MTÜ Lastekaitse Liit on tegutsenud 22 aastat laste õiguste edendajana

1. October 2010

MTÜ Lastekaitse Liit  pressiteade
01.oktoober 2010

MTÜ Lastekaitse Liit  on tegutsenud  22 aastat laste õiguste edendajana

MTÜ Lastekaitse Liit on tegutsenud  22 aastat laste õiguste edendajana
Eestis, mõjutades erinevate programmide ja projektide kaudu laste heaolu ja
inimlikke väärtusi ühiskonnas. 2. oktoobril 1988.a.Viljandis koondusid laste
õiguste ja huvide kaitseks organisatsiooni 360 asutajat, et taasluua
Lastekaitse Liit.

MTÜ Lastekaitse Liit  jagab Euroopale omaseid ja inimlikke ühisväärtusi ning
aitab oma tegevusega kaasa lapse positsiooni kindlustamisele ühiskonnas.
2010 aastal on ellu viidud alaliste tegevustele lisaks arvukalt uusi
algatusi. Suvisel koolivaheajal korraldati 724 Tallinna vähekindlustatud
perede lastele tasuta suvepuhkus Remniku õppe- ja puhkekeskuses koostöös
Avatud Eesti Fondi Kriisiprogrammi ja Tallinna linnaosade
lastekaitsetalitustega. 1.juunil alustati koostöös Advokatuuriga
lapsevanemate tasuta nõustamist. 01. septembril alustas Euroopa Komisjoni
toetatud projekt "Teadlikkuse tõstmine interneti turvalisemaks
kasutamiseks", mida viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja
Piirivalveamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti
Abikeskused. Projekti üldkoordinaator on Lastekaitse Liit. Projekti eesmärk
on laste interneti ja teiste kommunikatsioonitehnoloogiate turvalisema
kasutamise edendamine ning võrgukeskkonnas leviva ebaseadusliku sisuga
materjalide ja tegevuse tõkestamine. Tulemuslik on olnud rahvusvaheline
koostöö Eurochil´i ja FICE´ga ning edukalt kulgeb Maanteeameti poolt
koordineeritud Liiklusrahu kampaania. MTÜ Lastekaitse Liidu noortekogu on
kogumas uut hoogu ja valmistub noorteparlamendi koosseisu kokkukutsumiseks
novembrikuus.

MTÜ Lastekaitse Liit juhib jätkuvalt Riigikogu ja avalikkuse tähelepanu
asjaolule, et riiklik lapse õiguste järelevalve ja lastekaitse peab olema
senisest tõhusam. Peame vajalikuks laste õiguste küsimustes järelevalve
tõhustamist ja lapse õiguste edendamist laste ombudsmani institutsiooni
sisseseadmise kaudu. Eelnevat toetab ka õiguskantsler Indrek Teder, kes
väitis oma ettekandes Riigikogus 28. september 2010, et laste õigustest
ainult räägitakse, ning et järelvalve efektiivsemaks muutmiseks on vaja luua
laste ombudsmani institutsioon.

Koos Euroopa ja siseriiklike lastekaitsevõrgustike ning struktuuridega on
MTÜ Lastekaitse Liit  strateegiline peasuund laste õiguste kaitses tegeleda
jätkuvalt laste vaesuse ja sotsiaalse kõrvalejäetuse vähendamisega ning
põhivaldkondadeks eestkostetöös on tagada lapsele õigus olla  kaitstud
vägivalla eest, tagada lapsele õigus haridusele ja õiguse vanema toele. Meie
väärtused on õnneliku lapse silmades!

•          Hoolime lastest, peredest ja üksteisest
•          Oleme avatud ja positiivsed
•          Panustame rõõmuga lastekaitseliikumisse

Täname oma pikaajalisi koostööpartnerid ja sõpru, kes on andnud oma panuse
laste paremaks eluks Eestis.

Pressiteate koostas: 
Alar Tamm
50 86 656
MTÜ Lastekaitse Liit juhataja