Jaanuar 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

10. veebruar 2021

Uuel aastal uue hooga…

Aasta algus on, nagu ikka, kokkuvõtete ja uute sihtide seadmise aeg. Nii valmis meil koos partneritega järjekordne Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ vahearuanne, mis võttis kokku 2020 II poolaasta. Ühtlasi saime omakorda lugeda enda liikmete poolt 2020. aastal läbi viidud projektide “Kasvame Koos” kokkuvõtteid. Hea on lugeda, mida oma kogukonnas korda olete saatnud – suur aitäh teile!

Lisaks algas koheselt ka kibekiire töö, kuna olulisi teemasid on õhus palju ja erinevaid, alustades “Igale koolilapsele arvuti” riigihanke korraldamisest, lõpetades sellega, et seoses uue valitsuse ametisse astumise ja uue koalitsioonileppe allkirjastamisega, said kirja pandud ka meie ootused ja lootused: MTÜ Lastekaitse Liit arvamus koalitsioonilepingule.

Sinna vahele jäi lisaks kõigele allpool nimetatule liikmete arenguseminaride sarja järjekordsel kohtumisel Lastekaitse Liidu uue kommunikatsioonistrateegia tutvustamine ning lisaks andsime 2021. aasta esimese kuu jooksul tervelt 7 arvamust.

ARVAMUSED

 • Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu 303 SE menetlemine Riigikogus – Riigikogu sotsiaalkomisjonile
 • Perelepitusseaduse eelnõu projektile – Rahvastikuministrile
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõule – Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile
 • Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule – Sotsiaalministeeriumile
 • Justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule – Justiitsministeeriumile
 • Alushariduse seaduse eelnõule – Haridus-ja Teadusministeeriumile
 • Avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule – Sotsiaalministeeriumile


UUDISED ja TEATED

VANEMATEKOGU

 • MTÜ Lastekaitse Liit 2020. aasta põhitegevuste kokkuvõte. 
 • MTÜ Lastekaitse Liidu 2021 tegevuskava ja eelarve.
 • Ülevaade HTM poolt eraldatud toetuse kasutamisest projekti „Igale koolilapsele arvuti“ raames.

NOORTEKOGU
www.markalast.ee / Instagram

 • Vabavõrgustiku kandidaatide intervjuud ning nende ühisesse infovälja kokkutoomine;
 • Tunnustusauhinna ”Lastega ja lastele” 2021 tänavune esimene Zoom kohtumine, kus oli muuhulgas fookuses ka küsimus, mil moel lapsi ka korralduslikku protsessi rohkem kaasata.
 • Just Filmi Zoom kohtumine, et vaadata tagasi ja analüüsida seda, mis oli ning seada plaane tänavuseks filmifestivaliks.
 • Hea lasteraamat ja hea noorteraamat korralduslik Zoom kohtumine.
 • Koostöökohtumine Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna esindajaga, et arutada koostööd seoses laste ja noorte mõtete arvestamisega KOV valmiste raames.
 • Noortekogu juht Triin oli külaliseks Teeviida podcastis
  “Kuidas teha teadlikke valikuid?” | Sander Rebane x Triin Sooäär

Ekraanitõmmis: Teeviida YouTube kanal


Projekt “TARGALT INTERNETIS”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Külalistunnid Mõniste lasteaia, Varstu lasteaia “Sipelgas” koolieelikutele 12.jaanuaril ja Võru linna lasteaia ”Sõleke”(2 tundi) koolieelikutele 21.jaanuaril.
 • Kuu jooksul valmistasime ette Targalt internetis koolitajate esimese veebikoolituse. Koolitajate nimekirja leiab www.targaltinternetis.ee/opetajatele/koolitused.
 • Koostasime uutest laste digipädevusi ja meediakirjaoskust edendavatest teavitusmaterjalidest ning huvitavamatest temaatilistest üritustest veebikogumiku „Turvalise interneti päeva inspiratsioonikogumik 2021. Koos sellega tegime lasteaedadele, koolidele, noortekeskustele ja raamatukogudele üleskutse turvalise interneti päeva tähistada ja laste ning noortega interneti ja nutivahendite kasutamisega seotud teemade üle arutama korraldades nendele ja koos nendega veebruaris üritusi, tänu millele muutuvad nad nutivahendite kasutamises veelgi targemaks ja pädevamaks. Üleskutse link: www.targaltinternetis.ee/uudised/2021/01/uleskutse-tahistada-turvalise-interneti-paeva-ja-korraldada-lastele-ja-noortele-ponev-uritus.
 • Koostasime Targalt internetis uudiskirja, mis saadeti Haridus- ja Noorteameti kaudu kõikidele koolidele, lasteaedadele ja noortekeskustele.
 • Valmistasime ette turvalise interneti päeva veebikonverentsi „Infoühiskond, eetika ja vastutus“ ning saatsime välja konverentsi kutse.
 • Tegelesime Lastekaitse Liidu ajakirja „Märka Last“ Targalt internetis eriväljaande koostamisega. Ajakiri avaldatakse turvalise interneti päevaks.
 • Koostöös Targalt internetis nõuandva kogu liikmete ja noortega töötasime välja ja sõnastasime turvalise interneti päeva juhtmõtte
 • Koostöös projekti partneritega töötasime välja turvalise interneti päeva kampaania teavitusvideo ideekavandi
 • Vihjeliini töö raames toimusid 19.01, 20.01, 25.01, 26.01, 27.01, 28.01, 29.01 koostöös Kanada vihjeliiniga koolitused.
 • 29.01 osalesime Digikoristuspäeval.
 • Koostasime 2020. aasta projekti tegevusaruande sotsiaalministeeriumile ning Insafe-le.
 • Koostasime vihjeliini töö 2020.aasta neljanda kvartali aruande ja esitasime Euroopa Komisjonile


