Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse koolitused MAI 2011a.

2. March 2011

 1.Õuesõpe: Liigu õues, tervis põues.   NB! Koolitus üle viidud 11.-12.mai 2011a.
Koolituse toimumise aeg
: 05.-06.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolituse esimene päev algab kell 10.00 ja teine päev kell 9.00
Sihtgrupp:
  lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad
Eesmärk: Õppijad teavad, mis on õuesõppimine, selle läbiviimise võimalused ja praktilised tegevused.

Üldmaht: 16 tundi

Teemad:
1. Õuesõppe olemus ja vajalikkus.
2. Õuesõppe didaktika -œ mida ja kuidas?
3. Õuesõpe kui võimalus erinevate ainevaldkondade lõimimiseks.
4. Õuesõppe läbiviimine praktikas.

Koolituse esimene päev 5.mai 2011a.
10.00 -œ 11.30 -œ Lasteaia tutvustamine, kursusel osalejate tutvumisring. Tunded, ootused, senine kogemus. Arutelu -œ õuesõppe olemus ja vajalikkus. Grupitöö -œ õuesõppe  plussid ja miinused.
11.45   –  12.30   – Lasteaia Pääsusilm kogemus õuesõppe läbiviimisest. Fotode ja video vaatlus.
(tervisealased projektid, rahvusvaheline koostööprojekt Comenius, erinevad toimunud lasteaia ühisüritused ja lahtised tegevused õuesõppes, lasteaia looduse õpperada)
13.00  – 16.00  Õuesõppe mängud ja arutelu -œ tegevus toimub õues!
                      Mikromatk, tikutopsi ülesanne, kunstitegevuse võimalus õues, kompimismängud, fotojaht

Koolituse teine päev 6.mai 2011a.
9.00 -œ 12.00  Õuesõppe tegevus , tegevuse vaatlus
12.45 -œ 13.30 Nähtud tegevuse analüüs, arutelu ainevaldkondade sidumise võimalustest õuesõppes.
13.45 –  15.15 Grupitöö -œ õuesõppe kavandamine erinevas keskkonnas(park, mets, veekogu).Analüüs.
15.30 -œ 16.15 Tagasiside, kursuse lõpetamine.

Koolitajad: Sirje Sepp, Virge Taimre, Ingrid Reiljan
Koolitus ja praktilised tegevused toimuvad Tallinnas, lasteaias Pääsusilm, Järveotsa tee 51
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 5851

2. Suhtlemise alused          UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 04.mai  2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp:
:  lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid, pedagoogid
Eesmärk: Pedagoogid saavad teadmisi ja oskusi kuidas efektiivsemalt suhelda ning kuidas lahendada olukordi hinnanguvabalt ja suhtlemistõketeta.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Suhtlemistõkked, nende teadvustamine ja oskus neid vältida.
2. Kuidas suhelda hinnanguvabalt?
3.  Käitumise mõiste
4.  Käitumismustrid -œ hinnangud, sildistamised, kommentaarid, tõlgendused.
5. Ohud ja riskid, kui käitumist defineeritakse hinnanguliselt.

Koolitaja: Merle Tomson

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118

3. Koostöö õpetajate ja vanemate vahel lapse arengukeskkonna toetamiseks   UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 05.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp:
  lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid
Eesmärk: Lastega tegelevad spetsialistid mõistavad, kuidas tõhus koostöö lapsevanematega aitab kaasa laste heaolu ja lasteaia-, koolirõõmu hoidmisele. Õpetajad omandavad ja suudavad praktikas rakendada oskusi, mis suurendavad võimalusi positiivseks koostööks.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Täiskasvanute vastutus lapse hea füüsilise ja sotsiaalse arengukeskkonna eest.
2.  Täiskasvanute omavahelise koostöö mõju  lapse arengule.
3.  Võimalikud raskused, miks koostöö õpetajate ja vanemate vahel ei õnnestu.
4.  Koostöö arendamise ja loomise võimalused läbi tõhusate suhtlemisoskuste kasutamise.
5.  Efektiivse kuulamisoskuse, selge eneseväljenduse ja enesekehtestamise olulisus.

