Tänase “Samal poolel – lapse poolel” seminari keskmes on tsiviilkohtumenetluse seosed lastekaitsetööga

10. veebruar 2022

Täna, 10. veebruaril on 200 lastekaitsespetsialisti üle Eesti koondunud Lastekaitse Liidu õigusalaste seminaride sarja “Samal poolel – lapse poolel” veebiseminarile alateemal “Tsiviilkohtumenetlus ja lastekaitse”.

Lapse heaolu sõltub paljuski peres valitsevatest suhetest. Varajane lapsepõlveperiood on otsustava tähtsusega ja mõjutab suuresti lapse ülejäänud elu ja sellest tulenevalt on oluline, et edukaks arenemiseks on loodud sobivad tingimused. Isegi kui vanemate paarisuhe on lõppenud, siis vanemlussuhe ei tohi sellest kannatada. Lapse jaoks on parim kui vanemad teevad omavahel koostööd ja kokkulepped toimivad.

Paraku on lapsi puudutavad hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlused ajas kasvanud, suurenenud on ka elatisvõlglaste arv. Igal aastal pöördub erinevate last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtusse ligi 4000 inimest. Ka Lastekaitse Liidu poole pöördub igal aastal aina rohkem peresid, kes soovivad nõu perekonnaõiguslike probleemide lahendamiseks. Aastal 2010 alguse saanud Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku projekti “Hea nõu lastega peredele” raames on 2021. aasta lõpuks advokaadid perekonnaõiguse vallas tasuta nõustanud üle 1800 abivajaja, sh 2021 sai nõu rekordiliselt 217 inimest.

“Peresuhete murranguline aeg ei tohi murda lapsi. Mida enam on keerulisi perevaidlusi, seda enam vajab laps endale abikätt, kes tema eest seisaks, oleks mõistuse hääleks olukorras, kus vanemad ei kuula enam ei teist ega iseenda mõistlikumat poolt. Esimese abikäe ulatab lapsele väga sageli just lastekaitsespetsialist,” toonitab seminaril koolitusettekandega esinev Pärnu maakohtu kohtunik Leanika Tamm.

Aga kes ja kuidas ulatab käe lastekaitsespetsialistile? Kuidas teha aitajale laste aitamine lihtsamaks? Mida kohus ootab? Kuidas teha koostööd ja jaotada ülesandeid lapsele määratud advokaadiga? Mida peab keerulises perevaidluses tegema lastekaitsespetsialist ja mida kohus? – need on küsimused, mis seminari jooksul vastuse leiavad. Kohtunik Leanika Tamm rõhutab, et kuigi kõige lihtsam vastus on kirjas seaduses: kõik lapsega tegelevad spetsialistid peavad tegustema lapse parimates huvides, on selle lihtsa vastuseni jõudmiseks väga sageli vaja ära käia pikk menetlusteekond. Et minek ei kujuneks iga kord hüppeks tundmatusse, mis ka kogenud osalejad kiiresti läbi põletab, tuleb teekonnaks ette valmistuda. Et nii lapsel kui ka teda aitavaid spetsialistidel oleks võimalik ette võtta parim võimalikest teekondadest läbi hingeokkalise suhterägastiku.

“Aastal 2013, kui alustasime lastekaitsetöötajate õigusalaseks täiendkoolituseks seminaride sarjaga “Samal poolel – lapse poolel”, oli esimese seminari keskseks teemaks samuti hooldus- ja suhtlusõigus. Pea üheksa aastat hiljem on lastekaitsetöötajate huvi antud teema osas jätkuvalt väga kõrge. Sellel korral osaleb seminaril rekordiliselt üle 200 spetsialisti üle Eesti. Seega on jätkuv vajadus pöörata lastekaitsetöötajate baas- ja täiendõppes suuremat tähelepanu õigusalastele teadmistele. Sama ilmnes ka värskest OSKA sotsiaaltöö uuringust,” tõdeb Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar.

Seminar on ajendatud lastekaitsetöötajate küsimustest, mis on koondatud “Samal poolel – lapse poolel” seminaridel ja suvekoolis 2020-2021, ning 2022 toimunud fookusgrupi küsitlusest. Seminari fookuses on hooldusõiguse ja suhtlusõiguse kitsas- ja koostöökohad, lastekaitsetöötaja roll tsiviilkohtumenetluses. Kohtu vaatest teeb koolitusettekande Pärnu maakohtu kohtunik Leanika Tamm, ülevaate värskest kohtupraktikast annab vandeadvokaat Karina Lõhmus-Ein ja uuest riiklikust perelepitussüsteemist Sotsiaalkindlustusameti perelepitusteenuse esindajad. Päeva aitab modereerida Sotsiaalministeeriumi laste ja perede nõunik Karen-Pauliin Konks.

Tegemist on järjekorras seitsmeteistkümnenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjas “Samal poolel – lapse poolel”, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab sellel korral koostöös Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja Sotsiaalministeeriumiga.

Kuigi aastast 2013 alguses saanud seminaride sarja üks oluline lisaväljund on lastekaitsetöötajate omavahelise suhtluse toetamine, annavad koroona tõttu veebis toimuvad seminarid võimaluse osaleda ka kõigil neil lastekaitsetöötajatel, kel ei oleks mingil põhjusel olnud võimalik Tallinnasse seminarile tulla. Seminar viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” raames, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel.

Seminare “Samal poolel – lapse poolel” iseloomustavad järgmised märksõnad:

  • Multidistsiplinaarsus – Üks lapse õiguste või heaoluga seotud peateema, samas seminaril alati esindatud erinevate valdkondade esinejate vaatepunktid, luues kogumis teema käsitlemisel terviku;
  • Praktilisus – Seminaril käsitletavad teemad on aktuaalsed ja põhinevad sihtgrupi vajadustel. Ettekannetes hulgaliselt näiteid praktikast, teooria ja praktika sümbioos. Eesmärk on anda osalevale lastekaitsetöötajale kaasa uus teadmine, oskus, tööriist vms, mida oma igapäevatöös kasutada;
  • Koostöö – Seminaride sarja pealkirigi “Samal poolel – lapse poolel” rõhutab, et kõik osapooled, on väljas ühe asja eest – et last toetada. Selleks, et abivajav laps saaks õigeaegselt ja asjakohast abi ja tuge, on vaja sujuvat koostööd, sh infovahetust. Ettekannetes on oluline koht koostöö vajalikkuse rõhutamisel, sh mida konkreetse valdkonna esindajad ootavad lastekaitsetöötajalt, kuidas omavahelist infovahetust parendada, kuhu saab lastekaitsetöötaja vajadusel pöörduda, et paremini last aidata. Lastekaitse Liit on alati pidanud väga oluliseks valdkondadeülest koostööd abivajava lapse terviklikuks toetamiseks;
  • Jõustamine – Oluline on lastekaitsetöötajate jõustamine ja julgustamine, sh head praktikad positiivsest koostööst.

Loe lisaks: