Veebruar 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

Aasta lühim kuu, veebruar, oli Lastekaitse Liidus erakordselt sündmusterikas: üheskoos noortega korraldasime Eesti esindaja valimised Eurochildi noortekogusse, koostöös partneritega valisime välja 2022/2023 õppeaasta koolirahu linna ning korraldasime turvalise interneti päeva. Panustasime lastekaitsetöötajate, tudengite aga ka ajakirjanike harimisse ning korraldasime: seminari “Samal poolel – lapse poolel” keskmes oli tsiviilkohtumenetluse seosed lastekaitsetööga ning veebiseminari “Lapsed ja noored ajakirjanduses” keskendus sellele, kuidas teha laste ja noorte hääl kuuldavamaks ning kajastada laste ja nende peresid puudutavaid lugusid lapse huvidest lähtuvalt. Lisaks osalemistele erinevates töögruppides ja koosolekutel esitasime ettepanekuid lastegarantii siseriikliku tegevuskava koostamisse ning andsime sisendi võrdse kohtlemise võrgustiku arvamusele Riigikogu põhiseaduskomisjonile võrdse kohtlemise seaduse muudatuste osas. Ühtlasi koostasime arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Eesti Vabariigi aastapäeva eel jõudsime rõõmustada oma kolleegi Valgetähe teenetemärgi saamise üle, kuid 24. veebruaril alanud sõda Ukrainas ei jätnud palju aega pidustamiseks ning pani meid ühiselt tegutsema, et leida lahendusi, kuidas abistada sõjakoldest põgenevaid lapsi. Salliva ja ühtehoidva ühiskonna loomine on olulised märksõnad, eriti veel praegusel keerulisel ajal. Seda enam on meil hea meel, et huvi programmi “Kiusamisest vabaks!” vastu on jätkuv ning veebruaris liitus meiega kaks uut asutust. Pivarootsi ja Remniku noortelaagrites alanud tuusikute müük tuletas meelde, et suvi ei ole enam mägede taga.

 

Ees ootab tegevusterohke märts!

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

www.markalast.ee / Instagram

 • “Head laste- ja noorteraamatud 2021” žüriis osalemine ja lapse õiguste saadikute lemmiku valimine;
 • Põhjarannik avaldas loo lapse õiguste saadikute Ida-Virumaa mentor Daria Dmitrijevast;
 • Veebiseminaril “Lapsed ja noored ajakirjanduses” olid moderaatoriteks lapse õiguste saadikud Aveli Heletuli (Tõrva) ja Alide Kristine Alba (Koeru), samuti tegi ettekande laste ja noorte üldistest kogemustest seoses meediaga lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär. Kõik ettekanded on järelvaadatavad Lastekaitse Liidu Youtube’i kanalis;
 • Lastelt ja noortelt sisendi kogumine seoses Sotsiaalministeeriumi poolt loodava lastegarantiiga. Ühtlasi mõjusate infokanalite kohta tagasiside andmine konkreetse tegevuskava raames;
 • JUST Filmi lapse õiguste programmi ettevalmistuste tegemine. Filme hakkavad hindama ehk programmi koostamisse panustama koos Lastekaitse Liidu töötajatega Alide Kristine Alba, Tuule Pihol ja Kirke Sammet;
 • TV3 saates “Tallinna panoraam” oli lapse õiguste saadik Tuule Pihol 13.02.2022 osaleja intervjuus, kus ühiselt koolijuht Märt Sultsiga arutleti laste liikumisharjumuste teemal linnapildis;
 • Tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” korraldusse noorte kaasamine idee tasandilt, meeskonna koostamine ja edasiste protsesside ettevalmistus;
 • Eesti laste esindaja valimine Eurochildi, kus kolme kandidaadi seast valiti üle-Eestilise hääletuse tulemusena järgnevaks kaheks aastaks rolli kandma Elisabet Kruusmets Kalamaja Põhikoolist;
 • Koolirahu linna/omavalitsuse valimistel žüriis osalemine;
 • Riigikogu valimisteks loodava platvormi koostöö arutelu Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtlikuga;
 • Teeviit teemakuudeks ja noortekirjandusega seotud algatuse koostöö planeerimine, sisendi suunitlus.
 • Kohtumine Eesti inimarengu aruande „Vaimne tervis ja heaolu“ (EIA 2013) sotsiaalse keskkonna vastutava toimetaja Dagmar Kutsariga, sisend aruandesse ja arutelu edasisest koostööst;
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli Samal poolel – lapse poolel digiküsimustiku (vastajaid 69) analüüs;
 • Toetavate materjalide koondamine Viru Vangla vanglakomisjoni uuele koosseisule;
 • Sisend CBSS CAR Child Protection System mapping process uuringu raames;
 • Sisend ja ettepanekud lastegarantii siseriikliku tegevuskava koostamisel;
 • Sisend Võrdse kohtlemise võrgustiku arvamusele Riigikogu põhiseaduskomisjonile võrdse kohtlemise seaduse muudatuste osas.
 • SOM kutsel lastekaitseseaduse VTK ekspertgrupis
 • Juristide Liidu vebinaril Euroopa Liidu Kohtu olulisemad lahendid aastal 2021
 • Ekpertintervjuul CBSS CAR Child Protection System mapping process uuringu raames
 • OSKA uuringute infotunnis, teemal sotsiaaltöö
 • Arutelul SKA ennetustalituse osakonna esindajatega teemal võrgustikukoolitused
 • Arutelul asekantsler Rait Kuusega ja uue vanglakomisjoni koosseisuga Viru Vangla vanglakomisjoni korralisel koosolekul, sh ettepanekud uuele vanglakomisjonile, vanglapersonali koolitamiseks ja kinnipeetavate taasühiskonnastamise toetuseks
 • Eesti Advokatuuri juhatuse liikme Karina Lõhmus-Einaga teemal koostöö jätkumine
 • Arutelul TAI koolituskeskusega teemal õigusalaste täiendkoolituste jätkamise vajadusest
 • Arengukoosolekul Koostöös lapse heaks koolitajatega
 • Veebiseminaril “Probleemsed olukorrad, millega lapsed ja noored internetis kokku puutuvad. Kuidas aidata ja toetada?”
 • Ekspertintervjuul Civitta uuringu „Analüüs lastekaitsetöö ning lastega töötavate spetsialistide baasõppe kohta laste heaolu tagamiseks, väärkohtlemise märkamiseks ja abivajavast lapsest teavitamiseks“ raames
 • SKA ja Marta Vaariku näituse „Hoia mind kaisus“ näituse avamisel
 • Kohtumine Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna töötajatega, et arutada võimalike koostöökohtade üle
 • Osalemine tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” korraldusmeeskonna koosolekul eesmärgiga panna paika tegevuskava
 • Koolirahu linna/omavalitsuse valimistel žüriis osalemine
 • Osalemine ESTA poolt korraldatava sotsiaalala töötajate tunnustamise žürii töös
 • Toimus 17. seminar sarjas Samal poolel – lapse poolel, mis on suunatud lastekaitsetöötajate õigusalaseks täiendkoolituseks. Sellel korral alateemal tsiviilkohtumenetlus ja lastekaitse. Seminar sai väga hea tagasiside. Osales üle 200 lastekaitsespetsialisti üle Eesti, esindatud oli 66 omavalitsusüksust, vt lähemalt siit.
 • “Aastal 2013, kui alustasime lastekaitsetöötajate õigusalaseks täiendkoolituseks seminaride sarjaga “Samal poolel – lapse poolel”, oli esimese seminari keskseks teemaks samuti hooldus- ja suhtlusõigus. Pea üheksa aastat hiljem on lastekaitsetöötajate huvi antud teema osas jätkuvalt väga kõrge. Sellel korral osaleb seminaril rekordiliselt üle 200 spetsialisti üle Eesti. Seega on jätkuv vajadus pöörata lastekaitsetöötajate baas- ja täiendõppes suuremat tähelepanu õigusalastele teadmistele. Sama ilmnes ka värskest OSKA sotsiaaltöö uuringust,” tõdes seminaril Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar.
 • Lastekaitsetöötajate täiendkoolituseks – Samal poolel – lapse poolel suvekooli (16.-17.08) ettevalmistustööd, sh koostöökohtumised SOM, SKA, TAI esindajatega.
 • Koostöös lapse heaks! võrgustikukoolituste arendus, sh omavalitsuste valik koostöös SKA LKO´ga, kokkulepped koolitajatega, suhtlus omavalitsustega.
 • Toimus veebiseminar “Lapsed ja noored ajakirjanduses”, millest võttis osa kokku üle 200 lapsega töötava spetsialisti, ajakirjaniku ja tudengi. Kõik ettekanded on järelvaadatavad Lastekaitse Liidu Youtube’i kanalis.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • 3. veebruaril osalesime Haridus- ja Noorteameti veebipõhisel kohtumisel seoses noorteinfoportaali Teeviit sisu loomisega, mis on lugemiseks 7-12 lastele ja  puudutab kiusamise ennetamist ja vaimse tervise hoidmist. Koostöö jätkub märtsikuus.
 • 3.-4. veebruaril olid “Kiusamisest vabaks!” materjalid esitatud Tallinna Ülikooli klassiõpetajate juubelikonverentsi infomessil
 • 8. veebruaril kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama ülemaailmset turvalise interneti päeva. Koostatud on antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles. 
 • 8. veebruaril toimus veebipõhine programmi “Kiusamisest vabaks!” venekeelne põhikoolitus lasteaedade meeskondadele ning 28. veebruaril toimus Tallinna Mahtra Põhikooli venekeelne põhikoolitus kogu kooli personalile. Koolitustel osales kokku  c 100 haridustöötajat. 
 • Veebruarikuus liitus programmiga “Kiusamisest vabaks!” kaks uut asutust – Tõrvavere Lasteaed Tõruke ja Tallinna Nõmme Põhikool. 
 • Osalesime meeskonnana Tartu Kustimuuseumi fookusgrupi intervjuus, mis kutsus kaasa mõtlema I kooliastmele suunatud sotsiaalseid oskusi arendava kunstiprojekti “Kunst loob lähedust” tegevuste kavandamisse. 
 • Sõber Karu maskott rõõmustas oma kohalolekuga õpilasi Mäetaguse Põhikoolis, Sinimäe Põhikoolis, Jõhvi Vene Põhikoolis ja väiksemaid lapsi Tallinna Kiisa Lasteaias, Tallinna Meelespea Lasteaias, Tallinna Kihnu Lasteaias, Tallinna Arbu Lasteaias, Kambja Lasteaias Mesimumm.

