaitse Keskliidu kogemusele tuginedes kolm uuenduslikku meediakampaaniat ”Ära löö last”. Neis juhiti tähelepanu lapsele kui võrdsele partnerile ja pakuti vanemale alternatiivseid kasvatuspraktikaid. EMORi uuringute kohaselt muutus kahe esimese kampaania järel eelkõige noorte lastevanemate hoiak – 6 protsenti ehk 20 000 küsitletuist muutis oma arvamust laste füüsilisest karistamisest. Kolmas kampaania keskendus lisaks ka vaimse väärkohtlemise ennetamisele.

2014. aastal korraldati aastakonverents ”Ära löö last, ka sõnadega!”, kus tähelepanu vaimse vägivalla mõjul ja ennetamisel. Konverentsil  esinesid ettekannetega ka Soome Lastekaitse Keskliidu spetsialistid.

Positiivse vanemluse toetamiseks andis Lastekaitse Liit koostöös Soome Lastekaitse Keskliiduga välja mitmeid käsiraamatuid vanematele. ”Nutikas kasvatus”; ”Mida teha kui…” ja ”Tasa ja targu – kasvatusvõtteid emadele ja isadele“ on saadaval lastekaitse Liidu e-poes.

[1] Vaata täiendavalt: ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne