Arvamus Riigikogu õiguskomisjonile karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu 478SE kohta

5. jaanuar 2022

Riigikogu õiguskomisjonile

4. jaanuaril 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile omapoolse arvamuse karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu 478SE kohta.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit esitas Justiitsministeeriumile aprillis 2021 oma põhistatud seisukohad arvamuses seoses eapiiri aruteluga (kiri 1-8-2/20/25) ja mais 2021 arvamuse karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõule (lisatud kiri 1-8-2/20/31), ning palub lugeda neid käesoleva arvamuse lisadokumentideks ja käsitleda ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb eelnimetatud arvamustes esitatud seisukohtade juurde ning avaldab heameelt, et arvamustes tehtud ettepanekud nii enesemääramise tõstmise eapiiri, Romeo ja Julia klausli kui ka abiellumise eapiiri muutmise osas on realiseerunud käesolevas eelnõus. Samas vajab selgitust tõik, et hoolimata kaasatud orgisatsioonide laialdasest toetusest ei ole eelnõus enam muudatust, mis puudutab arusaamisvõime piiri tõstmist kümnelt kaheteistkümnele aastale.

Vähendamata vajadust lapsi kaitsta ei tohi ära unustada Eestile alates 1991 kohalduva ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle ühte neljast üldpõhimõttest: Iga lapse õigus olla ära kuulatud ja tõsiselt võetud. Seega on vaja enne otsuste langetamist küsida ka sihtgrupilt endilt, et kujundada seejärel ühtne seisukoht sihtgrupi õigusi puudutava sätte sisustamisel. Aastal 2018 küsis Lastekaitse Liit kiirkorras liidu Noortekogu eestvedamisel noortelt, mis on sobilik seksuaalse enesemääramise iga (vastajaid: 36 vanuses 14-16) ja 2/3 vastanud noortest pooldas seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist. Ka aprillis 2021 Liidu poolt esitatud arvamuse eel arutlesid Lastekaitse Liidu Noortekogu vabavõrgustiku liikmed Justiitsministeeriumi kaasamiskirjas esitatud küsimuste üle. Seega tugineb Lastekaitse Liidu arvamus muu hulgas Lastekaitse Liidu Noortekogu seisukohtadele.

Lastekaitse Liit juhtis aprillis 2021 esitatud arvamuses (kiri 1-8-2/20/25) põhistatult tähelepanu nii teavituse, spetsialistide koolituse, vanemahariduse kui ka seksuaalhariduse vajalikkusele, ning ei hakka eelnimetatut käesolevas arvamuses kordama. Küll aga soovib liit jätkuvalt rõhutada vajalike ressursside eraldamist vägivalla ennetamise kokkuleppes 2021-2025 püstitatud eesmärkide ja planeeritud tegevuste elluviimiseks.

Liit rõhutab oma arvamuses, et eelnõuga kavandavate muudatuste edukuse võti on ennekõike mitmekülgne ja sihitatud teavitus. Teemat on vaja käsitleda kompleksselt, st lisaks seadusemuudatusele on vaja laiaulatuslikku teavitust (nii lapsed kui ka täiskasvanud, igale sihtgrupile temale sobivas kanalis ja keeles, sh lapsesõbralikus või lihtsustatud keeles). Asja- ja eakohane teavitus on oluline ka Riigikohtu poolt toetatud §175` lg 4  ja 178 lg 4 täiendamisega (eesmärgiga süü välistamiseks eakohaste suhete korral) seoses. Internetis on hiirekliki kaugusel igasuguse materjali jagamine, mistõttu isiklikuks tarbeks tehtu võib sekundi murdosa vältel olla avalikult kättesaadav. Seega rõhutab liit oma arvamuses vajadust tõsta noorte teadlikkust, et ka konsensusliku suhte puhul, näiteks erootilise või pornograafilise etteastele juurdepääsu võimaldamisel, on oht, et see materjal saab avalikuks.

On loomulikult äärmiselt oluline, et eapiiri tõstmisele on lai ühiskondlik toetus. Samas ühiskondlik toetus peab saama teadlikkuseks ühiskonnas.

Üle kümne aastat tagasi, 21. mail 2011, esitas Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile ettepaneku laste seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmiseks. On positiivne tõdeda, et arutelu laste seksuaalse enesemääramise eapiiri osas tegi 2021. aastal kümme aastat oodatud spurdi ja on jõudunud tänaseks oodatud finišile väga lähedale.