Koolitaja: Auli Andersalu – Targo

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118
4.Sotsiaalteatri koolitus lasteaiaõpetajatele, õpetajatele ja sotsiaalpedagoogidele

Koolituse toimumise aeg: 10.-11.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab mõlemal päeval kell 10.00
Sihtgrupp:
kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, huvijuhid ja teised lastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk: Koolitusele osalejad saavad teadmisi sotsiaalteatri meetoditest ja sellest kuidas sotsiaalteatri meetodeid kasutada.
Üldmaht: 16 tundi
Teemad:
1. Sotsiaalteatri eesmärk.
2. Sotsiaaltetri mängud turvalise ruumi ning grupi ühtekuuluvustunde ja koostöö loomiseks.
3. Sotsiaalteatri mängud eneseväljenduse arendamiseks ja analüüsimiseks.
4. Sissejuhatus pilditeatrisse. Teatraalsete piltide loomine sotsiaalsetel teemadel.
5. Sotsiaalteatri etenduse loomine ja tutvustus.
Sotsiaalteatri liik foorumteater on interaktiivne osalusteatri vorm, mida toetab värvikas mängudearsenal inimeste meelte avamiseks ja grupitöö toetamiseks. Foorumteater pakub inimestele võimaluse vaadelda
inimestevaheliste konfliktide põhjuseid ning tagajärgi, seejuures keskendudes sellele, kuidas käituda teistmoodi, et konflikte ära hoida või ennetada.
Käesoleva koolituse raames tutvume foorumteatri mängudearsenaliga, peatume turvalise ruumi temaatikal ning loome osalusteatri lugusid. Koolitus toimub aktiivõppe meetodil. Kuulame mida me kuuleme, vaatleme mida me näeme, tunnetama mida me puudutame – seeläbi meeli avades õpime paremini tajuma iseennast ja oma käitumist. Paljud mängud toimuvad paaris ja gruppides andes meile võimaluse mõista, kuivõrd sarnaselt ja erinevalt inimesed end ümbritsevat tajuvad. Koolituse raames loome sotsiaalseid probleeme käsitlevaid foorumteatri lugusid ja proovime neid lahendada.
Tagasivaatavalt analüüsime, mis on oluline antud meetodi rakendamise puhul
sihtgrupiga.Tähtsustades, et oluliseks õppevahendiks on mängurõõm!

Kahe päevasel foorum- ehk sotsiaalteatri koolitusel räägime kuidas alustada tööd uue grupiga ja kuidas läbi viia foorumteatri töötuba.

Koolitaja: Piret Soosaar
Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, VI korrus
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6022

5.Suhtlemise vilumused                 UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 11.mai  2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp: :
  lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid, pedagoogid
Eesmärk: Süvendada oskusi, teadmisi enesekehtestamisel ja kuidas tõhusalt konflikte lahendada ning õppida kehtestavaid mina sõnumeid koostama ja kasutama konfliktsituatsioonides.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Käitumise aken- kellel on probleem? Kas kõik probleemid kuuluvad mulle? Kuidas aru saada, millist abistamisoskust kasutada lähtuvalt käitumise aknast?
2. Tunnete jäämägi -œ millised emotsioonid peituvad meis? Kuidas neid mõista? Meeldivad ja vähemmeeldivad tunded, nende erinevus, mõju inimesele. Mis paneb emotsiooni kasvama, paljunema? Kuidas olla emotsioonide peremees?, mitte vastupidi?
3.  Viha- miks viha tekib? Millest? Kas ja kuidas viha vältida?
4. Mina sõnumid

Koolitaja: Merle Tomson

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118

6.  Kiusamine lasteaia laste hulgas ja sellega toimetulek
Toimumise aeg
: 12.-13.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%

 Koolitus algab mõlemal päeval   kell 10.00

Sihtgrupp:  lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid

Eesmärk: Lasteaia pedagoogid oskavad märgata ja hinnata kiusamiskäitumist lasteaia laste hulgas. Oskavad analüüsida, millised on nende rühma lastega seotud toimetuleku ressursid ja suudavad toimetuleku meetodeid praktikas kasutada.

