Ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel

24. märts 2021

Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile

24. märtsil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile omapoolsed ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel.

Kokkuvõte ettepanekutest

Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatud pöördumises: Aeg on kuulata hääletute hääli! rõhutas Lastekaitse Liit lisaks laste toetamisele vajadust toetada ka lapsevanemaid.  Lastevanemate vajaduste väljaselgitamiseks viis MTÜ Lastekaitse Liit ajavahemikul 22.-23. märts 2021 lastekaitsetöötajate seas läbi digitaalse küsitluse „Mida lapsevanemad praegu kõige enam vajavad, et toime tulla?“.

Ettepanekud tuginevad küsitluse põhjal koostatud koondanalüüsile, mis sisaldab lastekaitsetöötajate mõtteid üle kogu Eesti. Küsitlusele vastasid lastekaitsetöötajad 25st omavalitsusest üle Eesti, seega on koondanalüüsis esindatud kolmandik kõikidest KOVidest. Lastekaitsetöötajate kui eesliinitöötajate vaade esitab reaalse pildi tänasest Eestist, kus laste ja lastevanemate toetuseks tuleb tuge pakkuda nüüd ja kohe.

Lastekaitse Liit on seisukohal, et võti on koostöös, st laste ja perede toetamisse peavad senisest enam panustama riik ja omavalitsused, aga protsessides saavad oma panuse anda ka mittetulundus- ja erasektor.