KOV

Kohaliku omavalitsuse vastutusalad, teemad ja lahendamist ootavad küsimused

Kuidas ja millega saab Lastekaitse Liit
kohalikule omavalitsusele toeks olla?

Tasuta juriidiline nõustamine

hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti “Hea nõu lastega peredele” raames.

Nõustamine toimub telefoni teel, vastavalt vajadusele, kas eesti või vene keeles, ning kestab orienteeruvalt 30 minutit. 

Vajalik on eelnev registreerimine liit@lastekaitseliit.ee või E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Lastekaitsetöötajate täiendkoolitused

seminarid "Samal poolel – lapse poolel" | SUVEKOOL | koolitused "Koostöös lapse heaks"

2013 – Lastekaitse Liit alustas lastekaitsetöötajatele suunatud õigusalaste seminaride sarjaga “Samal poolel – lapse poolel”. 

2018 – lisandusid omavalitsustes läbiviidavad koolitused “Koostöös lapse heaks”, toetamaks kohalikul tasandil lastega töötavate spetsialistide multidistsiplinaarset koostöövõrgustikku.                

2020 – sai alguse lastekaitsetöötajate suvekooli traditsioon.

Distantsõppeks vajalikud vahendid

igale koolilapsele arvuti

Lastekaitse Liit vahendab alates 15.04.20 ettevõtete poolt annetatud arvutite ja kohalike omavalitsuste vahelist infot. Selleks on liit palunud kõigil omavalitsustel edastada kontaktisik, kellega distantsõppeks vajalike vahendite teemal suhelda.

2020/21 õppeaastal tegi liit koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kelle sihtotstarbelise toetuse abil soetati koolidesse riigihanke kaudu enam kui 2500 lisaarvutit, mida abivajavatele õpilastele välja laenutada.

Lastelaagrid ja suvekoolid

pivarootsi ning remniku õppe- ja puhkekeskused

Lastekaitse Liidule kuuluvad Pivarootsi ning Remniku õppe- ja puhkekeskused, kus aitame korraldada suvekoole, treening- ja huvilaagreid.

Pivarootsi ja Remniku laagrites, mis asuvad looduskaunites kohtades,  veedavad noored sõpradega huvitavalt aega, omandavad kasulikke kogemusi, saavad turgutavaid elamusi ja õpivad kindlasti midagi uut.

Majutus ja ürituste korraldamine

pivarootsi ning remniku õppe- ja puhkekeskused

Lastekaitse Liidule kuuluvad Pivarootsi ning Remniku õppe- ja puhkekeskused, kus pakume majutust ja toitlustust. Meil saab korraldada ja viia läbi seminare, koolitusi, nõupidamisi jt sündmusi. 

Pivarootsis pakume majutust kuni 80 inimesele. Ürituste korraldamiseks on olemas kaks suurt saali – üks peamajas ning teine vabaõhusaalis. Väiksematele seltskondadele pakume koolituste korraldamiseks loodus- ja käsitöömaju.

Remniku viies majutusmajas on kokku 312 majutuskohta ning ürituste korraldamiseks on olemas 300-kohaline klubisaal koos esinemislava ja helivõimendusega. Avar söökla ning õueala.

Käitumiskultuur ja laste vaimne tervis

programm "kiusamisest vabaks!"

Programmi “Kiusamisest vabaks!” rakendatakse Lastekaitse Liidu eestvedamisel Eesti lasteaedades alates 2010, koolides 2013 ning sõimerühmades ja lastehoidudes 2018 aastast.

“Kiusamisest vabaks!” ennetab riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu ja suurendab vaimset ning füüsilist turvalisust õpi- ja kasvukeskkonnas. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteistesse sallivalt, austavalt, hoolivalt ning julgevad toetada ja kaitsta ebaõigluse eest kaaslasi, kes seda ise ei suuda.

küberturvalisus ja laste digipädevuste arendamine

projekt "targalt internetis" ja vihjeliin

Projekti “Targalt internetis”, mida koordineerib Lastekaitse Liit,  missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus. Selle raames korraldatakse erinevaid koolitusi, seminare ja teavitusüritusi, samuti luuakse õppe- ja teavitusmaterjale nii lastele, lapsevanematele, õpetajatele, sotsiaaltöötajatele kui ka laiemale avalikkusele.

Lastekaitse Liit pakub tasuta veebipõhist teenust Vihjeliin (www.vihjeliin.ee), mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis.

Laste ja noorte hääl neid puudutavates otsustes

lastekaitse liidu noortekogu

Lastekaitse Liidu noortekogu eesmärgiks on võimendada laste arvamust ja häält ning edastada neile mõeldud infot lastesõbralikus keeles.

