Kutsume osalema rahvusvahelise lastekaitse päeva tähistamise raames konkursil “Märka Last”!

5. April 2011

MTÜ Lastekaitse Liit kuulutab välja oma liikmesorganisatsioonidele suunatud projektikonkursi “Märka Last”, mille eesmärgiks on organiseeritult ja ühtse sõnumiga laste jaoks ning koos lastega positiivse maailma kujundamine.

MTÜ Lastekaitse Liidu peamine suund on tõhustada laste kaitstust väärkohtlemise eest, rõhutades lapse õigust füüsilisele puutumatusele. Soovime, et uude lastekaitse seadusesse viiakse sisse lapse füüsilise karistamise keeld. Oleme vägivalla ja kehalise karistamise vastu.

Konkurss on suunatud ühiskonna laiemaks teavitamiseks eelnimetatud teemadest (vt LISA1). Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsioonidele suunatud projektikonkursi kaudu saame pakkuda rahalist toetust näiteks järgmiste tegevusvormide kavandamiseks ja elluviimiseks:
&#8226 konkursid;
&#8226 üritused, perepäevad jne;
&#8226 seminarid, arutelud, mõttetalgud.

Toetussumma ühele projektile on kuni 192  €

Ootame projekte hiljemalt  02. mai 2011

Projektide elluviimise aeg: 30.mai kuni 5.juuni 2011

Projektid palume esitada MTÜ Lastekaitse Liit projektitaotluse vormil. Eelistatud on koostööprojektid KOV-iga.

Sihtotstarbelise toetusfondi kodumaht kokku on 1 804 €, mida toetab Sotsiaalministeerium läbi hasartmängumaksu nõukogu.

Esitatud projekte hindab MTÜ Lastekaitse Liit vanematekogu, mis toimub 13. mail 2011.a. Vanematekogu otsusest teavitatakse konkursil osalenuid hiljemalt 16. mail personaalselt e- posti vahendusel.

Projektitaotlused palume saata paberkandjal või e-post teel aadressile: MTÜ Lastekaitse Liit,  Endla 6-18, 10 142 Tallinn või e-postil: infokeskus@lastekaitseliit.ee. Märgusõna – Konkurss “Märka Last”

Julgustame kõiki osalema!

Projektiinfo väljaprintimiseks siin

Lisainfo:
Käthlin Mikiver (konkursiga seotult)
tel: 64 184 86, e-post: infokeskus@lastekaitseliit.ee
Liivia Tuvike (positiivse kasvatuse temaatika)
tel: 52 07 991, e-post: koolitused@lastekaitseliit.ee