Arvamus Vägivalla ennetuse kokkuleppe 2021-2025 projektile

19. veebruar 2021

Justiitsministeeriumile

19. veebruaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse Vägivalla ennetuse kokkuleppe 2021-2025 projektile.

Kokkuvõte arvamusest

Justiitsministeerium on koostamas perioodiks 2021-2025 vägivalla ennetuse kokkulepet. Lastekaitse Liit tunnustab Justiitsministeeriumi samme senise vägivalla vähendamise arengukava elluviimisel ja uue arengukava algatamisel, sh huvigruppide aktiivsel kaasamisel protsessi algfaasist alates. Heameelt teeb asjaolu, et erinevatel kaasamiskohtumistel tehtud liidu ettepanekutest on leidnud paljud koha ka käesolevas kokkuleppes.

Lastekaitse Liit toetab kokkuleppes toodud tegevussuundasid. Positiivsena saab esile tuua valdkondadeülesuse tähtsustamise, samuti kokkuleppe aja- ja asjakohasuse, loogilise struktuuri, ladusa keelekasutuse, koostöö vajalikkusele tuginemise, aga ka kitsaskohtadest ja võimalustest adekvaatse pildi esitamise. Samas juhib liit kokkuleppe koostamisel tähelepanu ka COVID-19 pandeemiaga arvestamise vajalikkusele. Liit teeb projektile erinevaid tähelepanekuid ja ettepanekuid erinevates valdkondades. Eraldi saab rõhutada järjepideva mitmesuunalise töö vajadust positiivse vanemluse toetamisel (sh erinevate vanemlusprogrammide pakkumist), kuna jätkuvalt on väga suur hulk lapsevanemaid, kes ei pea füüsilist karistamist mitte vägivallaks, vaid kasvatusmeetodiks.

Liit rõhutab oma arvamuses, et tervikuna on vaja jõuda märkamisest teavitamiseni. Ei piisa ainult märkamisest, kui sellele ei järgne asjaomastele instantsidele teavitamine. Teavituskampaaniate planeerimisel oleks oluline edaspidi ka antud aspekti arvesse võtta.