Jaanuar 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

9. veebruar 2022

"Perekond algab lastest."
- Aleksandr Herzen

2022. aasta esimene kuu möödus Lastekaitse Liidu jaoks tavapäraselt töiselt: anti välja kaks arvamust, viidi läbi mitu küsitlust nii noorte kui kohaliku omavalitsuse esindajate seas. Aktiivselt käis ettevalmistus erinevate veebiseminaride korraldamiseks, samuti turvalise interneti päeva läbiviimiseks. Lapse õiguste saadikuid kaasati erinevatesse koosolekutesse ja nõupidamistesse. Vanematekogu korralisel koosolekul arutleti liidu uue arengustrateegia loomise üle. Andsime mitu sisendit erinevate koostööpartnerite aastaaruannetesse, kuulutasime välja kandideerimise 2022/2023 õppeaasta Koolirahu linna või valla tiitlile ja isegi osalesime filmivõtetel!

 

Ees ootab väga tegus veebruar!

www.markalast.ee / Instagram

 • Jaanuaris toimus lapse õiguste saadikute esimene kohtumine ja üksteisega tutvumine. Saadikuid on meil üle kogu Eesti: Hiiumaalt, Pärnumaalt, Valgamaalt, Järvamaalt, Harjumaalt ja Saaremaalt. Kohtumise raames küsisime ühtlasi laste ja noorte arvamusi erinevatel teemadel.
 • Lastelt ja noortelt info kogumine sihtgruppide leidmiseks Sotsiaalministeerimi poolt loodavale lastegarantii tegevuskavale. Küsitlusele saab vastata veel 7. veebruarini siin: https://bit.ly/LGkysimustik.
 • Lapse õiguste saadikute erinevate veebikeskkondade ülesehitamine, Instagrami keskkonna aktiveerimine https://www.instagram.com/lapseoigustesaadikud/.
 • Koostöö planeerimine Teeviit platvormi loovkonkursi ja raamatute väljakutsega.
 • “Head laste- ja noorteraamatud 2021” konkursi ettevalmistused.
 • Lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär osales Meaningul Talksi veebiseminari “Kuidas hoida teismelise elurõõm elus?” paneelis teismeliste hingeelust;
 • Lapse õiguste saadikud osalesid 24.01.2022 Eurochildi tegevusi ja samuti riiklike esindajate rolli tutvustaval veebiseminaril-konverentsil.
 • Lapse õiguste saadikud andsid sisendi 2022/2023 õppeaasta Koolirahu linna/valla kandidaadi ankeeti.
 • Veebiseminari “Lapsed ja noored ajakirjanduses” ettevalmistus.
 • Eurochild NEF koordinaatorite kohtumisel 18.01 otsustati ühiselt kirjutada taotlus Euroopa komisjoni programmi Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), mille raames on avatud projektikonkurss lapse õiguste kaitseks ja edendamiseks (Call for proposals to protect and promote the rights of the child (CERV-2022-CHILD). Täpsem projekti eesmärk ja tegevused on väljaselgitamisel.

Lastekaitse Liidu vanematekogu koosolek toimus 28. jaanuaril. Teemad, mida sel korral arutleti, olid:

 • MTÜ Lastekaitse Liit 2022 tegevuskava ja eelarve
 • Lastekaitse Liidu lastelaagrite OÜ 2022 tegevuskava ja eelarve
 • MTÜ Lastekaitse Liit põhikiri ja arengustrateegia
 • Sisend ja ettepanekud täiendusteks Eesti inimarengu aruande „Vaimne tervis ja heaolu“ (EIA 2013) koostamismeeskonnale;
 • Sisend Viru Vangla vanglakomisjoni 2021 aastaarundesse Justiitsministeeriumile;
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli ja seminari (tsiviilkohtumenetlus ja lastekaitse) fookusgrupi (kaasati 5 omavalitsust) küsitlused ja tulemuste analüüs. Küsitluse korraldamine suvekooli fookusteemade kohta kõigile Eesti lastekaitsetöötjatele.
 • Sisend Lastekaitse Liidu ja Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse aastaaruandesse 2021.
 • Sisend uuringusse “Comprehensive approach and advancement of media literacy in the Baltics and Eastern Partnership”.
 • Eesti inimarengu aruande „Vaimne tervis ja heaolu“ (EIA 2013) tulevikustsenaariumite koosloomelisel arutelul.
 • Viru Vangla vanglakomisjoni korralisel koosolekul, sh ettepanekud uue vanglakomisjoni toetamiseks ja vanglapersonali koolitamiseks;
 • Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna lastekaitsetöötajate mainekujundusseminaril, täiendav sisend ja ettepanekud edasiseks koostööks;
 • Sotsiaalministeeriumi kutsel lastekaitseseaduse väljatöötamiskavatsuse (VTK) ekspertgrupis;
 • Arutelul Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna esindajatega – plaanid 2022 “Samal poolel – lapse poolel seminarid” ja “Koostöös lapse heaks!” koolitused omavalitsustes;
 • Arutelul Naisliidu auesinaise Siiri Oviiriga rahvastiku kestlikkuse ja lastega perede toetamise teemadel.
 • osalesime ja andsime 23.01 Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiaatide ja sponsorite tänukontserdil üle stipendiumitunnistused 2021.a  Lastekaitse Liidu Fondi stipenditaatidele. 
 • Sillamäe Ühingu poolt korraldatud õppevisiidi “Tugev vabakond” Tallinnasse (Учебный визит «Сильная и мощная организация» в Таллинн) raames tutvustasime Lastekaitse Liitu.
 • Lastevanematele mõeldud veebiseminarite teemade arutelu ja kinnitamine koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajate ja Tanel Jäppineniga.
 • Lastekaitsetöötajate täiendkoolituseks “Samal poolel – lapse poolel” seminari (10.02. teemal Tsiviilkohtumenetlus ja lastekaitse) ja suvekooli (16.-17.08) ettevalmistustööd, sh koostöökohtumised Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tervise Arengu Intituudi esindajatega.
 • Veebiseminari “Lapsed ja noored ajakirjanduses” ettevalmistused.
 • “Koostöös lapse heaks!” võrgustikukoolituste arendus, sh omavalitsuste valik koostöös Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnaga.
 • Kohalikelt omavalitsustelt ja erinevatelt lapse ja perede huvikaitse organisatsioonidelt info kogumine sihtgruppide leidmiseks Sotsiaalministeeriumi poolt loodavale lastegarantii tegevuskavale.
 • Lastekaitse Liit koos koolirahu partneritega alustas 2022/2023 õppeaastaks koolirahu linna valimise ettevalmistutega ja kohalikele omavalitustele avanes võimalus kandideerida Koolirahu linna või valla tiitlile.
 • Läänemeremaade Nõukogu koostööprojekti “ChYResilience – laste ja noorte osa vastupanuvõimelise ühiskonna loomisel“ raames on alustatud spetsialistide intervjueerimisega.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • 11. jaanuaril kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama rahvusvahelist aitäh-päeva. Koostatud on antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles. 
 • 18. jaanuaril avasime programmi “Kiusamisest vabaks!” 2022. aasta koolitus hooaja Zoomis toimuva eestikeelse põhikoolitusega lasteaedade meeskondadele. Veebipõhisel koolitusel osales üle 50 lasteaedade töötajat üle Eesti.
 • 27. jaanuaril korraldasime veebipõhise infotunni Tallinna Nõmme Gümnaasiumi I kooliastme õpetajate ja õppejuhiga, et tutvustada neile programmi “Kiusamisest vabaks!” võimalusi õpilaste sotsiaalsete oskuste parandamiseks ning kiusamise ennetamiseks nende koolis. 
 • Jaanuarikuus toimusid koostöös Maardu Vaba Aja Keskusega Maardu Gümnaasiumi lasteetenduse “Sõber Karu on nüüd Eestis” filmivõtted. 
 • Sõber Karu maskott rõõmustas oma kohalolekuga õpilasi Saue Gümnaasiumist ja väiksemaid lapsi Tallinna Pelguranna Lasteaiast.
 • 25.-26. jaanuaril osalesime video vahendusel Põhjamaade Ministrite Nõukogu infopäevadel Pärnus ja Narvas tutvustades Lastekaitse Liidu projekti “Põhjamaade ja Balti riikide kiusamisvaba võrgustiku koostöö”. Infopäevade salvestust saab vaadata eesti ja vene keeles.

