Põhikiri

  Äriregistris kanne kinnitatud  12.03.2012

 MTÜ LASTEKAITSE LIIT

PÕHIKIRI

Mittetulundusühing Lastekaitse Liit (edaspidi nimetatud Liit) taasloodi 02. oktoobril 1988 ning on 28. aprillil 1919 asutatud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane.

I Liidu nimi, asukoht ja majandusaasta

1.1       Lastekaitse Liit (edaspidi Liit) on kodanikualgatusel põhinev ning avalikes ja heategevuslikes huvides tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.

1.2       Liidu ametlik nimi on “Lastekaitse Liit”, inglise keeles kasutatakse nime “Estonian Union for Child Welfare”.

1.3       Liidu asukohaks on Tallinn.

1.4       Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5       Liit on asutatud tähtajatult.

1.6      Liit võib kasutada oma tulu üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule, samuti eelloetletud isikute abikaasadele ning otsejoones sugulastele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.

II  Liidu eesmärk ja tegevuse põhisuunad

2.1       Liidu tegevuse eesmärkideks on lapse õiguste kaitsmine lähtudes lapse seaduslikest huvidest, lastekaitsealase tegevuse arendamine, osalemine noorsoo- ja perepoliitika väljatöötamises ja  rakendamises ning Liidu liikmete ühiste huvide eest seismine.

2.2.      Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb Liit aktiivselt järgmistes põhisuundades:

2.2.1    töötab välja ja viib ellu lastekaitsealaseid projekte ning programme, kogub materiaalset abi ja suunab seda abivajajatele;

2.2.2    teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, võtab osa koos nendega koostatud ühisprojektidest ja  -programmidest;

2.2.3    tellib lastekaitsealaseid uurimistöid;

2.2.4    korraldab lastekaitsealast teavitust ja koolitust;

2.2.5.   korraldab üritusi;

2.2.6    teeb ettepanekuid lastekaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;

2.2.7    kirjastab lastekaitsealaseid trükiseid ja avaldab teavet oma tegevusest;

2.2.8    arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks;

2.2.9    asutab iseseisvalt või koos teiste isikutega sihtasutusi;

2.2.10   osaleb rahvusvaheliste lastekaitse ühenduste töös;

2.2.11   abistab Liidu liikmeid lastekaitsealases tegevuses, omavahelise koostöö korraldamises

ja koordineerimises;

2.2.12   maksab stipendiume;

2.2.13  toetab Noortekogu kaudu laste osalust;

2.2.14  täidab muid ülesandeid lähtudes tegevuse eesmärgist;

III  Liidu liikmed, liikmeks vastuvõtmine, Liidust väljaastumise ja väljaarvamise

 tingimused ja kord

3.1       Liidu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Eestis või välismaal registreeritud lastekaitseorganisatsioonid, kelle eesmärgid ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Liidu eesmärkide ja põhisuundadega ning kes on tegutsenud vähemalt kuus kuud.

3.2.   Liidu liikmeks vastuvõtmist võib erandkorras taotleda ka füüsiline isik, kes soovib Eesti lastekaitseliikumisse panustada läbi Liidu tegevuse toetamise.

3.3.      Liidu liikmeks astuda sooviv juriidiline või füüsiline isik esitab Liidu vanematekogule vastavalt vormikohase avalduse, milles kohustub järgima Liidu põhikirja ja tasuma Liidu üldkogu poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

3.4.      Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab vanematekogu ja kinnitab üldkogu.

3.5.      Liidust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Liidu vanematekogule. Liidust välja astumine vormistatakse majandusaasta lõpul. Liidu liige on kohustatud enne Liidust väljaastumist tasuma kõik võlgnevused Liidule.

3.6.      Liidu liikme võib Liidust välja arvata vanematekogu otsusega, kui:

3.6.1.   Liidu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Liidu liikmemaksu;

3.6.2.   Liidu liige ei ole viimase kolme (3) aasta jooksul osalenud ühelgi Liidu üldkogul või Liidu poolt korraldatud üritusel;

3.6.3.   Liidu maine ja  huvide olulisel määral kahjustamise tõttu.

3.7.      Liidu liikme väljaarvamise otsustab Liidu vanematekogu oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks (2) nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval Liidu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel vanematekogus.

