Projekt „Lapse hääl!“ alustab laste seminaridega Ida-Virumaal!!

26. November 2013

Проект «Голос ребенка» приглашает 27-28 ноября  детей, молодежь и учетелей из трех школ в  Центр учебы и отдыха Ремнику. Первый семинар проводят UNICEF , НКО Мондо, НКО Форум-театр, НКО Союз защиты детей.

Первый семинар расскажет детям о роли ребенка в реализации их прав и обязанностей. Для этого наши партнеры будут работать с детьми, обьяснять какие права есть у детей и какие обязательства влечет за собой каждое право.На всех семинарах используют разные активные методы: активное участие и опыт, различные игры и симуляции,cовместные обсуждения.

Аналогичный семинар пройдет в русскиx школax 5-6 декабряа также в Центрe учебы и отдыха Ремнику. В декабре в семинарах примут участие ученики и учителя из 3 русских школ.

В дополнение к этим встречам, состоится еще дополнительные встеречи: 2 семинара для школ с обучением на эстонском языке (Иыхвиская гимназия, Авенурмеская гимназия и Иизаку гимназия) и 2 семинара для школ с обучением на русском языке (Нарвская Паю Школа, Школa г. Кивиыли, Школа Каннука в Силламяе) и  общийлетний лагерь в Центрe учебы и отдыха Ремнику.

Проект завершится  мониторингoм прав ребенка. Материалы проектa, игры и специально разработанные инструменты в дальнейшем могут быть использованы в своей работе с детьми всеми желающими.

Проект поддерживает Фонд гражданских объединений, являющийся программой финансовых механизмов Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация: www.lapsehaal.lastekaitseliit.ee

Pуководитель проекта: Kiira Nauts, kiira@lastekaitseliit.ee; 53771086

Ассистент проектаGertha Teidla-Kunitsõn, gertha@lastekaitseliit.ee; 58252164Projekt „Lapse hääl!“ toob 26.-27. novembril kokku kolme kooli noored ja nende õpetajad Remniku Õppe- ja Puhkekeskusesse. Esimest seminari viivad läbi UNICEF Eesti, MTÜ Mondo, MTÜ Foorumteater ning MTÜ Lastekaitse Liit.

Esimesel seminaril selgitatakse lastele, mis on laste endi roll oma õiguste ja kohustuste realiseerimisel ja ellu viimisel. Selleks töötavad meie partnerid koos lastega, selgitades neile, mis õigused on neile ette nähtud ning millised kohustused vastavad igale õigusele. Kõik seminarid on üles ehitatud kasutades töötubade meetodit: aktiivne osalemine ning läbi kogemine, erinevad mängud ja simulatsioonid ning ühised arutelud.

Samasisuline seminar leiab aset ka vene õppekeelega koolidele 5-6.detsembril, samuti Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses. Siis osalevad seminaril kolme vene õppekeelega kooli noored ja nende õpetajad, kes töötavad samuti koos meie partneritega, läbides samu töötube.

Lisaks nimetatud seminaridele, leiavad aset veel kolm seminari: kaks eesti õppekeelega koolidele (Jõhvi Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium), kaks vene õppekoolidele (Narva Paju kool, Kiviõli kool, Sillamäe Kannuka kool) ning üks ühine suveseminar kõikidele projektis osalevatele koolide õpilastele. Projekt kulmineerub laste ja noorte enda poolt koostatud lapse õiguste monitooringuga! Projekti raames väljatöötatud materjale, mänge ja töövahendeid saavad hiljem oma töös lastega kasutada kõik huvilised!

Projekti rahastab EMP toetuste vabaühenduste fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning Sotsiaalministeerium.

Lisainfo: http://lapsehaal.lastekaitseliit.ee, Leia meid ka Facebook’s!

Projektijuht: Kiira Nauts, kiira@lastekaitseliit.ee; 53771086

Projekti assistent: Gertha Teidla-Kunitsõn, gertha@lastekaitseliit.ee; 58252164