Arvamus seoses eapiiri aruteluga

15. aprill 2021

Justiitsministeeriumile

Justiitsministeerium palus erinevaid organisatsioone kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis.

15. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolsed arvamus seoses eapiiri aruteluga.

Kokkuvõte arvamusest

Justiitsministeerium palus erinevaid organisatsioone kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis.

Lastekaitse Liit jääb oma seisukoha juurde, mille esitas Justiitsministeeriumile juba 20. mail 2011 (kiri nr K-2/38), pidades vajalikuks laste seksuaalse enesemääramisea tõstmist. Eesmärgiga kaitsta lapsi seksuaalse ärakasutamise eest ja tagada nende normaalne areng (sh eakohane seksuaalne areng) on Lastekaitse Liit aastate vältel korduvalt teinud vastavasisulisi ettepanekuid eapiiri tõstmiseks, sh Justiitsministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile ka käesoleval aastal. Liit on ka eelnevalt kaasanud noori antud küsimuse aruteludesse, nii ka sellel korral. Seega tugineb käesolev arvamus muuhulgas Lastekaitse Liidu noortekogu seisukohtadele.

Liit peab vajalikuks tõsta karistusõiguslik seksuaalse enesemääramise eapiir 16. eluaastani ja toetab Justiitsministeeriumi ideed luua erisused (5-aastane vanusevahe). Lastekaitse Liit teeb ühtlasi ettepaneku, et seksuaalkuritegude puhul tuleb muuta kehtivat arusaamisvõime piiri 12. eluaastani.

Samas ainuüksi eapiiri muutmine seaduses ei too kaasa väärkohtlemiste ennetusel loodetud tagajärgi. Vaja on ka laiaulatuslikku teavitust, sh tähelepanu pööramist soopõhisele lähenemisele. Olulisel kohal väärkohtlemise ennetamisel on seksuaalharidus, spetsialistide koolitamine, aga ka vanemahariduse laiem pakkumine.