Liikmeks astumine

Kuidas saada Lastekaitse Liidu liikmeks?
Lastekaitse Liidu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda kõik mittetulundusühingud, sihtasutuste registrisse kantud juriidilised isikud, kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas Liidu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega, kes soovivad arendada lastekaitsealast tegevust ning kes on tegutsenud põhikirjalistel eesmärkidel vähemalt 0,5 aastat.
Liidu liikmeks astuda sooviv juriidiline isik esitab vanematekogule vabas vormis avalduse, milles kohustub järgima Liidu põhikirja ja tasuma Liidu üldkogu kinnitatud sisseastumismaksu, mis vastavalt LL üldkogu otsusele on 150 krooni. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab vanematekogu ja otsuse kinnitab üldkogu.

Liidu liikmetel on õigus:
osaleda hääleõigusega Liidu üldkogul;
üles seada kandidaate vanematekogu liikmeks valimiseks Liidu liikmete ja toetajate hulgast;
olla valitud oma esindaja kaudu Liidu vanematekogu liikmeks;
saada Liidu juhatajalt ja vanematekogult teavet Liidu tegevuse kohta;
osaleda Liidu projektides ja korraldatavatel koolitustel.
Liidu liige on kohustatud:
järgima Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu organite otsuseid;
tasuma üldkogu määratud tähtajaks Liidu liikmemaksu arvestusega 25 krooni iga ühingu liikme kohta (alla 18-aastaste liikmete eest liikmemaksu ei arvestata);
teatama Liidu juhatajale liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi ning registrikoodi ning esitama oma liikmete nimekirja.
Üksikisik, kes soovib kaasa lüüa Lastekaitse Liidu tegevustes, peab esitama vormikohase avalduse Lastekaitse Liidu juriidilisest isikust liikmele (lastekaitse ühingu, seltsi või klubi juhatusele – kontaktandmed leiate “Liikmeskond” alt). Põhikirja järgi on Lastekaitse Liidu liikmed küll juriidilised isikud, s.o lastekaitse ühingud, kuid alates 2003. aastast kehtib liikmete arvestuse süsteem, mille kohaselt iga ühingu üksikisikust liige on kantud ka Lastekaitse Liidu liikmete registrisse ning selle tõenduseks väljastatakse talle Lastekaitse Liidu liikmekaart. Liikmekaardi esitamisel kehtivad talle mitmed soodustused Lastekaitse Liidu poolt organiseeritud ürituste osavõtumaksu ja Liidu poolt pakutavate teenuste eest tasumisel.

Lastekaitse Liidu liikmete ja liikmemaksu arvestus ning liikmekaartide sisseviimine
Eesmärgiga:
korrastada liikmelisuse arvestust;
distsiplineerida liikmeskonda;
tihendada sidemeid organisatsiooni ja liikmete vahel (nii Liidu kui ühingute tasandil);
tõsta LL liikmete prestiiži kohalikul tasandil;
motiveerida liikmeskonda;
viis Lastekaitse Liit alates 2003. aastast sisse uue süsteemi organisatsiooni liikmete arvestusel ja liikmemaksude kogumisel. Erinevalt varasemast arvestatakse liikmemaksu kogumisel iga LL liikme üksikisikust liikmete arvuga.
Liikmemaksu arvestamine ja tasumine
LL liikme aastase liikmemaksu arvutamise aluseks on liikme poolt esitatud füüsilisest isikust liikmete nimekiri LL poolt väljastataval blanketil.
LL liige esitab liikmete nimekirja hiljemalt iga aasta 1. detsembriks.
LL liikme aastane liikmemaks arvestatakse mudeli järgi: üksikisiku liikmemaksu määr X ühingu liikmete arv.
Üksikisiku liikmemaksu määr kinnitatakse LL üldkogu poolt.
Juhul, kui liige ei ole nõutud kuupäevaks esitanud nõuetekohast liikmete nimekirja, võib vanematekogu otsuse alusel peatada tema liikmelisuse.
Liikmemaksu tasumine toimub vastavalt Liidu poolt esitatud arvele (teatisele) hiljemalt jooksva majandusaasta IV kvartali esimeseks kuupäevaks.
Liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmisel võib liige kaotada vanematekogu vastava otsuse alusel hääleõiguse kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
Liikmekaartide väljastamine ja arvestuse pidamine
Iga füüsiline isik, kes on LL liikmeskonda kuuluva juriidilise isiku liige, saab liikmelisust tõendava liikmekaardi.
Liikmekaardid väljastab LL liikme (ühingu) poolt esitatud avaldus-ankeedi ja füüsilisest isikust liikmete nimekirja alusel.
Liikmekaart on nimeline ning sisaldab järgmisi andmeid:
organisatsiooni (ühingu) nimetus,
liikmekaardi nr,
kaardi omaniku ees- ja perekonnanimi,
kaardi väljaandmise aeg.
Liikmekaart väljastatakse tähtajatult.
Uutele liikmetele väljastatakse liikmekaart LL liikme avaldus-ankeedi alusel liikme vastuvõtmisele järgneva majandusaasta 1 kuu jooksul.
Ühing on oma liikme väljaarvamisest kohustatud informeerima Liitu vähemalt 1 kuu jooksul, misjärel väljaarvatud liikmele väljastatud liikmekaart kaotab kehtivuse.
Ühingust/seltsist väljaarvatud liige on kohustatud oma liikmekaardi tagastama kohalikku ühingusse/seltsi.
Liikmelisusega kaasnevad soodustused:
soodushind osalemisel Lastekaitse Liidu poolt korraldatavatel üritustel (konverentsid, koolitused, suvepäevad jm);
soodushinnad LL poolt kirjastatavatele trükistele;
teave, konsultatsioonid, kontaktid.
Info:
Helika Saar
liit@lastekaitseliit.ee
tel. 6311128