Pressiteade: Lastekaitse Liit on vastu miinimumelatise vähendamisele 84 euroni kuus

27. juuni 2018

MTÜ Lastekaitse Liit on vastu Justiitsministeeriumi kavatsusele vähendada miinimumelatist kolm korda senisest ehk 84 euroni kuus, esitades täna ministeeriumile ka vastavasisulise arvamuse perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse osas.

Lastekaitse Liidu arvates on äärmiselt taunitav olukord, kus Eestis on üle 12 000 lapse, kelle ülalpidamiskohustust vanema poolt vabatahtlikult ei täideta. Elatise maksmisest kõrvalehoidumine ei saa olla ühiskonnas aktsepteeritav, paraku on tegu kasvava lapse õiguste rikkumise trendiga. Vanemad on oma lastele eeskujuks, mistõttu ülalpidamiskohustuste täitmata jätmine vanema poolt kujundab ühtlasi ka lapse hoiakuid oma kohustustesse suhtumises.

MTÜ Lastekaitse Liit president Ene Tomberg märgib: „Lastekaitse Liit on seisukohal, et kõiki lapse ülalpidamiskohustusega seotud probleeme tuleb vaadelda ja seadusloomes arvestada koosmõjus ja seda eesmärgiga kohtulikke elatisevaidlusi võimalikult ennetada, nende tekkimise korral aga juhinduda prioriteetselt lapse huvidest. Sealhulgas ja eeskätt tuleb lastega peredele tagada erinevate nõustamis-, lepitus- ja teraapiateenuste parem kättesaadavus ja vastavus pere vajadustele, samuti tõhustada senist elatise sissenõudmist. Ära tuleb hoida mistahes kavandatud meetmete võimalik otsene või kaudne negatiivne mõju lapsele.“

Juba aastatel 2010 – 2012 oli keskmine lapse ülalpidamiskulu Eestis LEU andmete põhjal 280 eurot kuus ühe lapse kohta. Statistika näitab, et leibkonnaliikme keskmised kulutused (koos tarbijahindade tõusuga) on aastaid olnud tõusutrendis. Eurostati värsketest andmetest selgub, et Eesti on Ida-Euroopas hinnatasemelt esirinnas. Lastekaitse Liitu konsulteerinud rahvastikuteadlane emeriitprofessor Ene-Margit Tiit rõhutas: „Miinimumelatise vähendamine ei ole kooskõlas tänapäevaste üldiste suundumustega, kuna viimastel aastatel on kõik hinnad (sh eriti toidu hinnad) Eestis tõusnud ja lapse ülalpidamine on muutunud kallimaks; palgatase on aasta-aastalt tõusnud ja seega jäävad isegi samal tasemel toetussummaga pered suhteliselt kehvemasse majandusseisu teiste peredega võrreldes; võimaluste ja vahendite hulk lapse füüsiliseks ja vaimseks arendamiseks kasvab päev-päevalt, kuid kõik need vahendid nõuavad raha, mille tulemusena süveneb kihistumine juba lapseeas, mis kindlasti ei ole ühiskonna arengule soodus.“

Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik peab igas otsuses lähtuma lapse huvidest. Eesti on vananeva ja kahaneva elanikkonnaga ühiskond, kus iga laps on riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks olulise kaaluga.

Loe arvamuse teksti siit