Arvamus perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 300 SE

21. aprill 2021
image_print

Riigikogu sotsiaalkomisjonile

Vabariigi Valitsus algatas perehüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse tähtajaliselt vanemahüvitise suuruse arvestamise aluseid, jättes vanemahüvitise suuruse arvestamise perioodist lisaks töövõimetuslehel oldud ajale välja ka see aeg, kui inimene oli Töötukassas töötuna arvele võetud.

21. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 300 SE.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit toetas muudatust juba novembris 2020, kui esitas oma seisukohad rahvastikuministrile (kiri 1-8-2-20-45). Ühtlasi toetab liit täiendavaid muudatusi, mis puudutavad perehüvitiste maksmist lapse surnultsünni korral, 16-19-aastastele peretoetuste maksmist kooliaasta alguses seoses õpingute jätkamisega ja töölepinguseaduse muutmisega, et reguleerida isapuhkuse kasutamine olukorras, kus laps sünnib surnult.  Liit teeb ettapaneku toetada surnult sündinud laste vanemaid terviklikumalt kui majanduslik tugi, st kanda edaspidi surnultsünnid rahvastikuregistrisse ning arendada sotsiaalkaitse infosüsteemi ja tervishoiu infosüsteemi andmevahetust, et tagada proaktiivne toetuse pakkumine ka surnult sündinud laste puhul.

Liit palub sotsiaalkomisjonil tutvuda ka rahvastikuministrile aastal 2020 esitatud arvamusega, kuna see sisaldab tähelepanekuid ja ettepanekuid pere- ja rahvastikupoliitkale tervikuna.