2021. aastal tekitasime noortekogu ümber vabavõrgustiku, mida oleme edasi arendamas lapse õiguste saadikute koguks. Selle kaudu on igal lapsel ja noorel võimalik kaasa rääkida just teda kõnetaval teemal.

laste ja/või nendega tegelevate inimeste tunnustamine

tunnustusauhind "lastega ja lastele"

Tunnustusauhinnad antakse üle lastekaitsepäeval Vabariigi Presidendi ja õiguskantsleri poolt.

Selle auhinnaga täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil 

lapse õiguste edendamine

aktiivne osalemine õigusloomes ja huvikaitses tervikuna

Lastekaitse Liit on alates 1988. aastast tegutsenud lapse õiguste edendamisega Eestis.

Liidu igapäevatöös on väga olulisel kohal osalemine õigusloomes ja huvikaitses tervikuna ning siinkohal mängib lastekaitsetöötajatelt saadud sisend olulist rolli.

Sotsiaalministeerium alustas 2019. aastal strateegiliste partnerite kaasamisega ministeeriumi tegevustesse. Lastekaitse Liit esitas toona projekti “Koostöö laste ja perede heaks”, mis osutus edukaks. Kolm aastat kestva projekti koostööpartneriteks on lisaks MTÜ Lastekaitse Liidule veel
SA Lapse Heaolu Arengukeskus, MTÜ Oma Pere ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus.

 

Kuidas ja millega saavad need ühingud
kohalikule omavalitsusele toeks olla?

tugiteenused eestkoste-, lapsendaja- ja hooldusperedele

tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Projekti “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele” teenuste eesmärk on toetada asendushooldust pakkuvaid perekondi ajal, mil laps on perekonda jõudnud ning tekivad raskused, millega perel üksi on keeruline toime tulla. Teenusteks, mida pakub MTÜ Oma Pere on: peretoeteenus, psühholoogiline nõustamine, mentorlus ja tugigrupid.

MTÜ Oma Pere on Sotsiaalkindlustusameti partner teenuste osutamisel. 2021. aastal pakutakse koostööpartner SOS Lasteküla Eesti Ühinguga tugiteenuseid Harjumaal, Raplamaal, Järvamaal, Tartumaal, Võrumaal, Põlvamaal, Jõgevamaal, Viljandimaal ja Valgamaal.

Julgustame kohalike omavalitsuste spetsialiste võtma ühendust perede teenustele suunamisel. Leiame koos sobivaima teenuse. Projektijuht Liis Saarna, liis@omapere.ee, telefon 5689 0150.

turvalise ja hoolitseva elukeskkonna loomine lastele

pere lahendusring (PLR)

Pere lahendusring on otsuste tegemise koosolek, kus keerulises olukorras oleva lapse laiem perevõrgustik tuleb kokku, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks.
Plaanis sisalduvad pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu. Pere murekohtade lahendamisel tuginetakse lapsele oluliste isikute oskustele, tugevustele ja isiklikele teadmistele.
Ennetava perepõhise lühisekkumisena võimestab pere lahendusring perekonda ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi põhivastutuse positiivsete muutuste ellu kutsumise eest pere elus, et ennetada peres probleemide süvenemist ja taastada keerulisi peresuhteid. 

PRL saab aidata järgmistel juhtudel:

  • Lapse abivajaduse ennetamine ja abivajava lapse heaolu tagamine (sh perest eraldamise ennetamine)
  • Perest eraldamisel olevale lapsele hooldaja leidmine tema pere- või lähiringist
  • Asendushooldusel olevate laste bioloogiliste vanematega suhtluse korraldamine, lapse naasemise  toetamine asendushoolduselt bioloogilisse perekonda 

Pere Lahendusringi protsessi juhib selleks vastava väljaõppe saanud koordinaator, kes on vastutav pere ettevalmistamise ja lahendusringi kohtumise läbiviimise eest. Pere lahendusringi koordinaatorite väljaõpet teostab ning kontakte vahendab Ennetustegevuse Keskus – info@ennetuskeskus.ee.

terviklik lahendus ennetustöös lastega peredele

ennetus- ja peretöö keskus "Perepesa"

“Perepesa” on ellu kutsutud SA Lapse Heaolu Arengukeskuse poolt koostöös kohaliku omavalitsusega ning piirkonnas tegutsevate sotsiaal-, tervise-, ja hariduse valdkonna asutuste ja vabaühendustega. Eesmärk on, et võimalikult palju varajast lapseiga toetavaid teenuseid oleksid kättesaadavad ühe katuse alt, et oleks üks koht, kuhu lapsevanem saaks pöörduda oma küsimustega seoses lapsega või vanemaks olemisega.

Alates 2022. aastast on SA Lapse Heaolu Arengukeskus valmis avama 5-7 uut keskust erinevates Eestimaa piirkondades, et pakkuda väikeste lastega peredele mitmekülgset toetust ühest kohast – “Perepesast”.

Kontakt: Maarja Oviir-Neivelt info@lapseheaolu.ee või maarja@lapseheaolu.ee