Organisatsioonist

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

MTÜ Lastekaitse Liit visioon: Ühiskonnas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid.

Meie väärtused:

•          Hoolime lastest, peredest ja üksteisest

•          Oleme avatud ja positiivsed

•          Panustame rõõmuga lastekaitseliikumisse

Meie väärtused on õnneliku lapse silmades!

MTÜ Lastekaitse Liit töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

MTÜ Lastekaitse Liidu väärtuste kujunemine

Kokkuvõte Lastekaitse Liidu põhiväärtuste sõnastamise seminaridest

Lastekaitse Liit alustas organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamisega möödunud kevadel (I. seminar toimus 21. aprillil Pedasel).
Väärtuste sõnastamist jätkasime 5.- 6. oktoobril Kloogaranna Noortelaagris toimunud seminaril, kus jõudsime selle tööga ka lõpuni.
Väärtushinnangud organisatsioonis on üldised tõekspidamised, mis juhivad selle organisatsiooni inimeste tegevusi ja otsustusi erinevates situatsioonides. Väärtused on uskumuste süsteemid selle kohta, mis on õige, vale, hea, halb. Väärtused funktsioneerivad väärtustena ainult sel juhul, kui need on tõepoolest organisatsiooni töötajate ja  ka juhtkonna väärtused. Mõttekad ja kõigile sobivad väärtused on organisatsioonile praktiliseks abivahendiks eesmärkide saavutamisel. Juhtide jaoks on otsustava tähtsusega teada oma töötajaskonna ja/või liikmeskonna peamisi väärtusi, sest väärtused on mõjuvõimsaks motiveerimisvahendiks.

Seminaripäeval toimunud rühmatööde raames koostasime üheskoos loetelu väärtustest, mida pidasime tähtsaks laste õiguste edendamise alases tegevuses, arvestades, et oleme mittetulunduorganisatsioon ja et meie liikmesorganisatsioonid teevad palju vabatahtlikku tööd ja/või viivad ellu tegevusi väikeste raharessurssidega.

Meie põhiväärtused on:
Hoolime lastest, peredest ja üksteisest.
o Oleme avatud ja positiivsed.
o Panustame rõõmuga lastekaitseliikumisse.

Meie tegevus lastekaitseliikumise edendamises on haavatavaimate sihtgruppide (lapsed, pered) huvikaitse, eestkoste, kaasamine, nende heaolu tagamist takistavatele kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine, omapoolsete lahenduste pakkumine, partnerluse pakkumine, avatus ja dialoog erinevate partneritega.
Kõigis oma tegevustes peame olulisimaks hoida fookuses last ja tema vajadusi.

Alljärnevalt ka kokkuvõte Kloogaranna Noortelaagri seminaril toimunud rühmatöödest:

1. Kuidas LL kandepinda laiendada?
- Meie tunde kasvatamine ja tugevdamine
- Info liikumine (seest->välja)
- Erinevate partneritega (sh äriettevõtted) koostöö väljapoole, ühingute võimestamine
- Aktiivne teavitustöö, sellest mis on lastekaitseliikumine; meie tegemised
- Ühisrinne -> kaasamine
- Selged sõnumid + märksõnad
- Partnerlus, piiriülene koostöö; koostöö sotsiaaltöötajate jt
- LL päevad ja selle reklaamimine kohalikul tasandil
- Kohalikul tasandil võrgustiku loomine
- Piirkonnakoordinaatorite tegevus
- Reklaambrožüür – lühivormis, sisaldades: mis me oleme, mida me teeme, miks me oleme, mis on tehtud.
- Kampaaniapersoon
- Tunnuslaul
- Tunnusmärk – hobu
- Märk rinda – raha sihtotstarbeks
- Konkurss – kaasame laialdaselt, postmark juubeliks (märka, kuula, hooli..)

Kuidas LL – liikmeskonda motiveerida?
- Üleskutse infot jagada igale ühingule personaalselt; kutsed nimelised
- Kui annan endast teada, siis olen olemas, mind kutsutakse kaasa
- Keskus jälgib info laekumist, teeb kokkuvõtteid ja organisatsioon tunnustab aktiivsemaid
- Liit kasutab erinevaid meediakanaleid tutvustamaks oma liikmesorganisatsiooni tegevuse algatusi
- LL PR
- Meediakoolitus!
- Infopäevad (seminarid), väljasõidud – silmside on oluline

2. Kuidas infot LL-s paremini liigutada?

TEHNIKA
- Ühine list – olemas, ka vene keeles
- Koduleht – olemas, arenguruumi on; aktiivsem foorumi kasutamine
- Häälekandja (2 x aastas), lühiversioon vene keeles
- Uudiskiri (uus), elektrooniline – summeeritud info + lisainfona kontaktandmed
- Screensaver

Info paberkandjal, postmargil, tassil
Tõlkida väärtused erinevatesse keeltesse
Piirkondlikud teabepäevad
Arutelu koordinaatorite tegevusest
Kohalikud lehed
Kohalikud raadiosaated

Millise sisuga infot vahendab LL:

LAPSEVANEMALE
- Info (3- sektori tutvustus; kontakt, võimalused)
- Abi (toetavad tegevused; ärakuulamine)
- LL tegevused ( puhkamisvõimalus, laagrid; koolitused)
- Vanemapoolne panus

LAPSELE
- Kuulame, märkame, hoolime
- Abi
- Kaasatus
- Ürituste korraldamine lastele ja osavõtt teistele org-de poolt korraldavatest

AVALIKULE- JA ÄRISEKTORILE
- Info
- Teiste toetajate tähtsustamine
- Kuidas sina saad aidata
- LL tegevused

Loe edasi