3.8.      Liidu vanematekogu poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Liidu üldkogul.

3.9.      Liidu üldkogu võib valida auliikmeid. Auliikmeks võidakse valida isik, kellel on erilisi teeneid Eesti lastekaitsealases tegevuses. Auliikme valimise korra ja auliikme statuudi kinnitab Liidu üldkogu.

IV  Liidu liikme õigused ja kohustused

4.1.      Liidu liikmel on õigus:

4.1.1.   osaleda hääleõigusega Liidu üldkogul;

4.1.2.   üles seada kandidaate vanematekogu liikmeks valimiseks Liidu liikmete hulgast.

4.1.3.   valida ja olla valitud oma esindaja kaudu Liidu vanematekogu liikmeks;

4.1.4.    saada Liidu juhatuselt ja vanematekogult teavet Liidu tegevuse kohta ja esitada Liidu

eesmärkide, põhisuundade ja tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi Liidule;

4.2.      Liidu liige on kohustatud:

4.2.1.   osalema Üldkogul, järgima Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu organite otsuseid;

4.2.2.   tasuma üldkogu poolt määratud tähtajaks Liidu liikmemaksu;

4.2.3    teatama Liidu  juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks nõutavad liikmesorganisatsiooni andmed, samuti vajalikud kontaktandmed füüsiliste liikmete kohta lähtuvalt kehtivast seadusest ja teatama uued andmed ühe (1) kuu jooksul pärast andmete muutumist.

4.2.4.   tasuma Liidu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta on esitanud Liidust

väljaarvamise avalduse selle aasta kestel.

4.3.      Liikme- ja sisseastumismaksule täiendavaid makse võib Liidu liikmetele panna ainult üldkogu otsusega, kui selle poolt hääletas 2/3 üldkogul osalenud Liidu liikmetest.

V  Üldkogu

5.1       Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkogu, kes täidab Üldkoosoleku ülesandeid. Liidu üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida põhikirjaga ei ole antud Liidu vanematekogu (volinike koosolek) või juhatuse pädevusse.

5.2       Liidu üldkogu ainupädevuses on:

5.2.1    põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

5.2.2    eesmärgi muutmine;

5.2.3    presidendi valimine;

5.2.4    vanematekogu valimine;

5.2.5     juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5.2.6    liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;

5.2.7    juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;

5.2.8    Liidu majandusaasta aruande (raamatupidamise aastaaruande ja vanematekogu ning juhatuse

tegevusaruande) ja Liidu  järgmise aasta põhisuundade kinnitamine;

5.2.9    audiitori määramine.

5.2.10   Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

5.3.      Juhatus kutsub Liidu üldkogu kokku vanematekogu otsuse alusel vähemalt üks (1) kord aastas:

5.3.1    majandusaasta aruande kinnitamiseks;

5.3.2    juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest;

5.3.3    muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.

5.4       Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse liikmetele vähemalt neliteist (14) kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näidates kutses            üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.5.      Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 30% Liidu liikmetest. Igal Liidu liikmel on üldkogu otsuste vastuvõtmisel üks (1) hääl. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Üldkogul osalenud liikmetest.

5.6.      Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline kvoorumi puudumise tõttu, siis kutsub Liidu juhatus neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul kokku uue üldkogu sama  päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkogul  osalevate või esindatud liikmete arvust, kui neid on  vähemalt kaks.

5.7.      Liidu üldkogu juhatab kolmeliikmeline juhatus, mis koosneb Liidu presidendist ja üldkogu poolt valitud kahest liikmest.

5.8.      Liidu üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

5.9.      Liidu põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik Liidu üldkogu istungil osalenud liikmete 2/3 häälteenamus. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema Liidu kõikide liikmete nõusolek (konsensus). Liidu üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

VI  Vanematekogu

6.1        Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „vanematekogu“), mis on Liidu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelvalvet teostav organ.

6.2       Liidu vanematekogu (ehk volinike koosoleku) pädevuses on:

6.2.1    Liidu üldkogu kokkukutsumise otsustamine, Liidu liikmete üldkogul osaluse esindusnormi määramine ja üldkogu päevakorra ja otsuste eelnõude koostamine;

6.2.2    Liidu liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine;

6.2.4     järelevalve teostamine Liidu juhatuse tegevuse üle, majandusaasta aruande ja

tegevuskavade läbivaatamine,  arvamuse andmine ning esitamine üldkogule;

6.2.5    Liidu tegevuskava ja finantseerimise, palgaliste töötajate arvu ja tasustamise korra kinnitamine; Liidu töökorraldust reguleerivate eeskirjade kinnitamine;

6.2.6    Liidu osakondade asutamise ja lõpetamise otsustamine ning osakondade juhatuste

ametijuhendite kinnitamine;

6.2.7    Liidu liikmetele toetuse maksmine ja toetuse suuruse otsustamine;

6.2.8    toetuste määramine erakorralistel juhtudel;

6.2.9    Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine ja

asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguks;

6.2.10 Liitu esindavate isikute välismaale lähetamise otsustamine, samuti personaalse esindusõiguse andmise otsustamine Liidu esindamiseks Liidu välistes institutsioonides;

6.2.11   Liidu sümboolika statuutide kinnitamine;

6.2.12 juhatusele volituste andmine igapäevasest majandustegevusest väljuvate kulutuste tegemiseks alates 50 000 kroonist;

6.2.13  Liidu toetajaliikmeks vastuvõtmise ja toetajaliikme väljaarvamise otsustamine;

6.2.14   muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Liidu üldkogu ainupädevusse, või mille juhatus esitab otsustamiseks vanematekogule.

6.3.      Üheksaliikmelise vanematekogu kaheksa (8) liiget valitakse Liidu üldkogu poolt üks (1) aasta pärast presidendi valimist salajasel hääletusel kolmeks (3) aastaks.

6.4.      Liidu vanematekogu valimisel osutuvad valituks enim hääli kogunud kandidaadid.

6.5       Volinik (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „vanematekogu liige“) võib  tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest vanematekogule kirjaliku avaldusega. Asendusliikmeks saab järgmine enim hääli kogunud vanematekogu liikmekandidaat, kelle volitused kestavad kuni järgmise vanematekogu valimiseni.

6.6.      Liidu vanematekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord kuus ning on avatud liikmeskonnale. Vanematekogu tööd juhib Liidu president, tema puudumisel vanematekogu liikmete hulgast valitud koosoleku juhataja.

6.7       Liidu vanematekogu tööd reguleerib vanematekogu kodukord. Vanematekogu       koosolekute  kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata seaduses ja põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut.

6.8       Igal vanematekogu liikmel on üks (1) hääl. Liidu vanematekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt viis (5) vanematekogu liiget. Vanematekogu otsus loetakse     vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud vanematekogu    liikmetest. Juhatus osaleb vanematekogu koosolekul nõuandva hääleõigusega.

6.9       Vanematekogu koosolekute protokollid on liikmetele kättesaadavad pärast protokolli kinnitamist vanematekogu poolt.

VII President

7.1.      President on Liidu üldjuht, kes esindab Liitu suhtlemisel avalikkusega  ja teiste institutsioonidega.

7.2.      Presidendi pädevuses on:

7.2.1.   Liidu üldkogu ja vanematekogu koosolekute juhatamine.

7.2.2.   Liidu üldkogu ja vanematekogu poolt vastuvõetud otsustele alla kirjutamine;

7.2.3    Liidu vanematekogu otsuse alusel lepingu sõlmimine juhatuse liikmetega;

7.3       Liidu President valitakse kaks (2) aastat pärast vanematekogu valimist salajasel hääletusel kolmeks (3) aastaks. Sama isikut saab valida mitte enamaks kui kaheks (2) järjestikuseks perioodiks. President kuulub vanematekogusse ametikoha järgi.

7.4.      Kui presidendi koht vabaneb enne tähtaja möödumist, siis valitakse uus president Liidu eelseisval korralisel üldkogul. Kuni uue presidendi valimiseni täidab presidendi kohuseid Liidu vanematekogu poolt ja selle liikmete hulgast valitud vanematekogu liige presidendi õigustes.

VIII Juhatus

8.1       Liidu igapäevast tegevust juhib ja Liitu esindab kõikides õigustoimingutes ühe- kuni kolmeliikmeline (1 kuni 3) juhatus.

