Põhiseaduskomisjon soovib õiguskantslerile laste ombudsmani volitusi

10. January 2011

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas tänasel istungil algatada õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis seab õiguskantslerile täiendavalt laste ombudsmani ülesanded.

Eelnõuga muudetakse õiguskantsleri seadust selliselt, et õiguskantslerile antakse selge volitus lapse õigustega tegelemiseks.

Algataja hinnangul osutab selliste volituste andmine üheselt, et laps ja tema õigused on riigis väärtustatud ja et riik võtab lapse õiguste kaitset tõsiselt. Eelnõu antakse riigikogu menetlusse homsel istungil.

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde sõnul on Eestis kehtiva õiguse kohaselt õiguskantsleril juba ombudsmani üldfunktsioonid, mis annavad talle muuhulgas võimaluse tegelda ka laste õiguste kaitsega.

“Aga oluline on mõista, et alati käivad õigused ja kohustused käsikäes, nii ka laste puhul ning selleski osas teeb oma volituste piires järelevalvet õiguskantsler,” selgitas ta.

Õiguskantsleri pädevuse sisustamisel laste ombudsmani ülesannete täitmisel võetakse eelnõu kohaselt aluseks ÜRO lapse õiguste konventsioon ja ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 2 lapse õiguste konventsiooni artikli 4 kohta.

Lapse Õiguste Komitee on oma üldkommentaaris nr 2 nimetanud olulisemad nõuded ja pädevused, millele peaks vastama lapse õiguste järelevalve institutsioon.

Nimetatud dokumendi kohaselt on õiguskantsler pädev uurima laste õiguste rikkumise juhtumeid ja tegema sellekohaseid järelepärimisi, ette valmistama ja avaldama arvamusi, soovitusi ja aruandeid  igas laste õiguste edendamise ja kaitsega seotud küsimuses, edendama riigi seadusandluse, regulatsioonide ja praktika harmoniseerimist lapse õiguste konventsiooniga ning täitma mitmeid muid laste õigustega seotud funktsioone.

Õiguskantslerile nimetatud volituse andmine oli kõne alla ka põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil eelmise aasta 9. novembril, kus tugineti Lastekaitse Liidu vastavasisulisele pöördumisele, milles osutati tühimikele lastekaitse valdkonnas.

Tulenevalt ühisistungi seisukohtadest otsustas põhiseaduskomisjon algatada eelnõu õiguskantsleri seaduse muutmiseks.

Toimetas Martin Smutov, Postimees