Täna algab ajaloo esimene lastekaitsetöötajate suvekool

8. september 2020

Täna ja homme toimub Viljandimaal ajaloo esimene lastekaitsetöötajate suvekool, mis toob kokku enam kui sada lastekaitsetööga seotud spetsialisti üle Eesti. Suvekooli  „Samal poolel – lapse poolel“ fookuses on vaimne tervis ja meediapädevus, eesmärgiga tunnustada ja väärtustada lastekaitsetöötajaid ning pakkuda neile täiendõppevõimalust mitteformaalses keskkonnas. Korraldajateks on  MTÜ Lastekaitse Liit ja Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga.

Lastekaitsetöötaja igapäevatööks kohalikus omavalitsuses on laste ja perede asjatundlik abistamine. Samas oleneb lapse aitamine ja toetamine muuhulgas ka lastekaitsetöötaja enda heaolust. Erinevatest uuringutest on selgunud, et lastekaitsetöötajate hinnangul soodustavad nende läbipõlemist ülekoormatus ja tööülesannete hägusad piirid, emotsionaalne kurnatus, negatiivne meediakuvand, ületunnitöö, puudulikud tugiteenused, vähene toetus töökohas, klientide negatiivne suhtumine, ebakindel tööõhkkond, paberitöö rohkus ning madal töötasu.

„Lastekaitsetöötajate panuse tunnustamine ja väärtustamine ning ühiskonna selgete ootuste sõnastamine ametkonnale on äärmiselt vajalik. Sotsiaalministeerium peab väga oluliseks arendada lastekaitsetööd ja jõustada seda tööd tegevaid spetsialiste, seetõttu toetame oma strateegilise partneri Eesti Lastekaitse Liidu eestvedamisel lastekaitsetöötajate suvekooli korraldamist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Lastekaitsetöö nõuab selle tegijalt mitmekülgseid oskusi ja teadmisi, hoolivust ning pidevat enesetäiendamist. Äärmiselt oluline on ka see, et lastekaitsetöötajad tunneksid ametikaaslaste toetust ja õlatunnet. Head omavahelised kontaktid, tõhus koostöö ja ühtne arusaam lastekaitsetööst muudavad abivajava lapse abistamise kiiremaks ja tulemuslikumaks, aitavad vältida lastekaitsetöötajate läbipõlemist ning loovad võimaluse parimate praktikate ja kogemuste vahetamiseks.“

Tervise Arengu Instituut ja MTÜ Lastekaitse Liit pakuvad lastekaitsetöötajatele regulaarselt erinevaid täiendõppevõimalusi. „Eesti vajab pädevaid pühendunud lastekaitsetöötajaid, kellel on piisavalt ressursse, et teha oma tööd kvaliteetselt ja lapsesõbralikult,” rõhutas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.
Ühtlasi kinnitas Ojala, et Lastekaitse Liidul on hea meel, et suvekooli näol on koostöös heade partneritega võimalik lastekaitsetöötajatele pakkuda mitteformaalses keskkonnas nii uusi teadmisi ja oskusi kui ühtlasi neid ka nende vastutusrikkas ametis väärtustada.

Lastekaitsetöötajate suvekooli rõhuasetus on vaimsel tervisel, meediapädevusel, lapsesõbraliku lastekaitsetöö toetamisel ja teistel teemadel, mis lastekaitsetöötaja igapäevatöös vajavad kõrgendatud tähelepanu. Teemade valikul on lähtutud lastekaitsetöötajate seas jaanuaris 2020 korraldatud küsitluse tulemustest ning ettekandeid ja töötubasid viivad läbi omal alal tuntud praktikud nagu Katrin Saks, Tiina Saar-Veelmaa, Meelike Saarna, vanemprokurör Toomas Liiva ja paljud teised.

Osalejaid on Saaremaalt Sillamäeni, Sakalast Saueni, kokku üle saja lastekaitsetööga seotud spetsialisti üle Eesti. Korraldajad on suvekooli korraldamisel arvestanud Terviseameti soovitustega ja teinud kõik endast oleneva osalejate tervise ja turvalisuse tagamiseks. Suvekooli korraldavad MTÜ Lastekaitse Liit ja Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga. Suvekool viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks!“ raames. 

Pilt: Marko Pikkat