Olen lahutatud ning lapsest eemal elav vanem ei võta osa lapse ülalpidamisest, mida ma peaksin tegema?

28. October 2015

Perekonnaseaduse kohaselt tuleneb ülalpidamiskohustus põlvnemisest. Ülalpidamist on õigustatud saama alaelaine laps ning laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Perekonnaseaduse kohaselt saavad vanemad omavahel kokku leppida viisis ja ulatuses, kuidas eemal elav vanem ülalpidamiskohustust lapse suhtes täidab.

Kui omavahel kokkuleppele ei jõuta, saab vanem pöörduda kohtusse elatise kindlaks määramiseks.

Elatise määramisel lähtub kohus lapse vajadusest ja kummagi vanema varalisest seisundist, kuid igakuine elatusraha ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.