Lastekaitse Liidu pöördumine seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE

9. detsember 2022
image_print

Eesti Vabariigi President Alar Karis

9.12.2022 edastas Lastekaitse Liit pöördumise Eesti Vabariigi President Alar Karisele seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE.

Riigikogu võttis 07.12.2022 vastu valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (703 SE), mille eesmärk on Riigikogu pressiteate kohaselt parandada lastega perede toimetulekut, toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos palga- ja elukalliduse tõusuga.

Samas kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele. Sõltumata mitu last on peres, mitmendana laps perre sünnib või millises Eesti omavalitsusüksuses ta kasvab, on toidukaubad ja bensiin kõigile lastega peredele võrdse hinnaga.

MTÜ Lastekaitse Liit palub oma pöördumises Vabariigi Presidendil üldistest huvidest lähtuvalt jätta Riigikogu poolt vastuvõetud seadus välja kuulutamata, kuna on jätkuvalt seisukohal, et käesolev seadus tervikuna riivab ühiskondlikku õiglustunnet, ei ole kooskõlas võrdsusõigusega, proportsionaalne, ega taga Eestis iga lapse võrdset kohtlemist. Seadus ei ole teadus- ega tõenduspõhine.

Lastekaitse Liit esitas oma arvamused perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu 703SE osas eelnevalt Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile nii kirjalikult kui ka 08.11. ja 10.11. toimunud istungitel suuliselt (kõik arvamused lisatud pöördumisele), ning jääb öeldu juurde – seadus vajab täiendavat analüüsi ning rõhutab vajadust põhjalikult hinnata käesoleva seadusega kavandatavate muudatuste igakülgset mõju, arvestades kõikide Eestis elavate laste huvisid.

Lastekaitse Liit kordab oma mais 2022 arvamuses perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE13 rõhutatud mõtet – lapsed ei tohi kunagi olla poliitvõitluse objektid.

 Loe seotud arvamusi: