Arvamus perelepitusseaduse eelnõu projektile

8. jaanuar 2021

Rahvastikuministrile

8. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Rahvastikuministrile omapoolse arvamuse perelepitusseaduse eelnõu projektile.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine aitab tagada ka põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.

Eelnõu projektis ja kaasuvates dokumentides ei ole kõik üheselt mõistetav, kohati isegi vastuoluline. Lapse parimatest huvidest lähtumine ei ole terves dokumendis kesksel kohal, puuduvad sätted perelepituseteenusele õigustatuse, tasuta kordade arvu, lepitusosaliste õiguste jne osas. Olles osalenud töörühma koosolekutel jääb selgusetuks, miks ei ole eelnõu projekti jõudnud mitmed töörühmas arutluse all olnud teemad.

Lastekaitse Liit rõhutab vajadust järgida eelnõu koostamisel ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevat lapse õigust olla ära kuulatud teda puudutavates küsimustes, analoogselt tsiviilmenetluse seadustikule § 552.

Liit on seisukohal, et eelnõu projekt tuleb kriitiliselt nii õiguslikest kui ka keelelistest aspektidest lähtuvalt üle vaadata, et tagada õigusselgus, plaanitu sujuv rakendatavus ja perelepitusteenuse puhul lapse huvidest lähtumine. Samuti on väga oluline pöörata  seletuskirja koostamisel tähelepanu piisavale põhjalikkusele, et seaduseelnõuga planeeritu oleks kõigile üheselt mõistetav.