Üldmaht:  16 tundi
Koolitusel käsitletavad teemad:
1. Lasteaia laste arengulised iseärasused. Milline on arengu eripärade seotus   sotsiaalse arenguga,  eneseväljendusoskusega,emotsionaalse arenguga
2. Kiusamiskäitumise tekkimise põhjused?
3.  Suhted eakaaslastega. Agressiivsus inimkäitumise osana. Laste sotsiaalne staatus 
4. Kiusamise ilmingud. Millised on laste otsesed käitumised, mida võib nimetada kiusamiseks?
5. Kiusamisega toimetulek. Toimetulek erinevatel tasanditel:  õpetaja enda suhtlemisoskustele toetumine, õpetaja oskused lapsi  grupina juhtida, koostöö vanematega ja sellest ressursside leidmine, lapsi ümbritseva keskkonna muutmine laste arengut toetavaks, laste emotsionaalse intelligentsuse arendamine, laste sotsiaalsete oskuste arendamine
Koolitaja: Auli Andersalu -œ Targo või Merit Lage

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Endla 4, 6 korrus

Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või koolitused@lastekaitseliit.ee

Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6022

 

 

 1.Õuesõpe: Liigu õues, tervis põues.   NB! Koolitus üle viidud 11.-12.mai 2011a.
Koolituse toimumise aeg
: 05.-06.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolituse esimene päev algab kell 10.00 ja teine päev kell 9.00
Sihtgrupp:
  lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad
Eesmärk: Õppijad teavad, mis on õuesõppimine, selle läbiviimise võimalused ja praktilised tegevused.

Üldmaht: 16 tundi

Teemad:
1. Õuesõppe olemus ja vajalikkus.
2. Õuesõppe didaktika -œ mida ja kuidas?
3. Õuesõpe kui võimalus erinevate ainevaldkondade lõimimiseks.
4. Õuesõppe läbiviimine praktikas.

Koolituse esimene päev 5.mai 2011a.
10.00 -œ 11.30 -œ Lasteaia tutvustamine, kursusel osalejate tutvumisring. Tunded, ootused, senine kogemus. Arutelu -œ õuesõppe olemus ja vajalikkus. Grupitöö -œ õuesõppe  plussid ja miinused.
11.45   –  12.30   – Lasteaia Pääsusilm kogemus õuesõppe läbiviimisest. Fotode ja video vaatlus.
(tervisealased projektid, rahvusvaheline koostööprojekt Comenius, erinevad toimunud lasteaia ühisüritused ja lahtised tegevused õuesõppes, lasteaia looduse õpperada)
13.00  – 16.00  Õuesõppe mängud ja arutelu -œ tegevus toimub õues!
                      Mikromatk, tikutopsi ülesanne, kunstitegevuse võimalus õues, kompimismängud, fotojaht

Koolituse teine päev 6.mai 2011a.
9.00 -œ 12.00  Õuesõppe tegevus , tegevuse vaatlus
12.45 -œ 13.30 Nähtud tegevuse analüüs, arutelu ainevaldkondade sidumise võimalustest õuesõppes.
13.45 –  15.15 Grupitöö -œ õuesõppe kavandamine erinevas keskkonnas(park, mets, veekogu).Analüüs.
15.30 -œ 16.15 Tagasiside, kursuse lõpetamine.

Koolitajad: Sirje Sepp, Virge Taimre, Ingrid Reiljan
Koolitus ja praktilised tegevused toimuvad Tallinnas, lasteaias Pääsusilm, Järveotsa tee 51
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 5851

2. Suhtlemise alused          UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 04.mai  2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp:
:  lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid, pedagoogid
Eesmärk: Pedagoogid saavad teadmisi ja oskusi kuidas efektiivsemalt suhelda ning kuidas lahendada olukordi hinnanguvabalt ja suhtlemistõketeta.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Suhtlemistõkked, nende teadvustamine ja oskus neid vältida.
2. Kuidas suhelda hinnanguvabalt?
3.  Käitumise mõiste
4.  Käitumismustrid -œ hinnangud, sildistamised, kommentaarid, tõlgendused.
5. Ohud ja riskid, kui käitumist defineeritakse hinnanguliselt.

Koolitaja: Merle Tomson

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118

3. Koostöö õpetajate ja vanemate vahel lapse arengukeskkonna toetamiseks   UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 05.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp:
  lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid
Eesmärk: Lastega tegelevad spetsialistid mõistavad, kuidas tõhus koostöö lapsevanematega aitab kaasa laste heaolu ja lasteaia-, koolirõõmu hoidmisele. Õpetajad omandavad ja suudavad praktikas rakendada oskusi, mis suurendavad võimalusi positiivseks koostööks.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Täiskasvanute vastutus lapse hea füüsilise ja sotsiaalse arengukeskkonna eest.
2.  Täiskasvanute omavahelise koostöö mõju  lapse arengule.
3.  Võimalikud raskused, miks koostöö õpetajate ja vanemate vahel ei õnnestu.
4.  Koostöö arendamise ja loomise võimalused läbi tõhusate suhtlemisoskuste kasutamise.
5.  Efektiivse kuulamisoskuse, selge eneseväljenduse ja enesekehtestamise olulisus.

Koolitaja: Auli Andersalu – Targo

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118
4.Sotsiaalteatri koolitus lasteaiaõpetajatele, õpetajatele ja sotsiaalpedagoogidele

Koolituse toimumise aeg: 10.-11.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab mõlemal päeval kell 10.00
Sihtgrupp:
kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, huvijuhid ja teised lastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk: Koolitusele osalejad saavad teadmisi sotsiaalteatri meetoditest ja sellest kuidas sotsiaalteatri meetodeid kasutada.
Üldmaht: 16 tundi
Teemad:
1. Sotsiaalteatri eesmärk.
2. Sotsiaaltetri mängud turvalise ruumi ning grupi ühtekuuluvustunde ja koostöö loomiseks.
3. Sotsiaalteatri mängud eneseväljenduse arendamiseks ja analüüsimiseks.
4. Sissejuhatus pilditeatrisse. Teatraalsete piltide loomine sotsiaalsetel teemadel.
5. Sotsiaalteatri etenduse loomine ja tutvustus.
Sotsiaalteatri liik foorumteater on interaktiivne osalusteatri vorm, mida toetab värvikas mängudearsenal inimeste meelte avamiseks ja grupitöö toetamiseks. Foorumteater pakub inimestele võimaluse vaadelda
inimestevaheliste konfliktide põhjuseid ning tagajärgi, seejuures keskendudes sellele, kuidas käituda teistmoodi, et konflikte ära hoida või ennetada.
Käesoleva koolituse raames tutvume foorumteatri mängudearsenaliga, peatume turvalise ruumi temaatikal ning loome osalusteatri lugusid. Koolitus toimub aktiivõppe meetodil. Kuulame mida me kuuleme, vaatleme mida me näeme, tunnetama mida me puudutame – seeläbi meeli avades õpime paremini tajuma iseennast ja oma käitumist. Paljud mängud toimuvad paaris ja gruppides andes meile võimaluse mõista, kuivõrd sarnaselt ja erinevalt inimesed end ümbritsevat tajuvad. Koolituse raames loome sotsiaalseid probleeme käsitlevaid foorumteatri lugusid ja proovime neid lahendada.
Tagasivaatavalt analüüsime, mis on oluline antud meetodi rakendamise puhul
sihtgrupiga.Tähtsustades, et oluliseks õppevahendiks on mängurõõm!

Kahe päevasel foorum- ehk sotsiaalteatri koolitusel räägime kuidas alustada tööd uue grupiga ja kuidas läbi viia foorumteatri töötuba.