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • 7. jaanuaril osalesime Euroopa koostöövõrgustiku Insafe veebiseminaril, mille sisuks oli uute tegevuskavade koostamine aastateks 2022 – 2024 ning Euroopa Ühendamise Rahastu projektirahastus vooru taotluse koostamine.
 • 13. jaanuaril viisime läbi Targalt internetis külalistunni Mõniste ja Lusti lasteaia koolieelikutele ja 14. jaanuaril toimus Targalt internetis külalistund Varstu lasteaia koolieelikutele.
 • Jaanuaris tegime koolidele, lasteaedadele ja noortekeskustele üleskutse arendada laste ja noorte digipädevust ja sellega tähistada ka turvalise interneti päeva, mis käesoleval aastal on 8. veebruaril. Selleks koostasime koostöös ekspertidega uued teavitusmaterjalid nii koolidele kui ka lasteaedadele. Lasteaedadele lõime veebilehe, kus leiab digipädevust arendavaid mänge ja töölehti. Koolidele koostasime tunnikava koos slaidide ja juhistega (eesti ja vene keeles), mida saavad nii vanemad õpilased kui ka õpetajad Targalt internetis koolitunni “Kuidas kaitsta ennast ja teisi” läbiviimisel kasutada. Info turvalise interneti päeva üritustest ja materjalidest on leitav www.targaltinternetis.ee
 • 25.  jaanuaril viisime läbi nii veebiseminari “Kuidas kaitsta ennast ja teisi internetis”. Salvestused on järelvaadatavad nii eesti kui ka vene keeles.
 • 27. jaanuaril oli hea võimalus läbi viia Targalt internetis koolitunnid teemal “Kaitse ennast ja teisi internetis” Pirita Majandusgümnaasiumi 5a, 5b ja 5c klassi õpilastele.
 • 28. jaanuaril toimus veebiarutelu Lasteabitelefoni meeskonnaga koostöö küsimustes.
 • 28. jaanuaril korraldasime lasteaedade õpetajatele veebiseminari “Digipädevust arendavad tegevused lasteaialastele – mängud, töölehed, arutelud”. Seminaril tutvustati uut õppematerjali ning erinevaid tegevusi, mida saab erinevates vanustes lastega läbi viia. Seminaril osales ligi 200 lasteaedade õpetajat.
 • Koostasime ja saatsime välja Targalt internetis uudiskirja 2022, millest leiab uusi õppematerjale ning infot temaatilistest üritustest.
 • Koostasime veebiajakirja Märka Last Targalt internetis eriväljaande, mis ilmub Turvalise interneti päeval, 8.veebruaril.
 • Kutsume kõiki lapsevanemaid ja õpetajaid osalema 8. veebruaril toimuval veebiseminaril “Probleemsed olukorrad, millega lapsed ja noored internetis kokku puutuvad. Kuidas aidata ja toetada?”.

Veebiseminaril käsitletakse juhtumeid, mis on jõudnud veebipolitseinike, lasteabitelefoni ja õpetajateni. Veebiseminaril esineb veebipolitseinik Andero Sepp, kes annab ülevaate, millistes olukordades lapsed ja noored on abi vajanud. Lasteabitelefoni esindaja räägib juhtumitest, mis on nendeni jõudnud ning samuti arutatakse, kuidas kool saab toetada õpilasi internetis kogetud probleemide puhul.

www.lastekaitseliit.ee

 • Tegime kokkuvõtte Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud sihtotstarbelise toetuse kasutamisest – toetuse eest soetati ja tarniti 2776 sülearvutit 15 omavalitusse ja 330 kooli.

Jaanuaris Facebookis

Aitäh meie toetajatele!