Lapse kohustused

Iga lapse heaolu ja turvalisus on meie riigi jaoks oluline.

Laste heaolu ja turvalisuse tagamiseks on Eesti riik 1991.aastal ühinenud ÜRO, milles on kirja pandud lapse inimõigused. Konventsiooniga on ühinenud peaaegu kõik maailma riigid.

ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.

Tähtis teada õigustest:

 • Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.
 • Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ära kuulamisele teda puudutavates asjades kodus, koolis ning ametiasutustes.
 • Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada.
 • Igal lapsel on õigus olla koos ema ja isaga isegi siis, kui vanemad ei ela koos.
 • Igal lapsel on õigus olla kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja alandavalt.

Oluline on ka, et lapsed teavad oma õiguste kõrval ka oma kohustusi.

Tähtis teada kohustustest:

 • Lapsel on kohustused oma perekonna ja vanemate ees, ühiskonna ees, kaasinimeste ees.
 • Laps peab täitma koolikohustust.
 • Lapsel on kohustus hoida oma tervist.
 • Laps on kohustatud järgima avalikku korda. Oluline on teada, et alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades ajavahemikus 23.00-6.00.

Riik peab kandma hoolt selle eest, et kõigi laste õigused oleksid tagatud ja et hädasolevatele lastele antaks õigeaegset ning vajalikku abi.

Alates 1.jaanuarist 2009 on nii lastel kui täiskasvanutel võimalus pöörduda abi ja nõu saamiseks laste abitelefonile 116 111.

All Sotsiaalministeeriumi töörühma kokkuvõtted antud teemal (2007)

Võrdväärse ühiskonnaliikmena kasvavad lapse kohustused riigi ja ühiskonna ees koos vanusega.

Laps peab vastavalt oma vanusele:

 • austama oma kodumaad;
 • lugu pidama riigikorrast ja seadustest;
 • hoidma loodus-, kultuuri- ja elukeskkonda;
 • tunnustama käitumise üldtunnustatud tavasid (vajalik on välja anda juhendmaterjal, mis on ka lastele arusaadav);
 • tundma huvi talle suunatud teabe vastu ja õppima leidma talle huvi pakkuvat teavet;
 • osalema eakohastes ettevõtmistes.

Võrdväärse perekonna liikmena on lapsel kohustused oma perekonna ja kasvatajate ees. Laps peab oma vanusele vastavalt:

 • austama oma vanemaid ja kasvatajaid (hooldajaid) nagu nemad peavad austama last;
 • abistama oma vanemaid, kasvatajaid (hooldajaid) ja teisi pereliikmeid ning osalema perekonna ühistes tegevustes ja igapäeva töödes;
 • laps peab hoidma puhtust ja korda.

Laps peab kaasinimeste austamisel ja toetamisel:

 • abistama nõrgemaid;
 • käituma ja suhtlema kaasinimestega lugupidavalt;
 • oma õiguste teostamisel arvestama teiste laste ja täiskasvanute õigustega.

Lapse kohustus hoida oma tervist:

 • laps peab hoidma oma tervist;
 • laps peab vastutama isikliku hügieeni eest;
 • laps peab toituma tervislikult;
 • laps peab arendama oma kehalist võimekust;
 • laps peab puhkama (magama) ja viibima värskes õhus.

Lapse õppimise kohustus:

 • laps peab täitma koolikohustust;
 • laps peab õppima vastavalt oma võimetele;
 • laps peab õppima tegema ea- ja võimetekohast tööd (ei pea silmas tööd töö seadusandluse tähenduses);
 • lapsel on kohustus austada oma õpetajaid ja juhendajaid nagu nemad peavad austama last;
 • laps peab valmistuma iseseisvaks eluks.