Mõttetalgud Kloogal

17. september 2009

 LASTEKAITSE  LIIDU  INFOKESKUSE  PRESSITEADE

 Lastekaitse Liidu kõneisikute, noorte vabatahtlike ja lastekaitseühenduste juhtide koolitus ja mõttetalgud Kloogal

 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel on 18. ja 19. septembril Kloogaranna Noortelaagris Lastekaitse Liidu kõneisikute, noorte vabatahtlike ning lastekaitseühenduste juhtide koolitus ja mõttetalgud. Kahe päeva jooksul räägitakse laste õigustest eetika aspektist lähtuvalt, lastekaitseühenduste rollist ja kodanikualgatuslike ettevõtmiste olulisusest muutuvas ühiskonnas ning kommunikatsioonist ja meediaga suhtlemisest.
 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali finantseeritud Lastekaitse Liidu projektis "Eestkostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks" osaleb igast maakonnast vähemalt üks kõneisik, kes on liidu koostööpartner. Tema esmane ülesanne on jälgida kohalikul tasandil laste õiguste täitmist ja vajadusel reageerida lapsi ohustavate   otsuste ja tegevuste korral, teadvustada lastekaitsega seotud probleeme meedias, osaleda lastekaitsega seotud aruteludes jne. Selleks, et kõneisikud oleksid oma tegevuses kindlad ja edukad, toimub nimetatud koolitus juba teist korda.
 Viimastel aastatel on lastekaitsetöötajate arv kahanenud; paljudele ametnikele on lastekaitsetöö lisatöö – mitte põhitöö. Niisiis ametlik lastekaitsetöö on nõrgenenud. Sellest tulenevalt on vabatahtliku lastekaitsetöö väärtustamine ning noorte vabatahtlike kaasamine ja koolitamine hädavajalik. Lastekaitse Liidu projekt püüabki anda ametlikule lastekaitse tööle lisaväärtust ja tuge ning aktiviseerida liidu liikmete ja lastekaitseühenduste tegevust.
 Mida teadlikum ja tugevam on Lastekaitse Liidu liikmeskond ning, mida enam leidub tegusaid lastekaitseühendusi ja vabatahtlikke, seda laiemalt, sügavamalt ja selgemalt  jõuab ühiskonda sõnum laste õiguste kaitsest. Praegu on projekti esimeseks heaks tulemiks ajakiri Märka Last, kus on keskmes laps ning teda kaitsvad inimesed ja tegevused. Paraku on aga 40-st   lastekaitseühendusest 30 tegusad.  Sellepärast on Lastekaitse Liit seadnud projektis  fookusesse vabatahtliku lastekaitsetöö ja kodanikualgatuslikud ettevõtmised ning lastekaitseühenduste ja liikmeskonna tegevuse aktiviseerimise maakondades. Projektis kavandatud tegevustega soovitakse  parandada Lastekaitse Liidu võimekust ja laiendada koostöövõrgustikku.

Info:

Helika Saar,
projektijuht, juhi abi
liit@lastekaitseliit.ee
tel: 63 11 128

Alar Tamm,
Lastekaitse Liidu juhataja
alar@lastekaitseliit.ee
tel: 63 11 128, 50 86 656