LÕK30 videokalender

2021. aastal täitus 30 aastat, mil Eesti ühines lapse õiguste konventsiooniga. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus võeti vastu 26.09.1991 ning konventsioon jõustus Eesti suhtes 20.11.1991.

Konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.

ÜRO peaassamblee poolt võeti lapse õiguste konventsioon vastu kaks aastat varem, 20.11.1989.

Lastekaitse Liit tähistas seda sündmust videokalendriga, kus mikrofoni haarasid lapse õiguste saadikud ehk noored, kes tutvustasid lastele arusaadavas keeles nende õigusi ja kohustusi.

Täna, lapse õiguste kuu viimasel päeval, avaldame viimase video, milles Selene (8) räägib lapse õiguste konventsiooni 42. artiklist.
Kas teadsite, et konventsiooniga ühinenud osalisriigid on lubanud, et teavitavad selle sisust nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Mis te arvate, miks on see oluline?

Lapsel, keda kahtlustatakse, süüdistatakse või kes on süüdi mõistetud seaduserikkumises, on õigus inimväärsele kohtlemisele ning seadusest tulenevale kaitsele, teab rääkida Järmo (19).

Karmen (15) teab, et ohvriks langenud lapsele tuleb osutada igakülgset abi ja pakkuda hoolitsust, mis on talle raskes olukorras ja tekkinud haavade puhul vajalik — olgu need siis kehalised või hingelised.

Paljud lapsed maailmas ei kasva nende arengut toetavas keskkonnas. Näiteks võitlevad tänapäeval sõdades tuhanded lapssõdurid, riskides oma elu ja tervisega. Samuti on paljud lapsed sunnitud oma kodudest sõja tõttu põgenema. Kas selline tegevus on kooskõlas lapse õiguste konventsiooni 38. artikliga? Vastuse teab mikrofoni haaranud Sten Erik (15).

Triin (17) teab, et last ei tohi kohelda julmalt. Seaduserikkumise tõttu vabaduse kaotanud last tuleb kohelda inimväärselt ning arvestada tema eakohaseid vajadusi. Mida veel oskab ta rääkida lapse õiguste konventsioon 37. artikli kohta? Vaata ja saad teada!

Millest räägib lapse õiguste konventsiooni 36. artikkel? Karl Arkadi (14) teab väga hästi, et lapsel on õigus kaitsele igasuguse ärakasutamise eest, mis ohustab tema arengut ja heaolu. Vaadake järgi!

Raimond (16) teab rääkida, et vastavalt lapse õiguste konventsiooni 35. artiklile peavad riigid rakendama abinõusid, et vältida lapseröövi, laste müümist või nendega kaubitsemist.

Lapse õiguste konventsiooni 33. artikkel ütleb, et riik peab lapsi kaitsma ka narkootikumide kasutamise eest, selgitades neile põhjalikult erinevate narkootikumide kasutamise tagajärgi. Keelatud ainete tarvitamist saab ennetada, pakkudes lastele ja noortele mõtestatud vaba aja veetmise võimalusi. Lapsi, kes on sattunud uimastisõltlaseks aidatakse sõltuvusest vabaneda võõrutusprogrammides. Lühikese jutuga Jan (12) teab, kuidas eelnevat teksti kokkuvõtlikult öelda.

Lapse õiguste konventsiooni artikkel 32 ütleb, et lapsel on õigus olla kaitstud majandusliku ekspluateerimise eest, kuid mida see päriselt tähendab? Vastuse küsimusele teab Hannah (16).

Lapsel on õigus puhata, mängida ja teha muid meelepäraseid tegevusi. Vahel võib laps veeta aega ka mitte midagi tehes — seegi kuulub lapseks olemise juurde. Mida veel oskab lapse õiguste konventsiooni 31. artiklist rääkida Marii Eleen (13)? Vaata ja saad teada!

Lapse õiguste konventsiooni 30. artikkel ütleb, et riikides, kus eksisteerivad rahvus-, usu või keelevähemused või põlisrahvusest isikud, peab sellise vähemuse hulka kuuluval või põlisrahvusest lapsel olema õigus koos oma kogukonnakaaslastega saada osa oma kultuurist, tunnistada ja viljeleda oma usku ning kasutada oma keelt. Mida see aga täpsemalt tähendab teab selgitada Kristel (16).

