Meie esindajad töögruppides

Nõukogu, töögrupp, võrgustik     Osaleja
Säästva arengu komisjon – Riigikantselei juures. Loone Ots
Eurochild – Euroopa lapse õiguste eeskostevõrgustik. Ene Tomberg, Kiira Gornischeff
Eesti Haigekassa nõukogu (kuni 2016) – kindlustatute huvide esindamine. Ene Tomberg
Narkomaania ennetamise valitsuskomisjon – Rühma ülesandeks on ettepanekute väljatöötamine, strateegiliste eesmärkide seadmine, seniste tegevuste hindamine, ressursside leidmine ja juhtimine alates 2012. Elmar Nurmela
Lapsehoidja kutsestandardi kutsenõukogu Viive Rull
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – Volikogu alaline komisjon. Esindab valdkonda EMSLi ettepanekul kuni 2016 oktoober. Kärt Käesel
Harku vangla vanglakomisjon – Konsultatiivne organ vangla juhtkonnale õiguste tagamisel kuni 2017 sügis. Helika Saar, Malle Hallimäe
Viru vangla vanglakomisjon – Konsultatiivne organ vangla juhtkonnale õiguste tagamisel kuni 2017 sügis. Helika Saar, Malle Hallimäe
Maarjamaa Hariduskolleegium  –  Tapa ja Kaagvere erikooli õppe- ja kasvatustöö suunamine, kavandamine ja paremate tingimuste edendamine ühistöö kaudu. Helika Saar

 

HEV kontseptsiooni ümarlaud  –  HEV õppekorralduse ümberkorraldamine. Helika Saar
Eesti Koostöö Kogu – Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. Helika Saar
Inimõiguste ümarlaud – Inimõiguste valdkonnas tegutsevate vabaühenduste võrgustik. Helika Saar
Separated Children in Europe Programm – üle-euroopaline mtü´de võrgustik (saatjata lapsed, pagulased, inimkaubandus). Helika Saar
Laste ja perede arengukava (2012-2020) juhtgrupp Helika Saar
TAI koolitusnõukogu (lastekaitsetöötajate täiendkoolitus) Helika Saar
Andmekaitse Inspektsiooni nõukogu Malle Hallimäe
Vägivalla vähendamise arengukava täitmise töögrupp, Justiitsministeerium Malle Hallimäe
Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava väljatöötamise juhtgrupp Helika Saar
Õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelemise tõhustamise juhtkomitee  Helika Saar
Insafe (Euroopa riikide Turvalise Interneti Keskuse võrgustik), juhtkomitee Malle Hallimäe
Insafe (Euroopa riikide Turvalise Interneti Keskuse võrgustik) võrgustik Kerli Kuusk
INHOPE rahvusvaheline vihjeliinide assotatsioon Malle Hallimäe
Kultuuriministeeriumi juures tegutseva pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste ekspertkomisjon Malle Hallimäe
European Network of Master in Children’s Rights Kiira Gornischeff
Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Taimi Tulva
Võrdse kohtlemise võrgustik Kiira Gornischeff