Arvamus karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

25. mai 2022

Riigikogu õiguskomisjonile

25. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse toetab muudatusi, mille eesmärk on tõhustada kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lastega töötamise piirangut.

Lastekaitse Liit esitas 15.12.2021 karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu osas ka arvamuse Justitiitsministeeriumile (kiri nr 1-8/2/21/58), ning jääb viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde.

Liit rõhutab oma arvamuses valdkondadeülese koostöö ja järjepideva ning mitmekülgse teavituse olulisust, sh toonitades, et lastega töötamise piirangu teemat on vaja käsitleda kompleksselt, st lisaks seadusemuudatusele on vaja laiaulatuslikku läbimõeldud teavitust (nii tööandjad, valdkondlikud spetsialistid kui ka ühiskond tervikuna, sh piirangu subjektid). Teavituse üheks oluliseks osaks on ka uute muudatuste valguses täiendatud juhendmaterjalide laialdasem ja süsteemsem levitamine rõhuasetusega, et tegemist on muu hulgas laste seksuaalset väärkohtlemist ennetava meetmega hoidmaks ära korduvate seksuaalkuritegude toimepanemist.