Lastekaitse Liit toetab pere- ja naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga liitumist

16. October 2014

Justiitsministeerium pöördus MTÜ Lastekaitse Liidu poole arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse *Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon) heakskiitmise ja volituse andmise eelnõule.

MTÜ Lastekaitse Liit esitas juba 2013. aastal Justiitsministeeriumile ettepaneku lähisuhtevägivalla juhtumites lapse parimate huvide tagamise lähemaks analüüsimiseks ning Istanbuli konventsiooni ratifitseerimiseks, mistõttu tunnustame täna Vabariigi Valitsust konventsiooni heakskiitmise ja volituse andmise eelnõu eest.

Konventsiooni eesmärkideks on:

-naiste kaitsmine vägivalla kõigi vormide eest
-naiste diskrimineerimise likvideerimisele kaasaaitamine
-naistevastase ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks raamistiku, poliitikate ning meetmete väljatöötamine
-rahvusvahelise koostöö edendamine naistevastase ja perevägivalla kaotamiseks
-organisatsioonide ja õiguskaitseorganite toetamine

Uuringud näitavad, et enamik perevägivalla juhtumitest toimub praeguste või endiste abikaasade või elukaaslaste vahel. Järgmisel kohal on vanemate vägivald laste vastu. Laste väärkohtlemine on ka vanemate või teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealtnägemine, mis mõjutab olulisel määral lapse emotsionaalset heaolu.

On selge, et lähisuhtevägivallal on pöördumatu mõju lapsele ning tema arengule. Laste väärkohtlemine on ka oluliseks riskiteguriks õigusrikkumistele ja ohvriks langemisele. Uuringu kohaselt on füüsiliselt karistatud või väärkoheldud lapsed toime pannud õigusrikkumisi kaks korda rohkem kui lapsed, keda ei ole vanemad füüsiliselt karistanud või väärkohelnud.

Võttes arvesse eespool nimetatut, tunnustab MTÜ Lastekaitse Liit Vabariigi Valitsust konventsiooni heakskiitimise ja volituse andmise eelnõu heaks.

Loe MTÜ Lastekaitse Liidu arvamuse täisversiooni siit.