Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi said tänavu 26 noort

28. november 2021

Tänavustele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumidele kandideeris 93 noort üle Eesti, kes taotlesid toetust oma ande arendamiseks. 

Positiivse rahastusotsuse said neist 26, kellega on Eesti Rahvuskultuuri Fond sõlminud toetuslepinguid summas 10 065 eurot. ACE Logistics Estonia poolt rahastatud fondi stipendiumid lähevad sel aastal üheksasse maakonda.

Seekordses stipendiaatide rivis on üle poolte sportlased: tervelt 16 positiivse rahastusotsuse saanud taotluses küsiti toetust sporditegevuse (sh tantsimise) toetamiseks. Muusikalist tegevust toetati viiel ja kunstilist kahel korral. Keeleõppe, teaduse- ja muu õppetööga hõivatud noori oli stipendiaatide seas kokku kolm.

Toetus jagunes maakondade kaupa järgnevalt: Ida-Virumaale (11), Tartumaale (4), Viljandimaale (2), Pärnumaale (2), Järvamaale (2), Harjumaale (2), Valgamaale (1), Saaremaale (1) ja Põlvamaale (1).

Tänavusele konkursile tulnud taotlused, mida oli kokku summas enam kui 48 000 eurot, vaatas läbi ja stipendiumite eraldamise otsuse tegi MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogu, kes arvestas ka toetaja ACE Logistics Estonia ettepanekuid.

“Hoolimata epideemia piirangutest jätkavad lapsed võimaluste piires osalemist erinevates muusika-, spordi-, näite- ja muudes huviringides. Hämmastav, kui lai on laste tegevusskaala kõrvuti heade tulemustega õppetöös! Rõõm on toetada nii sihikindlaid noori oma huvialaga jätkamisel,” tunnustas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg. Ühtlasi tänas ta head koostööpartnerit, ACE Logistics Estoniat, kes on juba aastaid noorte tegemisi ja ettevõtmisi toetanud.

“Lugedes laste kirju, saab aru, kui siiralt soovitakse valitud huvialaga edasi liikuda. Rõõm oli tõdeda, et paljud tänavustest stipendiaatidest on oma edasise tee ja kutsumuse juba leidnud. Soov valitud alal järjest paremaks saada on ehe ning rahaline stipendium aitab kindlasti laste unistuste täitumisele kaasa,” ütles ettevõtte ACE Logistics Estonia kvaliteedi- ja personalijuht Inge Parring.

“Paljudele stipendiaatidele on toetusest suur abi treeningute aastamaksu tasumisel. Mõned lapsed elavad suurematest keskustest eemal ning huvialaringidesse jõudmiseks tuleb pikki vahemaid sõita, ka siin on stipendiumist suur abi. Samuti tuleb treeningvahenditeks kulutusi teha. Et noored saaksid Eestit ka maailmas laiemalt esindada, kontakte luua, väliskonkurssidel osaleda, on ka selles osas väljaminekud suured. Nii mõnedki stipendiaadid on paljulapselistest peredest, kus toetus on alati teretulnud,” lisas Parring.

Käesoleval aastal palus Lastekaitse Liit taotlejatel esitada lisaks tavapärasele e-ankeedile ka sisuankeedi, mille alusel toimus kandidaatide hindamine. Viimastel paluti põhjendada taotluse esitamist, samuti vastata küsimustele, miks nad on valinud just selle huviala ning mida on see neile andnud. Kuivõrd 2021 aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ja noorte vaimse tervise toetamine, uuriti kandidaatidelt ka noorte enda arvamust, miks on nende arvates huviharidus oluline.

“Lapsed on välja toonud, kui väga oma lemmikalaga tegelemine neid aitab, eriti just paaril viimasel aastal, kus omavaheline füüsiline suhtlus ja kohtumised olid komplitseeritud. Mitmed on ka välja toonud, et viimase paari aasta valguses mõjus huviringide sulgemine paljudele raskelt ning vaimsed probleemid võimendusid, ent oli tore lugeda nende ankeetidest, et nad mõistavad vaimse tervise tähtsust, on empaatiavõimelised ja usuvad, et elus peab kõik olema tasakaalus – lapsed on oma huvialaga tegeledes mentaalselt tugevamad ja õpivad iseennast paremini tundma,” ütles Inge Parring ning lisas, et ettevõttel on hea meel anda enda panus, et lastele toeks olla ning nende unistuste täitumisele kaasa aidata.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Selle perioodi jooksul on aidatud kokku 112 last.

Stipendiumi saajate nimekiri on avaldatud Lastekaitse Liidu kodulehel.


Päise pilt: Freepik.com