„Inimõigused Eestis 2013”

6. May 2014

5. mail esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet „Inimõigused Eestis 2013”, mis käsitleb Eestis möödunud aastal inimõiguste valdkonnas toimunud olulisemaid arenguid.
Peatüki lapse õigustest kirjutas Helika Saar Lastekaitse Liidust.
Lapse õiguste aruandega ning kogu raportiga saab tutvuda siin.

Soovitused lapse õiguste arendamise kohta aruandest:

Teavitada ühiskonda senisest enam lapse õigustest (sealhulgas vene keeles), ning tutvustada nii täiskasvanutele kui ka lastele ja noortele lapse õiguste konventsiooni.
Kaasata lapsi otsustusprotsessidesse enam, suurendada laste võimalusi kaasa rääkida ühiskonda, kogukonda ja koolielu puudutavates küsimustes.
Vaadata üle lastekaitsetöötajate ja sotsiaaltöötajate õppekavad ülikoolides ja rakendus-kõrgkoolides, pöörata õppekavades enam tähelepanu lapse arengule ja õigusalasele õppele.
Tagada senisest efektiivsem ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamine (sealhulgas lapse sotsiaalsete põhiõiguste tagamine). Koguda süsteemselt statistilist teavet (sealhulgas esitada regulaarselt raporteid), mille analüüsile tuginevalt lapse õigusi tagavaid poliitikaid kujundada.
Võtta vastu ÜRO lapse õiguste konventsiooniga kooskõlas olev ja lapse huvisid esikohale seadev lastekaitseseadus. Keelata seaduses selgesõnalisemalt laste füüsiline karistamine.
Luua asenduskoduteenuse miinimumstandard, mis loetleks need lapse põhivajadused, mis peavad igal juhul olema rahuldatud.
Vaadata laste huvide parema kaitsmise nimel üle kodakondsusseadus.