Lastekaitse Liidu pöördumine põhikooli õpilaste koolikoti kaalu vähendamiseks

29. august 2017

Haridus- ja Teadusministeerium

hm@hm.ee                                                                            Kuupäev digitaalallkirjas nr 1/2-55

Aastast aastasse kerkib enne järjekordse õppeaasta algust ülesse õpilaste koolikoti kaalu küsimus. Iga kord tõdetakse, et põhikoolis ja eriti algklassides on koolikott üle mõistuse raske[1] ning otsitakse süüdlasi, kelle tegemata jätmise tõttu koolikott mitte kuidagi kergemaks ei muutu.

Ka MTÜ Lastekaitse Liidu poole on aastate jooksul korduvalt pöördunud lapsevanemad murega, et lapse koolikott on igapäevaselt väga raske, mistõttu lapsed kurdavad erinevaid terviseprobleeme. Pöördumistes joonistusid välja peamiste murekohtadena, et õpikud ja töövihikud on suure formaadi ja mahuga ning koolid on passiivsed lahenduste pakkumisel koolikoti kogukaalu vähendamiseks, st paljudes Eesti koolides ei võimalda õppetöö korraldus hoida koolikottide raskust tihti lubatud piirides. Sellest ajendatuna otsustas MTÜ Lastekaitse Liit 2017. aasta kevadel 1.-9. klaasis õppivate laste vanemate hulgas läbi viia küsitlusele „Sinu lapse koolikott“[2].

Küsitlusest selgus, et 85%-l õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määruses[3] kehtestatud piirmäära. Kusjuures 1.-3. klassi õpilastest on 89%-l ja 4.-6. klassi õpilastel lausa 92%-l koolikott lubatust raskem. Kuuenda klassi õpilastest 96%-l kaalub koolikott 4 kg ja rohkem. Küsitlusest selgus, et päeva jooksul kaasas kantavad huvi- ja vabaajategevuseks vajalikud vahendid ei moodusta koolikoti kogukaalust ülemäära suurt osa.

Lapsevanemate aktiivsus küsimustikule vastamisel[4] ja ettepanekute tegemisel näitas, et koolikoti (üle)kaalu teema on nii laste kui ka lapsevanemate jaoks jätkuvalt väga oluline ning et jätkusuutlikke lahendusi selles osas leitud ei ole – 44% lapsevanematest kinnitas, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks.

Küsitluse tulemuste põhjal saab väita, et lapsevanema ja kooli vaheline koostöö peab oluliselt paranema ning lapsevanem peab tagama lapse koolikott oleks võimalikult ergonoomiline[5] ja selles oleks vaid need õppevahendid, mida konkreetseks koolipäevaks vaja on – mõistlik on võimaldada lapsel enne huviringi või trenni minemist vabaneda õppevahendeid sisaldavast koolikotist. Ka kohalikud omavalitsused ja riik (mh õppekorralduslikke muudatusi ellu viies[6]) peavad antud teemale lahenduskesksemalt lähenema ning õppevahendite väljatöötamisel ja koolikeskkonna kujunemisel panema rohkem rõhku kaasaegsetele innovaatilistele lahendustele. Kokkuvõtvalt on laste tervist väärtustades oluline lahenduskeskne koostöö eri osapoolte vahel eesmärgiga, et koolikoti kogukaal ei ületaks igapäevaselt lubatud kaalu.

Selleks, et antud teemal tehtaks ka reaalseid edusamme, esitab MTÜ Lastekaitse Liit alljärgnevalt kõigile teemaga seotud osapooltele omapoolsed ettepanekud[7] põhikooli õpilaste (ja eelkõige algklasside õpilaste) koolikotti kaalu vähendamiseks.