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • Veebruaris koordineeris Targalt internetis projektimeeskond turvalise interneti päeva kampaania läbiviimist Eestis. Järgnevalt anname sellest lühikese ülevaate.
 • Tegime koolidele, lasteaedadele ja noortekeskustele üleskutse arendada laste ja noorte digipädevust korraldades neile ja koos nendega temaatilise ürituse ning sellega tähistada ka turvalise interneti päeva, mis sellel aastal oli 8. veebruaril. Koostasime selleks teavitusmaterjalid: digipädevust arendavad tegevused lasteaialastele ning koolidele “Kuidas kaitsta ennast ja teisi internetis”. Kõik, kes oma ürituse Targalt internetis veebilehel registreerisid, kandsime turvalise interneti päeva ürituste kaardile. Meil on väga hea meel, et kokku korraldati üritusi 107 asutuses enam kui 12600 lapsele ja noorele. Mitmed noored üle Eesti viisid läbi Targalt internetis koolitunde noorematele õpilastele, viidi läbi viktoriine, arutelusid, vaadati temaatilisi videoid, tehti plakateid jmt. Kõikide üritustega on võimalik tutvuda Turvalise interneti päeva ürituste kaardil 2022. Täname kõiki aktiivseid õpilasi ja õpetajaid!
 • 8. veebruaril, turvalise interneti päeval andsime välja Märka Last ajakirja Targalt internetis temaatilise erinumbri. Ajakirjas on 12 artiklit, mis käsitlevad näiteks laste privaatsusõigust andmestunud maailmas, kuidas digikoristuse abil oma andmeid kaitsta, laste kokkupuuted internetis leviva valeinfoga, nutiseadme kasutamisest koolis, vihjeliini ja lasteabitelefoni tööst jmt. Meil on hea meel, et mitu artiklit avaldati ka ERR portaalis ning Eesti Päevalehes. 
 • 8. veebruaril andsime Lastekaitse Liidu poolt välja ka turvalise interneti päeva pressiteate. Meil on väga hea meel, et turvalise interneti päeva tegevusi kajastati mitmetes meediaväljaannetes, näiteks Terevisioonis ja TV3 uudistes, mitmetes raadiokanalites (Kuku, Vikerraadio, Sky plus jne), portaalis Postimees jne. Mõned valikud on ära toodud ka siin
 • 8. veebruaril korraldasime lapsevanematele, õpetajatele ja teistele lastega ja laste heaks töötavatele spetsialistidele veebiseminari “Probleemsed olukorrad, millega lapsed ja noored internetis kokku puutuvad. Kuidas aidata ja toetada?”. Veebiseminaril käsitleti juhtumeid, mis on jõudnud veebipolitseinike ja lasteabitelefoni poole, tutvustati vihjeliini tööd ning arutati, kuidas lapsevanemad ja õpetajad saavad lapsi ja noori toetada. 
 • Nüüd on Targalt internetis ka Instagramis (targaltinternetis).
 • 14. veebruaril osales Kerli Valner veebi vahendusel Muraste Kooli turvalise interneti nädala üritusel ning tutvustas Targalt interneti projekti tegevusi ning turvalise interneti päeva tegevusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. 
 • 21. veebruaril loosisime kõikide turvalise interneti päeva ürituste läbiviijate vahel välja Targalt internetis töötoad ning saatsime kõikidele juhendajatele ja läbiviijatele tänukirjad.
 • 03. veebruaril tutvustasime Targalt internetis projekti tegevusi Tallinna Ülikoolis toimunud klassiõpetajate konverentsil. 
 • 21. veebruaril esitasime Euroopa Komisjonile Targalt internetis jätkuprojekti taotluse.
 • Toimus vihjeliini teadete käitlemine.

www.puhkekeskused.ee / www.lastelaagrid.eu / Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse Facebook / Remniku õppe- ja puhkekeskuse Facebook

 • Alanud on registreerimine laarivahetustesse
 • Remniku Noortelaagrisse ootame osalejaid laagrivahetusse „Peipsi järve jälgedes”, mis toimuvad järgnevatel kuupäevadel: 16.06 – 22.06, 06.07 – 12.07, 03.08 – 09.08 ja 19.08 – 25.08. Rohkem infot siit
 • Pivarootsi Noortelaagrisse ootame osalejaid laagrivahetusse järgnevatel kuupäevadel: 28.06 – 5.07 (seiklus- ja kunstilaager), 8.07 – 15.07 (kala- ja mereteemaline laager), 14.07 – 19.07 (kirjandus- ja loovuslaager). Rohkem infot siit
 • Remniku ja Pivarootsi Noortelaagrites saab vaatamata olemasolevatele laagrivahetustele korraldada ka muid sündmusi. Noortekeskustel, haridusasutustel ja erinevatel spordi- ja kultuuriühendustel on võimalik küsida hinnapakkumist majutuse jm teenuste saamiseks. Kogu vajalik info on leitav siit