8.2       Juhatuse pädevuses on:

8.2.1.   Liidu igapäevase töö korraldamine;

8.2.2.   Liidu tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine; Liidu aastaeelarve ja tegevuskava koostamine ning esitamine kinnitamiseks vanematekogule;

8.2.3.   töölepingute sõlmimine Liidu töötajatega, samuti töölepingute lõpetamine tööandja algatusel kooskõlastatult vanematekoguga;

8.2.4.   Liidu varade kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkogu ja vanematekogu otsustele;

8.2.5.   Liidu raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamine;

8.2.6.   muude ülesannete täitmine, milliseid võib ette näha Liidu vanematekogu poolt kinnitatud ametijuhendis.

8.2.7    vajadusel Lastekaitse Liidu esindamine kohtus või suhetes teiste institutsioonidega või selle korraldamine;

8.3.      Üldkogu määrab juhatuse kolmeks (3) aastaks. Üldkogul on õigus juhatus ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Juhatuse tagasikutsumisel valitakse uus juhatus.

8.4       Juhatuse liikmele makstav tasu ei tohi ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult   makstavat tasu.  Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi kutsumisel nimetab üldkogu vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.

8.5       Juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Liidule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

IX  Liidu tegevuse toetajad

9.1       Füüsilised isikud, kes ei kuulu Liidu liikmete liikmeskonda või juriidilised isikud, kes ei ole Liidu liikmed, võivad vahetult osaleda Liidu töös Liidu tegevuse toetajatena.

9.2       Liidu tegevuse toetajatel on õigus olla nõuandva sõnaõigusega kaasatud kõikide Liidu organite tegevusse, sealhulgas vanematekogu ja üldkogu koosolekutele.

9.3       Isikud, kes soovivad Liidu tegevust toetada, esitavad vormikohase avalduse Liidu vanematekogule, kes registreerib toetaja. Vanematekogu võib oma otsusega keelduda isiku Liidu tegevuse toetajana registreerimisest, kui isiku varasem tegevus on olnud vastuolus Liidu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega või lastekaitse üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.

9.4       Liidu tegevuse toetajaid võib valida kõikidesse Liidu organitesse. Liidu tegevuse toetaja kandidatuuri valimistel võib üles seada Liidu vanematekogu ja Liidu liige.

9.5       Liidu tegevuse toetaja võib igal ajal vabatahtlikult Liidu tegevuse toetaja staatusest loobuda teatades sellest kirjalikult Liidu vanematekogule, kes kustutab isiku Liidu tegevuse toetajate registrist.

9.6       Vanematekogu võib oma otsusega isiku Liidu tegevuse toetajate hulgast välja arvata ning Liidu tegevuse toetajate registrist kustutada, kui isiku tegevus:

9.6.1    kahjustab Liidu mainet või huve;

9.6.2    ei ole kooskõlas Liidu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega või

9.6.3    ei ole kooskõlas lastekaitse üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.

9.7       Põhikirja punktides 9.3 ja 9.6 nimetatud vanematekogu otsusest teavitatakse isikut, kelle suhtes otsus on tehtud, kirjalikult.

X  Liidu osakonnad

10.1.    Liidul võivad olla osakonnad, mis ei ole juriidilised isikud. Liidu osakondade asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine kuulub vanematekogu pädevusse.

10.2.    Osakonna tegevust juhib osakonna juhataja, kes määratakse ametisse vanematekogu otsusega ja kellega töölepingud sõlmib juhataja. Osakonna juhataja pädevuse ja ametijuhendid kinnitab vanematekogu.

10.3     Liidul on õigus vajadusel asutada Liidu eesmärgiga kooskõlas olevaid juriidilisi isikuid.

XI  Audiitorkontroll

11.1.    Liidul on audiitor, kelle määrab üldkogu.

11.2.    Audiitori ülesandeks on teostada Liidu organite tegevuse audiitorkontrolli.

Majandusaasta aruande esitamisel üldkogule lisatakse audiitori järeldusotsus.

XII  Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

12.1.    Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

12.2.    Liidu likvideerijateks on vanematekogu liikmed või üldkogu poolt  määratud isikud.

12.3     Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud lapse õiguste kaitsega seotud ühingule (tele) või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Alar Tamm