“KIUSAMISEST VABAKS!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Jaanuarikuus koostasime ning saatsime kõigile liitunud haridusasutustele laiali veebruarikuu tunnikavad, millega kutsume kõiki tähistama ülemaailmset turvalise interneti päeva, mida peetakse 9. veebruaril. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles.  
 • Jaanuarikuus toimetasime 0.-3. aastaste vanuserühmale mõeldud metoodilisi materjale. Antud kohvri uus trükiversioon saabub veebruari esimestel nädalatel. 
 • Suur Sõber Karu maskott külastas taas erinevaid haridusasutusi. Temast said rõõmu tunda Pelguranna Lasteaia, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli lapsed.
 • Pidasime Tallinna Pääsküla Kooli 6. klassile, 7. klassile ning 8. klassile Zoomi vahendusel “Kiusamisest vabaks!” külalistundi kiusamise olemust, mõjust ning selle ennetamisest ja sekkumisest. Pilte on võimalik vaadata Facebookist.
 • Kohtusime Zoomi kaudu Maidla Kooli kooliperega ning kutsusime neid liituma programmiga “Kiusamisest vabaks!”. Meie suureks rõõmuks on nad alates 2021. aasta jaanuarikuust ametlikult meiega liitunud haridusasutus.
 • Jaanuarikuu jooksul kavandasime uut programmi “Kiusamisest vabaks!” kodulehe struktuuri.
 • Tegime koostööd Sillamäe Lastekaitse Ühinguga videoklipi loomisel, mis saab valmis veebruaris. Video kajastab programmi “Kiusamisest vabaks!” põhitõdesid ja tulemusi. 

 

SISENDI ANDMINE

 • EAPN Eesti Vaesuse raportile 2020
 • Eesti Lastevanemate Liidu laste vaimse tervise teemalise küsitluses

OSALEMINE

 • Osalemine Riigikantselei poolt kokku kutsutud Ligipääsetavuse rakkerühma töökoosolekul.
 • Rahvastikuministri büroo kutsel arutelul seoses Riigikohtu otsusega peretoetuste maksmisel.
 • Eurochild CiAC webinaril “Strengthening Families & Prevention” varajane märkamine, preventatiivne töö perede nõustamisel.
 • Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud elatise süsteemi muutva eelnõu ümarlaual.
 • Kogu Lastekaitse Liidu büroo osales BFM-i koolitusel “Mõjus esinemine veebis”

ARENDUSED ja EDASINE KOOSTÖÖ

 • “Lastega ja lastele 2021” tunnustusürituse korraldamise koosolek partneritega.
 • Hea nõu lastega peredele (HNLP) alalehe kaasajastamine ja infomaterjalide edastamine HNLP osalevatele advokaatidele ja Advokatuurile
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli koosoleku korraldamine (SKA ,TAI, SOM) ja suvekooli arenduseks digitaalse küsitluse läbiviimine lastekaitsetöötajate hulgas
 • Koostöös lapse heaks koolituste arendus. 2021 toimub 4 koolitust: Pärnu, Otepää, Kadrina, Türi.

Ekraanitõmmis: https://puhkekeskused.ee


Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ
www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid 

 • 2020.a. majandusaasta aruanne ning 2021. eelarve koostamine kinnitamiseks.
 • Aruanne Kultuuriministeeriumile ehk lühilaagrite ja lühimalevate (Haridus- ja Teadusministeerium), eriolukorra toetuse aruande koostamine;
 • Majandustööd baasides ning veebilehtede sisuteabe korrastamine ja hinnakirjade uuendamine;
 • Turundus- ja võrgustikutöö ning kasvatajate/ rühmajuhtide, praktikantide värbamine, laagrivahetuste tegevuste koostamine ja kinnitamine, ülikoolidega, õppeasutustega suhtlemine
 • Tagasiside Eesti Uuringukeskus OÜ ankeetküsitlustele + intervjuud. Uuringu eesmärk on uurida COVIDi piirangute mõjusid püsilaagrite korraldusele;
 • Taotlus Haridus- ja Noorteamet´ ile Harno Konkursiveebi keskkonnas sh. pakkumiskutsete edastamine endistele ja uutele KOV, LOV, asenduskodude, noortekeskuste ja koolide esindajatele, oleme avatud registreerima lapsi / noori üksikuna ja kollektiividena laagrivahetustes.
 • Kokku on planeeritud 1814 osalusnoort ja planeerimisel arvestatud COVID 19 tingimusnõuetega


Meie tegevuste elluviimist toetavad. Aitäh!