Arvamus töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

28. aprill 2021
image_print

Riigikogu sotsiaalkomisjonile

Vabariigi Valitsus algatas töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 361 SE, mis võeti Riigikogus menetlusse 23.03.2021. Eelnõu ettevalmistamisse kaasati teiste ühenduste seas ka MTÜ Lastekaitse Liit. Riigikogu sotsiaalkomisjon palus liidul esitada omapoolseid ettepanekud, mis jäävad eelnõu reguleerimisalasse hiljemalt 5.05.2021.

28. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile omapoolsed ettepanekud töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Olles esitanud oktoobris 2020 ja jaanuaris 2021 Sotsiaalministeeriumile arvamused avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20/33 ja kiri 1-8-2/21/29), palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamusi lugeda käesoleva arvamuse lisadokumentideks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohtade juurde, st ei toeta jätkuvalt käesoleva eelnõuga kavandatavat töölepingu seaduse muudatust, millega 13-14-aastaste alaealiste tööle asumise puhul kaotatakse Tööinspektsioonilt loa taotlemise nõue. 

Liit on seisukohal, et alaealisega töösuhte sõlmimisel on vajalik täiendav kaitse neile, kes vajavad seda eelkõige täiskasvanud töötajast erinevate teadmiste, kogemuste, võimete, vaimse ja füüsilise tervise tõttu. Ei ole jätkuvalt selge, kuidas kavatsetakse ära hoida seadusemuudatuse järgselt alaealiste töölevõtmisega seonduvaid rikkumisi. Planeeritud muudatus ei anna garantiid, et tööandjad hakkavad muudatuse tulemusena sõlmima alaealistega VÕS-lepingute asemel töölepinguid. Kahtlust muudatuse eesmärgipärasuse kohta on avaldanud ka Tööinspektsioon ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

Lastekaitse Liit juhib tähelepanu, et Tööinspektsioonis ei ole piisavalt inimressurssi tegelemaks laiaulatusliku ja iga lapseni jõudva järelevalvega, samuti ei ole loodud rikkumisi ennetavaid ja järelevalvet toetavaid digilahendusi. Seega rõhutab Lastekaitse Liit vajadust põhjalikult kaaluda alaealisi puudutava muudatuse mõju lapse õigusi arvestavalt ning ellu viia komplekssed alaealiste töötamist puudutavad lahendused.

Liit toetab eelnõuga kavandatavaid muudatusi, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1158 ülevõtmisega ning kiidab heaks eelnõu § 3 punkti 7, mille uue redaktsiooni kohaselt hakkaks 01.04.2022 kehtima uus skeem kõigile alla 14-aastaste laste vanematele. Liit on seisukohal, et lisatud muudatus loob suurema õigusselguse ja suurendab ka sihtgrupi suurust. Nagu liit oma arvamuses (kiri 1-8-2/20/33) rõhutas, on muudatuste aktiivsel ja sihitatud kommunikeerimisel sihtgrupi õiguste tagamiseks väga suur roll.

MTÜ Lastekaitse Liit on avanud oma täiendavaid seisukohti alaealiste töötamise osas muuhulgas: