MTÜ Lastekaitse Liit esitas 03. novembril – Lapse Üiguste Konventsiooni kuul märgukirja Riigikogule ja Vabariigi Valitusele

4. November 2010
MTÜ Lastekaitse Liit pressiteade
Laste vaesuse leevendamiseks Euroopa Liidus on vajalik enam riikidevahelist ühistööd ja 
valitsuste poolt spetsiaalseid meetmeid.
MTÜ Lastekaitse Liit esitas 03. novembril - Lapse Üiguste Konventsiooni kuul märgukirja Riigikogule 
ja Vabariigi Valitusele, eesmärgiga juhtida tähelepanu laste vaesusele ja õiguste tagamisele. 
 
Euroopa laste õiguste eestkostevõrgustiku Eurochild ja 90 Euroopa organisatsiooni ühises märgukirjas 
riikide valitustele kutsutakse riike üles suurendama jõupingutusi laste vaesuse leevendamiseks ja 
õiguste tagamiseks läbi Euroopa Liidu riikide valitsuste, regionaalsete ja kohalike võimuorganite 
poliitilise koostöö ning tulemusliku juhtimise. 
 
Jana Hainsworth, Eurochild peasekretär toonitab: "Laste vaesusega tegeledes, peame teadma, et lapsi 
tuleb käsitleda laias sotsiaalses, poliitilises ja kultuurilises kontekstis ning neid õigustega kodanikena ka 
tunnustama.Võitlus laste vaesusega on võitlus laste ning perede elukvaliteedi eest".
 
Paraku tuleb tõdeda, et Eesti ühiskonna arengu kontekstis pole meil Eestis piisavalt teadlikkust laste 
õigustest kui inimõigustest, ning seetõttu on ühiskonnas laste osalust ja mõju vähe tunda ning selle 
vajadust ja tähtsust ei mõisteta. Laste vaesuse vastu võitlemise Euroopa Liidu strateegia raames on aga 
riikide jõupingutused suunatud sellele, et suurendada laste õiguste kontekstis nende osalust ja mõjuvõimu
ühiskonnas kui keskset tugipunkti laste vaesuse vastu võitlemise strateegias. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit peab äärmiselt vajalikuks tõhustada laste õiguste järelvalvet Eestis. Esitasime 
juunis Riigikogule ettepaneku täiendada Üiguskantsleri seadust, laiendades õiguskantsleri volitusi laste 
põhiõiguste tagamises ja järelevalves laste ombudsmani ülesannetes. 
 
ÜRO Peaassamblee võttis vastu Lapse Üiguste Konventsiooni 20. novembril 1989.a. Eesti ühines 
konventsiooniga 26 septembril 1991.a. ja konventsioon jõustus Eesti suhtes 20. novembril 1991.a.
 
Lisatud märgukirja tekst
Lisateave: 
http://www.endchildpoverty.eu/
http://www.eurochild.org/
Pressiteate koostas ja info:
Alar Tamm
MTÜ Lastekaitse Liit juhataja