Arvamus karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõule

18. mai 2021

Justiitsministeeriumile

18. mail 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitministeeriumile omapoolse arvamuse karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit esitas Justiitsministeeriumile aprillis 2021 oma põhistatud seisukohad seoses aruteluga eapiiri kohta (lisatud kiri 1-8-2/20/25) ning palub lugeda seda käesoleva arvamuse lisadokumendiks ja käsitleda ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohtade juurde ning avaldab heameelt, et arvamuses tehtud ettepanekud nii enesemääramise tõstmise eapiiri, Romeo ja Julia klausli kui ka arusaamisvõime piiri tõstmisega kümnelt kaheteistkümnele aastale on käesolevas eelnõus realiseerunud.

On positiivne tõdeda, et arutelu laste seksuaalse enesemääramise osas, mis on olnud üleval üle kümne aasta, tegi käesoleva aasta viimastel kuudel oodatud spurdi ja jõudis tänaseks eelnõu tasandile. Väga oluline on siinjuures, et eapiiri tõstmisele aitas kaasa ka lai ühiskondlik toetus. Samas peab ühiskondlik toetus saama üleüldiseks teadlikkuseks. Eesmärk on ju muuta ennekõike hoiakut, st anda ühiskonnale ja võimalikele väärkohtlejatele selge sõnum, et seksuaalsuhteid eapiirist nooremate lastega ei sallita ega peeta normaalseks ning täiskasvanu vastutus alaealisega seksuaalsuhte alustamisel on alati suurem. Sealhulgas on vaja tõsta noorte teadlikkust, et ka konsensusliku suhte puhul – näiteks juurdepääsu võimaldamisel erootilisele või pornograafilisele etteastele – on oht, et see materjal saab avalikuks. Seega on eelnõuga kavandatavate muudatuste edukuse võtmeks ennekõike mitmekülgne ja sihitatud teavitus.

Lastekaitse Liit juhtis oma arvamuses (kiri 1-8-2/20/25) põhistatult tähelepanu nii teavituse, spetsialistide koolituse, vanemahariduse kui ka seksuaalhariduse vajalikkusele ning ei hakka eelnimetatut käesolevas arvamuses kordama. Küll aga soovib liit rõhutada vajalike ressursside eraldamist vägivalla ennetamise kokkuleppes 2021-2025 püstitatud eesmärkide ja planeeritud tegevuste elluviimiseks.

Samuti on oluline suurendada laste vastu suunatud seksuaalkuritegude efektiivsemaks ja kiiremaks menetlemiseks PPA lastekaitsegruppide ja prefektuuride laste vastu toimepandud seksuaalkuritegusid menetlevate politseiametnike ressurssi, tõhustada omavahelist koostööd ja kasvatada teabeanalüüsi võimekust kuritegude avastamiseks ja ennetamiseks.