Ettepanekud lapsevanematele

 • Pöörata lapsele koolikotti valides tähelepanu koolikoti kvaliteedile ja funktsionaalsusele (sh arvestades lapse vanust, koti suurust ja kaalu), et vältida negatiivseid mõjusid lapse rühile.
 • Jälgida hoolikalt (ennekõike algklassides õppiva) lapse koolikoti sisu, et laps ei kannaks kaasas mittevajalikke asju ning arutada lapsega, mida tal konkreetsel päeval on vaja kooli kaasa võtta.
 • Jälgida, et huvitegevuseks vajalikud vahendid ei koormaks last liigselt. Parim lahendus on võimaldada lapsel enne huviringi või trenni minemist õppevahendid koju tuua või üle anda vanemale ning huviringi või trenni kaasa võtta vaid selleks vajalikud vahendid (kunstitarbed, muusikariistad või trenniriided, -vahendid).
 • Algatada ise aktiivselt (e-koolis, klassilistis, lapsevanemate koosolekul, või muul sobilikul viisil) koolis ja/või klassis temaatilisi arutelusid ja pakkuda välja lahendusi koolikoti kogukaalu vähendamiseks.

Ettepanekud koolijuhtidele

 • Pakkuda õpilastele erinevaid võimalusi kaasas kantavate õppevahendite kogukaalu vähendamiseks (topeltõpikud, isiklikud kapid, ühisriiulid, kodutööde osakaalu vähendamine, e-õppe jm e-lahendused). Ebavõrdse olukorra vältimiseks tuleb neid võimalusi pakkuda tasuta.
 • Kaasata aktiivselt lapsi ja lapsevanemaid õppetöö parema ja lapsesõbralikuma korraldamise aruteludesse, sh õpilaste koolikoti kogukaalu vähendamiseks lahenduste leidmisel. Selleks tuleb kasutada erinevaid kaasamisvõimalusi (nt lastevanemate koosolekud, arvamusküsitlused jms) ning suurendada hoolekogude osalemist ja otsustamist koolide juhtimisel.
 • Lähtuda kooliinventari hankimisel ja õppekeskkonna kujundamisel õppevahendite hoiustamise võimalusest (sahtlitega lauad, ühisriiulid, isiklike kappide mahutavus, riiulite olemasolu, piisavus, lukustamise võimalus jne).
 • Viia senisest aktiivsemalt õppetööd läbi digitaalse õppevara toel ning kasutades kaasaegseid e-lahendusi (tark- ja riistvara). Samuti viia aktiivsemalt ja suuremas mahus õppetööd läbi ilma kaasaskantavate õppevahenditeta (nt vaatlus, arutelu, vestlus jms), selleks loob hea võimaluse ka õuesõppe metoodika kasutamine.
 • Eelistada õppevahendite hankimisel mitmesse osasse jaotatud ja väiksema formaadiga õppevahendeid. Samuti leida võimalusi aineõpikute jt õppevahendite hoiustamiseks aineklassis (nt muusikaklassis) ning kunstitarvete ja spordiinventari/varustuse hoiustamiseks koolides.
 • Koostada tunniplaan arvestusega, et ühel päeval ei oleks liiga palju erinevaid õppeaineid (eelistada paaristunde, tsükliõpet jms). Samuti jälgida, et ühele päevale ei satuks liialt õppeaineid, mis eeldavad mõõtmelt ja kaalult mahukate õppevahendite jm õppetööks vajalike tarvete korraga kaasavõtmist.

Ettepanekud õpetajatele

 • Vähendada kodutööde mahtu (ennekõike algklasside õpilastel) ja jagada koduste ülesannete maht nädalapäevadele võrdselt.
 • Teavitada (ennekõike algklasside) õpilasi ja nende vanemaid kaasaskantavate õppevahendite jm tarvete osas ning luua sellekohane nädalapõhine juhendmaterjal, mis on e-kooli või kooli kodulehe kaudu osapooltele kättesaadav. Sellega on võimalik vältida ebavajalike õppevahendite jm õppetööks mittevajalike vahendite (nt topelt kehalise kasvatuse riided) kaasa võtmist (mis omakorda vähendab õppeaine kohta kaasaskantavate ühikute hulka koolikotis).
 • Kasutada õppetöös õpikute ja töövihiku asemel rohkem eraldiseisvaid töölehti ning erinevaid e-lahendusi ja e-õppematerjale[8]. Lapsesõbralike lahenduste kasutusele võtmisel kaasata aruteludesse nii lapsed kui lapsevanemad.

Ettepanekud kohalikele omavalitsustele (koolipidajatele)

 • Korraldada õpilaste kooli- ja kojuvedu, kui õpilase jalgsi käimise koolitee on pikem, kui 3 km.
 • Tagada koostöös riigiga topeltõpikute[9] kättesaadavus jm õppetegevust mugavamaks ja lapsesõbralikumaks muutvate lahenduste kasutuselevõtt koolides ning näha selleks kohalike omavalitsuste eelarvetes ette vajalikud vahendid.
 • Lähtuda kooliinventari hankimisel ja õppekeskkonna kujundamisel õppevahendite hoiustamise võimalusest (sahtlitega lauad, ühisriiulid, isiklike kappide mahutavus, riiulite olemasolu, piisavus, lukustamise võimalus jne).
 • Tagada innovaatiliste e-lahenduste (tark- ja riistvara) kasutusele võtmine koolides ja näha selleks ette vajalikud vahendid kohalike omavalitsuste eelarvetes. Selleks teha aktiivset koostööd riigi ja teiste kohalike omavalitsustega.
 • Anda kooli hoolekogudele suuremad õigused ja võimalused igapäevase õppetöö lapsesõbralikumaks korraldamiseks (nt kooli õppetööks vajaliku inventari ja õppematerjali muretsemine ning õppekeskkonna parendamiseks vajalike investeeringute tegemine).

Ettepanekud riigile

 • Toetada kohalikke omavalitsusi koolides topeltõpikute kättesaadavuse jt õppetegevust mugavamaks ja lapsesõbralikumaks muutvate lahenduste tagamisel (vajadusel näha selleks ette riigieelarvelised vahendid). Selleks teha aktiivset koostööd kohalike omavalitsustega
 • Tellida keskselt riigihanke korras õppekavadele vastavate funktsionaalsete ja kaasaegsete õppevahendite väljaarendamine ja tootmine (eraldi töölehtedest koosnevad töövihikud, mitmesse osasse jaotatud õpikud/töövihikud, väikeformaadis ja kergemkaalulisemast paberist õppematerjalid, e-lahendused jms). Selleks teha aktiivset koostööd kirjastuste ja õppevahendite koostajatega ning e-lahendusi pakkuvate firmadega. Samuti vaadata üle ja korrigeerida õpikute/töövihikute mahtu ja sisu eesmärgiga tagada lapsesõbralikumad ja kompaktsemad lahendused õppematerjalidele.
 • Toetada kaasaegsete e-lahenduste (tark- ja riistvara) kasutusele võtmist koolides ja näha ette vajalikud vahendid riigieelarves. Selleks teha aktiivset koostööd vastava sektori ettevõtetega ning kohalike omavalitsustega.
 • Viia perioodiliselt läbi õppematerjale, -korraldust ja -keskkonda puudutavaid analüüse ning õpilaste ja õpetajate küsitlusi eesmärgiga hinnata uuenduste ja muudatuste mõju õppematerjalidele, -korraldusele ja -keskkonnale.
 • Töötada välja teavitus- ja juhendmaterjalid lastele ja lapsevanematele ning koolipersonalile ja koolipidajatele eesmärgiga teavitada neid õppekorralduse ja -keskkonna lapsesõbralikumaks muutmise võimalustest.