Koolitaja: Piret Soosaar
Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, VI korrus
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6022

5.Suhtlemise vilumused                 UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 11.mai  2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp: :
  lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid, pedagoogid
Eesmärk: Süvendada oskusi, teadmisi enesekehtestamisel ja kuidas tõhusalt konflikte lahendada ning õppida kehtestavaid mina sõnumeid koostama ja kasutama konfliktsituatsioonides.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Käitumise aken- kellel on probleem? Kas kõik probleemid kuuluvad mulle? Kuidas aru saada, millist abistamisoskust kasutada lähtuvalt käitumise aknast?
2. Tunnete jäämägi -œ millised emotsioonid peituvad meis? Kuidas neid mõista? Meeldivad ja vähemmeeldivad tunded, nende erinevus, mõju inimesele. Mis paneb emotsiooni kasvama, paljunema? Kuidas olla emotsioonide peremees?, mitte vastupidi?
3.  Viha- miks viha tekib? Millest? Kas ja kuidas viha vältida?
4. Mina sõnumid

Koolitaja: Merle Tomson

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118

6.  Kiusamine lasteaia laste hulgas ja sellega toimetulek
Toimumise aeg
: 12.-13.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%

 Koolitus algab mõlemal päeval   kell 10.00

Sihtgrupp:  lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid

Eesmärk: Lasteaia pedagoogid oskavad märgata ja hinnata kiusamiskäitumist lasteaia laste hulgas. Oskavad analüüsida, millised on nende rühma lastega seotud toimetuleku ressursid ja suudavad toimetuleku meetodeid praktikas kasutada.

Üldmaht:  16 tundi
Koolitusel käsitletavad teemad:
1. Lasteaia laste arengulised iseärasused. Milline on arengu eripärade seotus   sotsiaalse arenguga,  eneseväljendusoskusega,emotsionaalse arenguga
2. Kiusamiskäitumise tekkimise põhjused?
3.  Suhted eakaaslastega. Agressiivsus inimkäitumise osana. Laste sotsiaalne staatus 
4. Kiusamise ilmingud. Millised on laste otsesed käitumised, mida võib nimetada kiusamiseks?
5. Kiusamisega toimetulek. Toimetulek erinevatel tasanditel:  õpetaja enda suhtlemisoskustele toetumine, õpetaja oskused lapsi  grupina juhtida, koostöö vanematega ja sellest ressursside leidmine, lapsi ümbritseva keskkonna muutmine laste arengut toetavaks, laste emotsionaalse intelligentsuse arendamine, laste sotsiaalsete oskuste arendamine
Koolitaja: Auli Andersalu -œ Targo või Merit Lage

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Endla 4, 6 korrus

Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või koolitused@lastekaitseliit.ee

Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6022

 

 

1.Õuesõpe: Liigu õues, tervis põues. NB! Koolitus üle viidud 11.-12.mai 2011a.
Koolituse toimumise aeg
: 05.-06.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolituse esimene päev algab kell 10.00 ja teine päev kell 9.00
Sihtgrupp:
lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad
Eesmärk: Õppijad teavad, mis on õuesõppimine, selle läbiviimise võimalused ja praktilised tegevused.

Üldmaht: 16 tundi

Teemad:
1. Õuesõppe olemus ja vajalikkus.
2. Õuesõppe didaktika –  mida ja kuidas?
3. Õuesõpe kui võimalus erinevate ainevaldkondade lõimimiseks.
4. Õuesõppe läbiviimine praktikas.

Koolituse esimene päev 5.mai 2011a.
10.00 – 11.30 – Lasteaia tutvustamine, kursusel osalejate tutvumisring. Tunded, ootused, senine kogemus. Arutelu – õuesõppe olemus ja vajalikkus. Grupitöö – õuesõppe  plussid ja miinused.
11.45   –  12.30   – Lasteaia Pääsusilm kogemus õuesõppe läbiviimisest. Fotode ja video vaatlus.
(tervisealased projektid, rahvusvaheline koostööprojekt Comenius, erinevad toimunud lasteaia ühisüritused ja lahtised tegevused õuesõppes, lasteaia looduse õpperada)
13.00  – 16.00  Õuesõppe mängud ja arutelu – tegevus toimub õues!
Mikromatk, tikutopsi ülesanne, kunstitegevuse võimalus õues, kompimismängud, fotojaht

Koolituse teine päev 6.mai 2011a.
9.00 – 12.00  Õuesõppe tegevus , tegevuse vaatlus
12.45 – 13.30 Nähtud tegevuse analüüs, arutelu ainevaldkondade sidumise võimalustest õuesõppes.
13.45 –  15.15 Grupitöö – õuesõppe kavandamine erinevas keskkonnas(park, mets, veekogu).Analüüs.
15.30 – 16.15 Tagasiside, kursuse lõpetamine.

