Lapse õigused 2018-2019

20. jaanuar 2020

2019. aasta lõpus andis Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar ülevaate kõnealuse valdkonna viimase kahe aasta arengusuundadest, vajadustest ja soovitustest. Täispikk tekst, mille lühendatud versioon avaldati ka kogumikus “Inimõigused Eestis 2020, on leitav Lastekaitse Liidu koduleheküljel.

Laste elukvaliteet ja olukord lapse õiguste valdkonnas mõjutab otseselt nii nende subjektiivset heaolu kui nende toimetulekut täiskasvanuna ja seeläbi ka ühiskonna võimekust tervikuna.
“Lapse õigused on universaalsed, nad on tulnud, et jääda, ja me kõik saame anda endast parima nende maksimaalseks realiseerumiseks,” kinnitab Helika Saar, kelle poolt koostatud aruande lõpus on soovitused järgmisteks sammudeks.

Soovitused

• Suurendada laste mõju ühiskonna kujundamisel, edendada laste osalemist erinevates otsustusprotsessides, misläbi tugevdada ühiskonna sidusust.

• Teavitada ühiskonda senisest enam lapse õigustest, sh suurendada inimõiguste hariduse mahtu erinevatel koolitasemetel ning lastega seotud ametialade täiendõppes.

• Tagada senisest efektiivsem ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamine, sh laste sotsiaalsete põhiõiguste tagamine. Suurem tähelepanu ennetusele, varajasele märkamisele, vaimse tervise teenuste ja tugispetsialistide kättesaadavuse tagamisele. Panustada multidistsiplinaarse koostöö edendamisele.

• Koguda süsteemselt statistilist teavet (sh regulaarsete raportite esitamine), mille analüüsile tuginevalt kujundada lapse õigusi tagavaid poliitikaid.

Lapse subjektiivne heaolu on seda suurem, mida suuremal määral on tagatud lapse õigused erinevates keskkondades.

Loe lisaks:
Lapse õigused 2018-20
Inimõigused Eestis 2020, peatükk 11. Lapse õigused

Foto: Laura Vaim