Laps omandab erinevaid teadmisi ja oskusi perekonnas, koolis ja hobidega tegeledes. Koolis käimine ei ole ainult lapse kohustus, vaid ka tema õigus. Last tuleb aidata ja toetada tema õpingutes, teab rääkida Hellä (16).

Lapsel on õigus tema arengut toetavale kasvukeskkonnale ning tal peab olema võimalus kasvada iseenda parimaks minaks. Kes aga vastutavad selle eest ning kuidas peaks neid toetama, vastab Carmen (17).

Igal lapsel on õigus saada arstiabi, isegi siis, kui tema perel ei ole raha ravi eest maksmiseks, teab rääkida täna mikrofoni haaranud Jaco (9).

Mareena (17) teab, et vastavalt lapse õiguste konventsiooni 23. artiklile peab vaimse või füüsilise puudega laps elama täisväärtuslikku ja rahuldavat elu tingimustes, mis tagavad eneseväärikuse, soodustavad enesekindluse kujunemist ja võimaldavad lapsel ühiskonnas aktiivselt osaleda.

Andrei (14) teab rääkida, et vastavalt lapse õiguste konventsiooni 20. artiklile, kui laps on jäänud ilma oma bioloogiliste vanemate hoolest ja tal puudub pere, kes tema eest hoolitseks, on tal õigus asendushooldusele.

Kas teate, millisele kaitsele on lapsel õigus? Agnes (15), teab väga hästi, et last tuleb kaitsta igasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla, ülekohtu, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise või ärakasutamise ning seksuaalse või muu kuritarvitamise eest.

Lapse õiguste konventsiooni (LÕK) kohaselt vastutavad mõlemad vanemad ühiselt lapse kasvatamise ja arendamise eest. Mida arvab LÕKi 18. artiklist Mattias (17)? Vaata ja saa teada!

Lapsel on õigus saada televisiooni, raadio ja ajakirjanduse kaudu mitmekülgset informatsiooni maailmas toimuva kohta. Millisele informatsioonile juurdepääsule peavad tagama lapse õiguste konventsiooni osalisriigid veel? Küsimusele oskab vastata Kristina (15).

Paul (16) teab rääkida, et mitte ühegi lapse eraelu, perekonnaelu, kodu ega kirjavahetust ei või meelevaldselt ega ebaseaduslikult häirida, samuti ei tohi ebaseaduslikult rünnata tema au ja head mainet.

Lastel on õigus moodustada ühinguid ning neil on vabadus rahumeelseteks kogunemisteks, kuid millal võib nende õiguste kasutamisel teha seaduses ettenähtud kitsendusi? Vastuse küsimusele annab Inger-Paula (16).

Lapsel on õigus vabalt väljendada oma mõtteid ning avaldada oma arvamust. Seejuures ei tohi aga kahjustada teiste isikute õigusi ja head mainet. Lapse õiguste konventsiooni 13. artiklist räägib Leila (18).

Kas lapsel on õigus arvamusele? Vastust küsimusele teab Darina (18).

Andra (10) teab rääkida, et last ei tohi eraldada perekonnast vastu tema tahtmist, välja arvatud juhul, kui eraldamine toimub lapse huvides.

Lapsel on õigus identiteedile, kuid mida see täpsemalt tähendab? Mikrofoni haarab Kärg (18), kes püüab seda lihtsamalt lahti seletada.

Mis on lapse sünnist tulenev õigus teab rääkida Kertu (16).

Mis on lapse õiguste konventsiooniga liitunud riikide panus? Vastuse annab Marilyn (15).

Lapse õiguste saadik Alide Kristine (14) teab rääkida, et lapsi puudutavate otsuste puhul tuleb esikohale seada lapse parimad huvid.

Lastel on erinevad huvid ja vajadused. Erinevustest hoolimata on kõigil lastel ühesugused õigused ja neil on õigus võrdsele kohtlemisele teab rääkida lapse õiguste saadik Marilin (15).

Mis on lapse õiguste konventsioon ning millised lapse õigused kattuvad täiskasvanute õigustega? Vastuseid küsimustele teab lapse õiguste saadik Aveli (14).