Koolitajad: Sirje Sepp, Virge Taimre, Ingrid Reiljan
Koolitus ja praktilised tegevused toimuvad Tallinnas, lasteaias Pääsusilm, Järveotsa tee 51
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 5851

2. Suhtlemise alused          UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 04.mai  2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp:
:  lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid, pedagoogid
Eesmärk: Pedagoogid saavad teadmisi ja oskusi kuidas efektiivsemalt suhelda ning kuidas lahendada olukordi hinnanguvabalt ja suhtlemistõketeta.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Suhtlemistõkked, nende teadvustamine ja oskus neid vältida.
2. Kuidas suhelda hinnanguvabalt?
3.  Käitumise mõiste
4.  Käitumismustrid -œ hinnangud, sildistamised, kommentaarid, tõlgendused.
5. Ohud ja riskid, kui käitumist defineeritakse hinnanguliselt.

Koolitaja: Merle Tomson

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118

3. Koostöö õpetajate ja vanemate vahel lapse arengukeskkonna toetamiseks   UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 05.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp:
lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid
Eesmärk: Lastega tegelevad spetsialistid mõistavad, kuidas tõhus koostöö lapsevanematega aitab kaasa laste heaolu ja lasteaia-, koolirõõmu hoidmisele. Õpetajad omandavad ja suudavad praktikas rakendada oskusi, mis suurendavad võimalusi positiivseks koostööks.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Täiskasvanute vastutus lapse hea füüsilise ja sotsiaalse arengukeskkonna eest.
2.  Täiskasvanute omavahelise koostöö mõju  lapse arengule.
3.  Võimalikud raskused, miks koostöö õpetajate ja vanemate vahel ei õnnestu.
4.  Koostöö arendamise ja loomise võimalused läbi tõhusate suhtlemisoskuste kasutamise.
5.  Efektiivse kuulamisoskuse, selge eneseväljenduse ja enesekehtestamise olulisus.

Koolitaja: Auli Andersalu – Targo

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118
4.Sotsiaalteatri koolitus lasteaiaõpetajatele, õpetajatele ja sotsiaalpedagoogidele

Koolituse toimumise aeg: 10.-11.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab mõlemal päeval kell 10.00
Sihtgrupp:
kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, huvijuhid ja teised lastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk: Koolitusele osalejad saavad teadmisi sotsiaalteatri meetoditest ja sellest kuidas sotsiaalteatri meetodeid kasutada.
Üldmaht: 16 tundi
Teemad:
1. Sotsiaalteatri eesmärk.
2. Sotsiaaltetri mängud turvalise ruumi ning grupi ühtekuuluvustunde ja koostöö loomiseks.
3. Sotsiaalteatri mängud eneseväljenduse arendamiseks ja analüüsimiseks.
4. Sissejuhatus pilditeatrisse. Teatraalsete piltide loomine sotsiaalsetel teemadel.
5. Sotsiaalteatri etenduse loomine ja tutvustus.
Sotsiaalteatri liik foorumteater on interaktiivne osalusteatri vorm, mida toetab värvikas mängudearsenal inimeste meelte avamiseks ja grupitöö toetamiseks. Foorumteater pakub inimestele võimaluse vaadelda
inimestevaheliste konfliktide põhjuseid ning tagajärgi, seejuures keskendudes sellele, kuidas käituda teistmoodi, et konflikte ära hoida või ennetada.
Käesoleva koolituse raames tutvume foorumteatri mängudearsenaliga, peatume turvalise ruumi temaatikal ning loome osalusteatri lugusid. Koolitus toimub aktiivõppe meetodil. Kuulame mida me kuuleme, vaatleme mida me näeme, tunnetama mida me puudutame – seeläbi meeli avades õpime paremini tajuma iseennast ja oma käitumist. Paljud mängud toimuvad paaris ja gruppides andes meile võimaluse mõista, kuivõrd sarnaselt ja erinevalt inimesed end ümbritsevat tajuvad. Koolituse raames loome sotsiaalseid probleeme käsitlevaid foorumteatri lugusid ja proovime neid lahendada.
Tagasivaatavalt analüüsime, mis on oluline antud meetodi rakendamise puhul
sihtgrupiga.Tähtsustades, et oluliseks õppevahendiks on mängurõõm!

