Arvamus „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõule

11. jaanuar 2021
image_print

Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile

11. jaanuari 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile omapoolse arvamuse „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit tunnustab arengukava väljatöötamisel tehtud töö eest, kuid on hämmingus, et vastavalt lisa 4. toodud arengukava maksumuse prognoosile on kestliku Eesti (eesmärk lapse- ja peresõbralik Eesti elukeskkond, aidates muuhulgas kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele) eelarve perioodil 2022-2030 aastas 0,60 miljonit eurot, samas kui erakondade rahastamiseks eraldatakse 5,41 miljonit aastas. Kusjuures on märgitud, et lisaraha saamata jäämisel võib olla probleeme eesmärkide täieliku saavutamisega. Seega on küsimus prioriteetides, kas eesmärki – kestliku rahvastikuga, sidus ja kaasav ühiskond – soovitakse saavutada või mitte.

Liit avaldab heameelt, et arengukava koostajad võtsid arvesse Lastekaitse Liidu poolt 15.09.2020 kaasamisseminaril tehtud ettepaneku, ning nüüd on arengukavas kestliku Eesti põhieesmärgiks lisaks peresõbralikule ka lapsesõbralik riik ning viited ka laste ligipääsetavuse parendamisele ja lapsesõbralikuma keskkonna kujundamisele.

Arengukavas on kesksel kohal jätkuvalt lasterikkuse väärtustamine ja toetamine. Samas arvamuses toodud asjaoludele ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldprintsiipidele tuginedes peab Lastekaitse Liit oluliseks kõikide lastega perede toetamist, st toetada tuleb kõigi laste sündi ja kasvamist –  alates esimesest lapsest.