MAPChiPP (lapsesõbralik õigusemõistmine)

16. august 2016

newdisc

 

 

 

 

Multi-distsiplinaarne laste hindamis- ja osalusvahend lastekaitse talitlustes: koolitusprogrammi moodulid ja „tööriistakast“, rahvusvaheline võrgustik. (ingl: Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network).

Projekti rahvusvaheline meeskond:

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF) (Saksamaa)

Estonian Union for Child Welfare (Eesti)

Netherlands Youth Institute (Holland)

Family, Child, Youth Association (Ungari)

Child and Family Training (Suurbritannia)

Central Union for Child Welfare (Soome)

Instituto de Apoio à Criança (Portugal)

Hope and Homes for Children România (Rumeenia)

Projekti laiemaks eesmärgiks on valdkonna praktikute oskuste suurendamine (nt: õigustöötajad, sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, politsei).

Projekti kirjeldus:

Eesmärgid:

 • Multidistsiplinaarse hindamismeetodi edendamine ja sellega seotud oskuste suurendamine (riskid, vajadused ja ressursid, tugiteenuste plaanimine).
 • Laste ja peredega tegelevate spetsialistide võimekuse suurendamine, eetililiste probleemidega tegelemine olukorra hindamises ja sekkumises.
 • Kultuuriliselt tundlik sekkumine töös haavatavate peredega.
 • Koolitajatele koolitusprogrammi loomine (moodulid, veebipõhine tööriistakast, mis oleks kohandatav erinevatele liikmesriikidele).
 • Euroopa Liidu ülese multidistsiplinaarse koolitajate ja poliitikakujundajate võrgustiku loomine.
 • Poliitikakujundajate ja koolitajate indentifitseerimine, kaasamine interdistsiplinaarsesse võrgustikku (Euroopa)
 • Konverentsid poliitikakujundajatele / võtmeisikutele
 • Rahvusvaheline konverents

Oodatud tulemused:

 • Lastekaitse valdkonnas multidistsiplinaarse meetodi oskuste suurendamine
 • Muutused poliitikavaldkonnas
 • Osalisriikides multidistsiplinaarse meetodi (hindamine, sekkumine) teadmiste kasv
 • Rahvusvahelise kogemuse vahetamine

Tulemusrikka töö sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonnas annab koostöö eri professionaalide vahel. Ühine vastutus on jagatud erinevate osaliste vahel, kuid täpsustamata on rollide selgus, funktsioonid, üksteisest arusaamine, erinevad perspektiivid ja huvid.

Professionaalse koostöö üheks väljakutseks on lisaks valdkondade vahelisele koos töötamisele ka suhtlemine laste ja peredega. Professionaalidel jääb tihtipeale vajaka oskustest, et saada vahetu ja usalduväärne kontakt lapsega ning tema huvidele vastav vajalik informatsioon.  Kardetakse lapsi küsimustega koormata ja tihtipeale jäetakse see tegemata, selle asemel et saada koolitusi selle kohta, kuidas on õige käituda ja tegutseda.

Osalus ja hindamine sotsiaalselt nõrgemal positsioonil olevate laste (rahvusvähemused, puuetega lapsed, asenduskodude elanikud) gruppides saab järjest enam tähelepanu nõudes oskusi professionaalidelt. Paljud spetsiifilised oskused ei ole omandatavad läbi tavapäraste koolituste. Projekt on suunatud multidistsiplinaarse ja valdkondadevahelise lastekaitsetöö edendamisele. Projekti fookusgrupiks on erinevad lastekaitse valdkonna praktikud – sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, psühholoogid, tervishoiutöötajad, juristid, politsei jm. Laste ja perede aktiivne osalemine nõuab koordinatsiooni kõikide osalejate ja süsteemide vahel.

Projekti tulemused on kohaldatavad nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel, luues osalejate vahel valdkondadevahelise, teooria ja praktika vahelist lõhet vähendava koostöö.

Projekt on rakendatav nii koolitajatele kui ka poliitika kujundajatele kõikides projektiga ühinenud riikides. Projektis osalevatele koolitajatele edastatakse teadmised valdkonna praktikute koolitamisest. Internetis muutub kättesaadavaks koolitusi toetav „tööriistakast“ interaktiivse koolitusprogrammiga, s.h. e-õpe, videod, animatsioonid, webinarid, testid jm.

Iga riigi poliitikakujundajad ja koolitajad on oma valdkonna spetsialistid ning nende kaasamine aitab teadmisi levitada üle riigi.

Lisainfo:

Kiira Gornischeff                                                           Helen Karu

projektijuht (lapsehoolduspuhkusel)                       projekti assistent

Helen.Karu@lastekaitseliit.ee

Käesolevat projekti kaasrahastab Justiitsministeerium, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu nõukogu kaudu.