Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis

4. September 2014

Käesoleval aastal viib MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga valdkonna kaardistamiseks ja arendamiseks läbi uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis”, mille eesmärgiks on laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus selgitada välja, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, mis teemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid.

Arenenud demokraatiat iseloomustab ühiskonna kõigi sotsiaalsete rühmade huvide ja vajadustega arvestamine ning nende sotsiaalne kaasatus. Ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemine ei sõltu east. ÜRO lapse õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära kuulatud ja konventsiooni kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses.

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liiduga viis ajavahemikul oktoober 2012 – mai 2013 läbi laiaulatusliku küsitluse teemal “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, mille eesmärgiks oli välja selgitada omavalitsuste parimad praktikad, laste ja noorte osalemis- ja kaasamisviiside eelistused, ning mõlema sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. Kokku osales uuringus 688 eesti ja vene keelt kõnelevat last ja noort vanuses 9-26 (ennekõike 12-17 aastased). Eraldi väärib rõhutamist, et osalejaid oli 110-st koolist üle Eesti (esindatud olid nii põhikoolid, gümnaasiumid, kui ka kutsekoolid). Uuring “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” kinnitas taaskord, et lastel ja noortel on palju erinevaid ettepanekuid oma kodukoha
elukorralduse kohta, ning nende mõtestatud kaasamise eelduseks on järjepidev koostöö laste ja noorte ning kohaliku omavalitsuse vahel.

Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis” tulemusi esitletakse 20. novembril 2014 MTÜ Lastekaitse Liit poolt korraldataval lapse õiguste konventsiooni 25-aastapäevale pühendatud konverentsil: “Lapse hääl!”

Vaata veel lisaks: Lapse õiguste põhise ja lapsesõbraliku kooli tunnused
Küsimustikule saab vastata eesti või vene keeles siin:

• Küsimustikke saame saata teie poolt osundatud aadressil. Paberil täidetud küsimustikke
ootame kuni 15. oktoobrini 2014 aadressil: Endla 6-18, Tallinn 10142
• Küsimuste korral helista 631 1128 või kirjuta liit@lastekaitseliit.ee
Julgustame küsimustikku levitama ja seda kõikidele huvilistele jagama!

Ilusat kooliaastat soovides,
MTÜ Lastekaitse Liit