Arvamus koalitsioonilepingule

25. jaanuar 2021

25. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit omapoolse arvamuse koalitsioonilepingule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et täna allkirjad saanud koalitsioonileping tõstab taaskord ausse inimõigused, rõhutades kaitset kõikidele ühiskonnagruppidele ja iga inimese tervise ning heaolu edendamise vajalikkust.

Ebavõrdsus, eriti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine on Eestis jätkuvalt suureks väljakutseks. Liit juhib tähelepanu Oxfam´i uuringule, mis kinnitab, et koroonakriis on ajaloo suurim ebavõrdsuse kasvataja. Lastekaitse Liit on alati rõhutanud valdkondadevahelise koostöö olulisust. Jääb vaid loota, et teostuvad koalitsioonilepingus kajastatud lubadused:
– parandame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna koostööd ning lõimitud teenuste osutamist;- tõstame kohalike omavalitsuste suutlikkust inimeste vajaduspõhiseks abistamiseks elukoha lähedal; – soodustame omavalitsuste koostööd.

Olles korraldanud lastekaitsetöötajatele täiendkoolitusi alates aastast 2013 avaldab Lastekaitse Liit heameelt, et koalitsioonilepingus on rõhutatud lastekaitsetöö väärtustamist.  Liit rõhutab, et koalitsioonilepingus mainitud lapsi puudutavad eesmärgid ja reformid vajavad elluviimist. Venitamiseks aega ei ole. Lapsed on muredega nüüd ja praegu, aidata on vaja kohe.

On loomulik, et eesmärkidest realiseeruvad osa kiiremini, teised pikema ajaperioodi vältel. Samas ei olegi mõtet ju ainult lühiajalisi eesmärke seada, tuleb vaadata tulevikku. Oluline, et siht on silme ees ja see ei kaoks ka erinevates poliittõmbetuultes. Kui otsused puudutavad lapsi ja laste heaolu suurendamist, siis tuleb need teha parteipoliitikat kõrvale jättes ning leida konsensus erakondade üleselt lapse huvisid arvestavalt. Ratifitseerides ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 1991. aastal andis ju Eesti riik garantii, et riik lähtub oma otsustes iga lapse parimatest huvidest.