Ettepanekud õppevahendite koostajatele, kirjastajatele

 • Jälgida, et õpikud ja töövihikud oleksid ühes (võimalikult väikesemahulises) formaadis.
 • Kasutada õppevahendite valmistamisel tehnoloogiliselt uuemaid, kergemaid ja vastupidavamaid materjale (seda eelkõige kaanematerjalide puhul). Oluline on jälgida ka õppevahendites kasutavata paberi omadusi, sh kaalu.
 • Õpikute ja töövihikute koostamisel jaotada need võimalusel erinevateks osadeks. Töövihikute puhul kasutada töölehtedeks jaotamise ning uuesti kokku köitmise võimalust.
 • Pakkuda lisaks paberkandjal õppevahenditele üha enam ka e-õppematerjale, mida on võimalik internetist alla laadida või mida on võimalik elektroonilisena (isikustatult) täita ja edastada (nt elektrooniliselt täidetavad töövihikud).

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub osapooli ülesse astuma reaalseid samme põhikooli õpilaste koolikoti kaalu vähendamisel ning loodab, et meie poolt edastatud ettepanekud aitavad sel teel sihte seada.

Samuti palume anda meile tagasisidet tegevuste osas, mida olete juba ette võtnud või ette võtmas probleemi lahendamiseks. Omalt poolt oleme jätkuvalt valmis lahenduste leidmisel kaasa lööma.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tõnu Poopuu

MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige

Helika Saar 631 1128

liit@lastekaitseliit.ee

Sama:

Sotsiaalministeerium;

Eesti Õpilasesinduste Liit;

Eesti Lastevanemate Liit;

Eesti Koolijuhtide Ühendus;

Eesti Õpetajate Liit;

Eesti Linnade Liit;

Eesti Maaomavalitsuste Liit;

Eesti Kirjastuste Liit

[1] Avalikkuses on teemat pikalt käsitletud. Terviseamet tõdes 2010 sihtuuringus „Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus“, et rühihäirete teket põhjustavate faktorite hulgas on ülemäära raske koolikott (eriti algklassides). Koolikottide piirnormist suuremat kaalu on muuhulgas kinnitanud Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel aastatel 2014-2016 toimunud algklasside koolikottide kaalumise kampaania tulemused.

[2] Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/05/Uuring-Sinulapsekoolikott.pdf

[3] Sotsiaalministri määrus „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ RTL 2001, 43, 602. on arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv

[4] Küsitluses osales 3418 lapsevanemat üle Eesti.

[5] Terviseameti poolt 2010. a läbi viidud sihtuuringu „Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus” kokkuvõttes märgitakse, et nooremas kooliastmes, kui lapse lülisammas on veel painduv, on väga tähtis vältida väära kehahoiu kujunemist ja lülisamba kõverdumise fikseerumist.

[6] Küsitlusest selgus, et tihti ei ole koolidel finantsvahendite puudumisel võimalik soetada topeltõpikuid, koolikappe, sahtlitega koolilaudu, puudub võimalus teha koopiaid töölehtedest,  ruumipuudus aga takistab kappide paigaldamist, õpikute, kunstitarvete, spordiriiete/varustuse hoiustamist jne. Samas on olemas ka lahendusi, mis ei vaja raha ega koolis vaba pinna olemasolu. Nimelt soovitas 13% lapsevanematest teha koolikoti kogukaalu vähendamiseks muudatusi õppekorralduses.

[7] Ettepanekud tuginevad „Sinu lapse koolikott“ osalejate poolt tehtud ettepanekutele.

[8] Näiteks: Avita kirjastus on viimastel aastatel koolidele tutvustanud programmi „Hüvasti, koolikott!“ või „Tee oma koolikott kergemaks!“. Tegemist on veebiõppekeskkonnas ASTRA (www.opik.ee) kasutatava e-õppematerjaliga, mille üks eesmärkidest just on pakkuda distantsõppevõimalust.

[9] Küsitluse järgi on lapsevanemate hinnangul topeltõpikud algklassidele ning keskastmele tõhusamad kui kapp, sest isegi suurematel lastel esineb kappi kasutades planeerimisvigu ning esineb juhuseid, mil koduste ülesannete tegemiseks vajalikud õpikud jäävad kooli.