Kahe päevasel foorum- ehk sotsiaalteatri koolitusel räägime kuidas alustada tööd uue grupiga ja kuidas läbi viia foorumteatri töötuba.

Koolitaja: Piret Soosaar
Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, VI korrus
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6022

5.Suhtlemise vilumused                 UUS KOOLITUS!

Koolituse toimumise aeg: 11.mai  2011a.
Koolituse maksumus: 51,13 EUR, millele lisandub käibemaks 20%
Koolitus algab kell 10.00
Sihtgrupp: :
lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid, pedagoogid
Eesmärk: Süvendada oskusi, teadmisi enesekehtestamisel ja kuidas tõhusalt konflikte lahendada ning õppida kehtestavaid mina sõnumeid koostama ja kasutama konfliktsituatsioonides.
Üldmaht: 8 tundi
Teemad:
1.  Käitumise aken- kellel on probleem? Kas kõik probleemid kuuluvad mulle? Kuidas aru saada, millist abistamisoskust kasutada lähtuvalt käitumise aknast?
2. Tunnete jäämägi -œ millised emotsioonid peituvad meis? Kuidas neid mõista? Meeldivad ja vähemmeeldivad tunded, nende erinevus, mõju inimesele. Mis paneb emotsiooni kasvama, paljunema? Kuidas olla emotsioonide peremees?, mitte vastupidi?
3.  Viha- miks viha tekib? Millest? Kas ja kuidas viha vältida?
4. Mina sõnumid

Koolitaja: Merle Tomson

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses, Endla 4, 6 korrus.
Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või
koolitused@lastekaitseliit.ee
Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6118

6.  Kiusamine lasteaia laste hulgas ja sellega toimetulek
Toimumise aeg
: 12.-13.mai 2011a.
Koolituse maksumus: 102,26 EUR, millele lisandub käibemaks 20%

Koolitus algab mõlemal päeval   kell 10.00

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, lastega töötavad spetsialistid

Eesmärk: Lasteaia pedagoogid oskavad märgata ja hinnata kiusamiskäitumist lasteaia laste hulgas. Oskavad analüüsida, millised on nende rühma lastega seotud toimetuleku ressursid ja suudavad toimetuleku meetodeid praktikas kasutada.

Üldmaht: 16 tundi
Koolitusel käsitletavad teemad:
1. Lasteaia laste arengulised iseärasused. Milline on arengu eripärade seotus   sotsiaalse arenguga,  eneseväljendusoskusega,emotsionaalse arenguga
2. Kiusamiskäitumise tekkimise põhjused?
3.  Suhted eakaaslastega. Agressiivsus inimkäitumise osana. Laste sotsiaalne staatus
4. Kiusamise ilmingud. Millised on laste otsesed käitumised, mida võib nimetada kiusamiseks?
5. Kiusamisega toimetulek. Toimetulek erinevatel tasanditel:  õpetaja enda suhtlemisoskustele toetumine, õpetaja oskused lapsi  grupina juhtida, koostöö vanematega ja sellest ressursside leidmine, lapsi ümbritseva keskkonna muutmine laste arengut toetavaks, laste emotsionaalse intelligentsuse arendamine, laste sotsiaalsete oskuste arendamine
Koolitaja: Auli Andersalu – Targo või Merit Lage

Koolitus toimub Tallinnas, Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Endla 4, 6 korrus

Info koolituse kohta ja registreerimine 62 63 128, Liivia Tuvike 52 07 991 või koolitused@lastekaitseliit.ee

Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus HTM koolitusluba nr. 6022